Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's beslutningsprocedurer

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's beslutningsprocedurer


Nærhedsprincippet og de nationale parlamenters rolle


Indledning
Anvendelse af nærhedsprincippet
Protokollen om de nationale parlamenters rolle
Oversigtstabel

INDLEDNING

Nærhedsprincippet er et princip, der skal regulere udøvelsen af beføjelser. Nærhedsprincippet skal - på de områder, hvor der er "delt kompetence" - gøre det muligt at afgøre, om EU kan gribe ind eller skal lade medlemsstaterne handle. Princippets overholdelse kontrolleres på to forskellige måder: politisk kontrol eller domstolskontrol.

Forfatningsudkastets forslag om, at de nationale parlamenter skal inddrages direkte i kontrollen af den korrekte anvendelse af nærhedsprincippet, er en vigtig nyskabelse på et område, som var et af konventets vigtigste målområder.

Deltagerne i konventet foreslår at styrke anvendelsen af nærhedsprincippet og give de nationale parlamenter en mere aktiv rolle ved:

Under drøftelserne i konventet var det store problem hvordan man kunne give de nationale parlamenter mulighed for at udøve en politisk kontrol, der sikrer, at Kommissionen ikke tager initiativer i spørgsmål, der ikke hører til på fællesskabsplan, uden samtidig at indskrænke Kommissionens initiativret og sinke lovgivningsprocessen.

Under drøftelserne i konventet blev der desuden rejst tanker om en kongres, hvor Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter kunne mødes en gang om året. Da der i sidste instans ikke blev opnået enighed om dette forslag, blev det ikke medtaget i det endelige udkast.

Der er knyttet to protokoller til forfatningen, som indeholder og ændrer bestemmelserne i de eksisterende protokoller, der blev vedtaget ved Amsterdam-traktaten.

[ Top ]

ANVENDELSEN AF NÆRHEDSPRINCIPPET

Forfatningsudkastet foreslår at tilpasse protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der blev knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) i Amsterdam.

Den vigtigste nyskabelse er oprettelsen af en kontrolmekanisme for anvendelsen af nærhedsprincippet, der direkte og for første gang inddrager de nationale parlamenter. Disse skal have mulighed for offentligt at advare de europæiske institutioner, men også deres egen regering, om forslag, som de mener, er i modstrid med nærhedsprincippet. Alle nationale parlamenter kan således undersøge Kommissionens forslag og fremsætte en begrundet udtalelse, hvis de mener, at nærhedsprincippet ikke er overholdt. Hvis en tredjedel af parlamenterne deler denne opfattelse, skal Kommissionen tage sit forslag op til fornyet overvejelse. Denne tærskel er mindst en fjerdedel ved forslag inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed der kommer fra Kommissionen eller en gruppe af medlemsstater. Kommissionen kan derefter beslutte at opretholde sit forslag, ændre det eller trække det tilbage. Den skal i alle tilfælde begrunde sin beslutning.

Protokollen giver ligeledes de nationale parlamenter mulighed for via deres medlemsstat at forelægge sager om retsakters krænkelse af nærhedsprincippet for Domstolen.

Desuden fastslår protokollen, at alle Kommissionens forslag skal begrundes med hensyn til nærhedsprincippet. Forfatningsudkastet foreslår endog, at der anvendes en "nærhedsprincipanalyse", som skal indeholde alle elementer til en sådan analyse.

Endelig foreslår forfatningen, at Kommissionen sender alle sine lovgivningsforslag og ændrede forslag til medlemsstaternes nationale parlamenter og til EU-lovgiveren. Så snart Europa-Parlamentet har truffet sine lovgivningsmæssige beslutninger, og Ministerrådet har vedtaget sine holdninger, sender de dem ligeledes til medlemsstaternes nationale parlamenter. Hvis Kommissionen i ekstraordinært hastende tilfælde ikke foretager sådanne konsultationer, skal den begrunde sin beslutning i forslaget.

[ Top ]

PROTOKOLLEN OM DE NATIONALE PARLAMENTERS ROLLE

Protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der blev knyttet til EF- og EU-traktaten i Amsterdam, er ligeledes blevet tilpasset for at opfylde kravene om større åbenhed og bedre distribution af dokumenter. Den angiver nu mere præcist, hvilke forpligtelser der påhviler Kommissionen, Ministerrådet og Revisionsretten med hensyn til at udsende information:

Hvad angår det interparlamentariske samarbejde, er der ikke foreslået ændringer i den rolle, som spilles af Konferencen for Organer med Ansvar for EU-anliggender (COSAC). Denne konference, som består af de nationale parlamentsmedlemmer, der deltager i de nationale parlamentsudvalg for EU-anliggender, bevarer sin mulighed for at forelægge bidrag for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, navnlig vedrørende nærhedsprincippet.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
I-9 Proportionalitet, nærhed og de nationale parlamenters rolle Vigtige ændringer
Protokol om de nationale parlamenters rolle Proportionalitet, nærhed og de nationale parlamenters rolle Vigtige ændringer
Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Proportionalitet, nærhed og de nationale parlamenters rolle Vigtige ændringer

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top