Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης


Η νομοθετική διαδικασία και η διαδικασία προϋπολογισμού


Εισαγωγή
Η νομοθετική διαδικασία
Η διαδικασία προϋπολογισμού
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τη Συνέλευση τείνουν προς την απλοποίηση των νομοθετικών διαδικασιών και των διαδικασιών προϋπολογισμού.
Έτσι, μεταξύ των τεσσάρων υφιστάμενων νομοθετικών διαδικασιών, διατηρείται μόνο η διαδικασία της συναπόφασης. Η γενίκευση αυτής της διαδικασίας, την οποία το σχέδιο του Συντάγματος ορίζει ως τακτική νομοθετική διαδικασία, αποτελεί την πιο σημαντική καινοτομία. Προβλέπεται επίσης μια ειδική νομοθετική διαδικασία η οποία συνοδεύεται από μια ρήτρα «γέφυρας» που αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταστήσει εφαρμόσιμη τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Όσον αφορά στη διαδικασία προϋπολογισμού, το σχέδιο του Συντάγματος προβλέπει την έγκριση του προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, σύμφωνα με μια διαδικασία πιο απλή από αυτή που ισχύει σήμερα και η οποία ενισχύει τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο εμπίπτει εφεξής στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Υπουργών.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Συνθήκη προτείνει μια απλοποίηση των νομοθετικών διαδικασιών της Ένωσης.
Η διαδικασία συνεργασίας, η διαδικασία απλής γνώμης (διαβούλευση) καθώς και η διαδικασία σύμφωνης γνώμης συγκεντρώνονται υπό την ονομασία «ειδική νομοθετική διαδικασία». Η μόνη που προορίζεται να διατηρηθεί είναι η διαδικασία συναπόφασης.
Η καθιέρωση της «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας» (άρθρα I-33 και III-302) αναπτυγμένη βάσει της υπάρχουσας διαδικασίας που καλείται «συναπόφαση» όρισε το Κοινοβούλιο ως πραγματικό συννομοθέτη από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών.
Οι ευρωπαϊκοί νόμοι και οι νόμοι-πλαίσια θα θεσπίζονται, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο III-302. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απλοποίηση των διατάξεων, οι οποίες στην ισχύουσα συνθήκη προβλέπουν τη συναπόφαση: οι αναφορές στην πρόταση της Επιτροπής και στη διαδικασία από κοινού λήψης αποφάσεων αφομοιώνονται από την αναφορά απλώς και μόνον του νόμου ή του νόμου-πλαισίου.
Η Συνέλευση προτείνει τη διεύρυνση της εφαρμογής της εν λόγω συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε έναν μεγάλο αριθμό άρθρων και ως εκ τούτου την εκχώρηση στο Κοινοβούλιο μιας μεγαλύτερης εξουσίας λήψης αποφάσεων. Αυτή η γενίκευση της διαδικασίας συναπόφασης συμβαδίζει με την επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για έναν αριθμό είκοσι περίπου διατάξεων, η οποία αναμένεται να καταστήσει πιο εύκολη τη λήψη αποφάσεων.

Το άρθρο I-33 διευκρινίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραμένουν ειδικοί νόμοι, οι οποίοι θεσπίζονται μόνο από το Συμβούλιο ή σπανιότερα μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι πλέον από τα δύο θεσμικά όργανα από κοινού. Αυτή η ειδική νομοθετική διαδικασία αφορά επίσης έναν μεγάλο αριθμό νομικών βάσεων και καλύπτει το αντίστοιχο των παλαιότερων διαδικασιών διαβούλευσης και σύμφωνης γνώμης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο I-24 που προβλέπει μια ρήτρα «γέφυρας», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με ομόφωνη γνώμη (μετά από συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων) να καταστήσει εφαρμόσιμη την συνήθη νομοθετική διαδικασία για όλες τις νομικές βάσεις που προβλέπουν τη θέσπιση των νόμων ή των νόμων-πλαισίων του Συμβουλίου.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο καθορισμός και η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελούν αντικείμενο, στο άρθρο III-310 του Συντάγματος, τροποποιήσεων που αφορούν τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα. Οι εξουσίες του Κοινοβουλίου ενισχύονται δεδομένου ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού συνδέεται πλέον με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, ενώ το Κοινοβούλιο έχει παράλληλα τη δυνατότητα να λάβει την τελική απόφαση, με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων. Το Κοινοβούλιο έχει συνεπώς τον τελευταίο λόγο για όλα τα θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό.
Επιπλέον, ο παλαιός διαχωρισμός μεταξύ των υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών έχει καταργηθεί, κάτι που σημαίνει ότι η επιρροή του Κοινοβουλίου επεκτείνεται στο σύνολο του προϋπολογισμού. Παλαιότερα, μόνο οι μη υποχρεωτικές δαπάνες μπορούσαν να αποφασισθούν ως τελευταία δικαιοδοσία από το Κοινοβούλιο. Για να αντισταθμίσουν τις πιθανές συνέπειες από την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών δαπανών, τα θεσμικά όργανα καλούνται στο άρθρο III-319 να μεριμνήσουν ώστε τα χρηματοδοτικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να φέρει εις πέρας τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων, να είναι διαθέσιμα στον προϋπολογισμό.
Τέλος, η τελευταία καινοτομία που εισάγεται στη διαδικασία προϋπολογισμού αφορά στην έκθεση αξιολόγησης (άρθρο III-314) την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών. Η έκθεση αυτή, σε συνδυασμό με τη διαδικασία απαλλαγής, πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους.

Το άρθρο I-54 του Συντάγματος θεσμοθετεί τον ορισμό και τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των δημοσιονομικών προοπτικών που σήμερα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διοργανικής συμφωνίας. Ο καθορισμός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (που καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανά κατηγορία δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου III-308) εμπίπτει στο εξής στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου των Υπουργών, που αποφασίζει μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο προϋπολογισμός πρέπει να τηρεί το εν λόγω πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Επιπλέον, ο κοινοτικός προϋπολογισμός συνεχίζει να ακολουθεί τις κλασσικές δημοσιονομικές και οικονομικές αρχές (άρθρο I-52), ήτοι την ενότητα, τον ετήσιο χαρακτήρα, και την ισοσκέλιση. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους της Ένωσης (άρθρο I-53), δεν προβλέπεται καμία τροποποίηση. Η Επιτροπή παραμένει επιφορτισμένη με την υποβολή του σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης και την εκτέλεσή του, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
¶ρθρο I-24, σημείο 4 Ρήτρα γεφύρωσης Νέες διατάξεις
¶ρθρο I-33 Η συνήθης νομοθετική διαδικασία και η ειδική νομοθετική διαδικασία Νέες διατάξεις
¶ρθρα I-54 και ΙΙΙ-308 Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Νέες διατάξεις
¶ρθρο III-302 Η συνήθης νομοθετική διαδικασία -
¶ρθρα III-309 έως III-319 Η διαδικασία προϋπολογισμού -

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας