Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's beslutningsprocedurer

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's beslutningsprocedurer


Lovgivnings- og budgetprocedurerne


Indledning
Lovgivningsproceduren
Budgetproceduren
Oversigtstabel

INDLEDNING

Konventets forslag går i retning af en forenkling af lovgivnings- og budgetprocedurerne.
Blandt de fire eksisterende lovgivningsprocedurer er således kun den fælles beslutningsprocedure bevaret. Udbredelsen af denne procedure, som i forfatningsudkastet gøres til den almindelige lovgivningsprocedure, er den mest bemærkelsesværdige nyhed. Der er ligeledes indført en særlig lovgivningsprocedure, som dog er forsynet med en overgangsbestemmelse, der giver Det Europæiske Råd mulighed for at udvide den almindelige lovgivningsprocedure.

Med hensyn til budgetproceduren bestemmes det i forfatningsudkastet, at Europa-Parlamentet og Ministerrådet vedtager budgettet i henhold til en enklere procedure end den, der er gældende i dag, hvilket styrker Parlamentets beføjelser. Endvidere henhører den flerårige finansielle ramme fremover under Ministerrådet.

[ Top ]

LOVGIVNINGSPROCEDUREN

Konventet foreslår en forenkling af EU's lovgivningsprocedurer.
Samarbejdsproceduren, proceduren med en simpel udtalelse (høring) samt den samstemmende udtalelse er samlet under betegnelsen "særlig lovgivningsprocedure". Den eneste, der bevares, er den fælles beslutningsprocedure.
Indførelsen af "den almindelige lovgivningsprocedure" (artikel I-33 og III-302), der er udviklet på grundlag af "den fælles beslutningsprocedure" vil fremover gøre Parlamentet til en reel medlovgiver sammen med Ministerrådet.
Europæiske love og rammelove vedtages af Europa-Parlamentet og Ministerrådet i fællesskab på forslag af Kommissionen efter den almindelige lovgivningsprocedure i artikel III-302. Dette medfører en forenkling af de nuværende bestemmelser om fælles beslutningstagning: henvisningerne til Kommissionens forslag og til den fælles beslutningsprocedure erstattes af en enkelt henvisning til den europæiske lov eller rammelov.
Konventet foreslår, at anvendelsen af denne almindelige lovgivningsprocedure udvides til en lang række artikler, således at Parlamentet indrømmes større beslutningsbeføjelser. Denne udbredelse af den fælles beslutningsprocedure går i øvrigt hånd i hånd med den udvidede vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal til omkring tyve bestemmelser, der ligeledes skal gøre beslutningstagningen lettere.

I artikel I-33 præciseres det, at særlove i specifikke tilfælde fortsat vedtages af Rådet alene eller i sjældnere tilfælde af Europa-Parlamentet alene og ikke længere af de to institutioner i fællesskab. Denne særlige lovgivningsprocedure vedrører endnu en lang række områder og omfatter det, der svarer til de tidligere høringsprocedurer og proceduren for samstemmende udtalelse. I henhold til artikel I-24, der indeholder en overgangsbestemmelse , kan Det Europæiske Råd imidlertid med enstemmighed (efter høring af Europa-Parlamentet og underretning af de nationale parlamenter) beslutte at udvide den almindelige lovgivningsprocedure til alle de områder, hvor Ministerrådet skal vedtage europæiske love og rammelove.

[ Top ]

BUDGETPROCEDUREN

Fastsættelsen og vedtagelsen af budgettet er i henhold til artikel III-310 i forfatningen omfattet af proceduremæssige og tidsmæssige ændringer. Parlamentets beføjelser udvides, eftersom budgetproceduren fremover tilnærmes den almindelige lovgivningsprocedure, idet Parlamentet dog har mulighed for at træffe den endelige afgørelse med et flertal af sine medlemmers stemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer. Parlamentet har altså det sidste ord i alle budgetspørgsmål.
Endvidere ophæves den tidligere sondring mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter, hvilket betyder, at Parlamentets indflydelse udvides til hele budgettet. Tidligere kunne Parlamentet kun træffe afgørelse i sidste instans om de ikke-obligatoriske udgifter. For at afbøde de eventuelle virkninger af ophævelsen af sondringen mellem disse to udgiftskategorier, opfordres institutionerne i artikel III-319 til at sørge for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at EU kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand.
Endelig vedrører den sidste nyhed i forbindelse med budgetproceduren evalueringsrapporten (artikel III-314), som Kommissionen hvert år forelægger Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Denne rapport skal sammen med decharge-proceduren gøre det muligt at evaluere gennemførelsen af budgettet i forhold til de fastsatte mål.
I artikel I-54 i forfatningsudkastet institutionaliseres definitionen og fastlæggelsen af retningslinjerne for anvendelse af de finansielle overslag, der i øjeblikket gennemføres inden for en interinstitutionel ramme. Fastsættelsen af flerårige finansielle rammer (der fastlægger lofter for forpligtelsesbevillingerne for hver enkelt udgiftskategori i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel III-308) henhører fremover under Ministerrådet, der træffer afgørelse efter Europa-Parlamentets godkendelse. Budgettet skal overholde denne flerårige finansielle ramme.

Derudover følger fællesskabsbudgettet fortsat de traditionelle budgetmæssige principper (artikel I-52), nemlig enhed, etårighed og balance. Med hensyn til EU's egne indtægter (artikel I-53) er der ikke foretaget nogen ændringer. Kommissionen har fortsat ansvaret for at fremlægge udkastet til EU's årlige budget og for gennemførelsen af dette i samarbejde med medlemsstaterne under Parlamentets og Revisionsrettens kontrol.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
Artikel I-24, stk. 4 Overgangsbestemmelse Nye dispositioner
Artikel I-33 Den almindelige lovgivningsprocedure og den særlige lovgivningsprocedure Nye dispositioner
Artikel I-54 Den flerårige finansielle ramme Nye dispositioner
Artikel III-302 Den almindelige lovgivningsprocedure -
Artikel III-308 Den flerårige finansielle ramme -
Artikel III-309 til III-319 Budgetproceduren -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top