Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης


Η αρχή της επικουρικότητας και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων


Εισαγωγή
Η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας
Το πρωτόκολλο σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επικουρικότητα είναι μια αρχή που ρυθμίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων. Πρέπει να καθορίζει, σε έναν τομέα ανταγωνιστικής αρμοδιότητας, εάν η Ένωση μπορεί να ενεργήσει ή οφείλει να αφήσει τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το θέμα. Ο έλεγχος της τήρησης της εν λόγω αρχής μπορεί να διενεργείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρόκειται για τον πολιτικό και τον δικαιοδοτικό έλεγχο.

Το σχέδιο του Συντάγματος παρουσιάζει εδώ μια μεγάλη καινοτομία πάνω σε ένα θέμα που αποτελούσε έναν από τους πρωτεύοντες στόχους της Συνέλευσης, καθότι προτείνει την άμεση συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον έλεγχο της καλής εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας.

Έτσι, τα μέλη της Συνέλευσης προτείνουν την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας και του ενεργού ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων με τους εξής τρόπους:

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στα πλαίσια της Συνέλευσης, η προβληματική που απασχόλησε τους συμμετέχοντες ήταν η εξής:
Διασφάλιση ενός πολιτικού ελέγχου, από την πλευρά των εθνικών κοινοβουλίων, ο οποίος εγγυάται ότι η Επιτροπή δεν θα λαμβάνει πρωτοβουλίες που δεν θα αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως να πλήττεται το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής και να επιβραδύνεται η νομοθετική διαδικασίας.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στα πλαίσια της Συνέλευσης, αναφέρθηκε η ιδέα καθιέρωσης ενός Συνεδρίου στο οποίο, μία φορά το χρόνο, θα συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Η πρόταση αυτή δεν έλαβε τελικώς την ομόφωνη έγκριση και δεν συμπεριελήφθη στο τελικό σχέδιο.

Στο Σύνταγμα προσαρτήθηκαν δύο πρωτόκολλα που ενσωματώνουν και τροποποιούν τα υπάρχοντα πρωτόκολλα που τέθηκαν σε εφαρμογή σύμφωνα με τη συνθήκης του ¶μστερνταμ:

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το σχέδιο Συντάγματος προτείνει την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προσαρτάται στη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ) στο ¶μστερνταμ.

Η κύρια καινοτομία αφορά τη δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας, εμπλέκοντας άμεσα και για πρώτη φορά τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτά θα είναι σε θέση να προειδοποιούν δημοσίως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και τις δικές τους κυβερνήσεις, σχετικά με κάθε πρόταση για την οποία κρίνουν ότι δεν τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Έτσι, κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα μπορεί να επανεξετάσει τις προτάσεις της Επιτροπής και θα μπορεί να εκδώσει μια αιτιολογημένη γνώμη εάν κρίνει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της επικουρικότητας. Εάν το ένα τρίτο των κοινοβουλίων μοιράζεται την ίδια γνώμη, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την πρότασή της. Απαιτείται το ελάχιστο όριο του ενός τετάρτου όταν πρόκειται για πρόταση της Επιτροπής ή για πρωτοβουλία που απορρέει από ομάδα κρατών μελών στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Κατόπιν της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει την πρότασή της, να τη διατηρήσει ή να την τροποποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αιτιολογήσει την επιλογή της.
Το πρωτόκολλο παρέχει επίσης στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να ασκούν, μέσω του διαμεσολαβητή του αντίστοιχου κράτους μέλους, προσφυγή στο Δικαστήριο λόγω παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας από νομοθετική πράξη.

Από την άλλη, το πρωτόκολλο επιβεβαιώνει ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας. Το σχέδιο Συντάγματος προβλέπει ακόμη και τη χρήση «δελτίου επικουρικότητας» που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν αυτήν την εκτίμηση.

Τέλος, το Σύνταγμα προτείνει τη διαβίβαση εκ μέρους της Επιτροπής όλων των νομοθετικών προτάσεών της, καθώς και των τροποποιημένων προτάσεών της στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και στον κοινοτικό νομοθέτη. Έπειτα από την έγκρισή τους, τα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις του Συμβουλίου των Υπουργών πρέπει να διαβιβάζονται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών στα εθνικά κοινοβούλια. Προβλέπεται επίσης ότι στην περίπτωση εξαιρετικού κατεπείγοντος όπου η Επιτροπή δεν προβαίνει σε δημόσιες διαβουλεύσεις, υποχρεούται να αιτιολογεί μια τέτοια απόφαση στην πρότασή της.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ

Το πρωτόκολλο σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ένωση που προσαρτάται στη Συνθήκη ΕΚ και στη Συνθήκη του ¶μστερνταμ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμόστηκε επίσης προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διαβίβαση των εγγράφων. Περιλαμβάνει εφεξής με μεγαλύτερη ακρίβεια τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη διάδοση της πληροφορίας:

Όσον αφορά τη διακοινοβουλευτική συνεργασία, προτείνεται κάποια τροποποίηση σχετικά με τον ρόλο της Διάσκεψης των ειδικευμένων στις κοινοτικές υποθέσεις οργάνων. Η εν λόγω Διάσκεψη απαρτίζεται από βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων που προέρχονται από τις εθνικές κοινοβουλευτικές επιτροπές ευρωπαϊκών υποθέσεων και διατηρεί τη δυνατότητα να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή εισηγήσεις που αφορούν κυρίως στην επικουρικότητα.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-9 Αναλογικότητα, επικουρικότητα και ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων Σημαντικές τροποποιήσεις
Πρωτόκολλο σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων Αναλογικότητα, επικουρικότητα και ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων Σημαντικές τροποποιήσεις
Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας Αναλογικότητα, επικουρικότητα και ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων Σημαντικές τροποποιήσεις

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας