Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Εισαγωγή
Γενικές διατάξεις
Η σύνθεση του Κοινοβουλίου
Οι νομοθετικές διαδικασίες
Λοιπές διατάξεις
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται από τη Συνέλευση όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζονται στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κατανομής των εδρών μεταξύ των κρατών μελών καθώς και στη διεύρυνση των εξουσιών του Κοινοβουλίου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Όπως ακριβώς ισχύει και για τα άλλα θεσμικά όργανα, η Συνέλευση προτείνει την ομαδοποίηση των πιο σημαντικών διατάξεων που αφορούν το Κοινοβούλιο σε ένα άρθρο στο πρώτο μέρος της συνταγματικής συνθήκης έτσι ώστε να είναι πιο εμφανείς (άρθρο I-19).

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η κατανομή των εδρών του Κοινοβουλίου να αποτελέσει το αντικείμενο εκτεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών, η Συνέλευση προτείνει τον καθορισμό βασικών κανόνων για την εν λόγω κατανομή και την ανάθεση στο Κοινοβούλιο του έργου επεξεργασίας μιας πρότασης πάνω στο θέμα που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ομόφωνη έγκριση.

Με κάθε αλλαγή των συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδε τον ρόλο του να αυξάνεται στην εξέλιξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Τα μέλη της Συνέλευσης εξετάζουν και αυτά το ενδεχόμενο να διευρύνουν τη διαδικασία συναπόφασης, η οποία μετονομάζεται σε «τακτική νομοθετική διαδικασία», σε έναν μεγάλο αριθμό άρθρων. Εάν οι προτάσεις της Συνέλευσης υιοθετηθούν, το Κοινοβούλιο θα καταστεί συν-νομοθέτης στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, με εξαίρεση ενός περιορισμένου αριθμού πράξεων για τις οποίες θα εκφράζει απλά τη γνώμη του. Οι λεπτομέρειες των θεμάτων που επηρεάζονται από αυτό το πέρασμα στην «τακτική νομοθετική διαδικασία» αναφέρονται σε ένα ειδικό δελτίο σχετικά με την νομοθετική διαδικασία .

[ Αρχή της σελίδας ]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το σχέδιο της συνταγματικής συνθήκης περιγράφει, στο άρθρο του I-19, τις γενικές διατάξεις που αφορούν το Κοινοβούλιο. Η Συνέλευση προτείνει την από κοινού ανάθεση της νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών . Το Κοινοβούλιο τίθεται ως εκ τούτου σε ίση βάση με το Υπουργικό Συμβούλιο ως προς την ανάθεση αυτών των δύο λειτουργιών. Το Κοινοβούλιο ασκεί επίσης λειτουργίες πολιτικού ελέγχου και παροχής συμβουλών σύμφωνα με τους όρους που έχουν οριστεί από το Σύνταγμα (για παράδειγμα ο έλεγχος της Επιτροπής ή η εκτέλεση του προϋπολογισμού).

Η Συνέλευση προτείνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής να εκλέγεται εφεξής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των μελών του, κατόπιν προτάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου . Η πρόταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος της εκλογής προτιμήθηκε έναντι εκείνου της έγκρισης που χρησιμοποιούνταν έως τότε στη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η τροποποίηση αυτή έχει στόχο την αύξηση της σημασίας των ευρωπαϊκών εκλογών και του Κοινοβουλίου και υπογραμμίζει την ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής ενώπιον του Κοινοβουλίου.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η συνταγματική συνθήκη που προτείνεται από τη Συνέλευση δεν προβλέπει καμία αλλαγή όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών. Αυτές πρέπει να διεξάγονται βάσει της άμεσης καθολικής ψηφοφορίας, με ελεύθερη και μυστική ψήφο, και να επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτες να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους για θητεία πέντε ετών. Στο άρθρο III-232, η Συνέλευση διατηρεί τη δικαστική βάση που καθορίζει ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με μια ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη. Στο άρθρο αυτό διευκρινίζεται ότι ένας νόμος ή ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση της συγκεκριμένης απαίτησης.

Η Συνέλευση προτείνει τον καθορισμό του αριθμό των εδρών στις 736, αυξάνοντας κατά τέσσερις έδρες τον αριθμό που επί του παρόντος έχει οριστεί από τη Συνθήκη της Νίκαιας . Η τροποποίηση αυτή έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη οι επιπλέον έδρες που έχουν εκχωρηθεί στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Ουγγαρία μέσω της συνθήκης προσχώρησης, προκειμένου τα εν λόγω κράτη να έχουν θέση ίση με αυτή του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Τα μέλη της Συνέλευσης προτείνουν κατάργησης της παράδοσης σύμφωνα με την οποία καθορίζεται στις συνθήκες η λεπτομερής κατανομή των εδρών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Εναλλακτικά, η Συνέλευση προτείνει τον καθορισμό ενός κανόνα ανάθεσης που διευκρινίζει ότι η αντιπροσώπευση των πολιτών διασφαλίζεται κατά τρόπο φθίνοντα αναλογικό, με τον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου τεσσάρων θέσεων ανά κράτος μέλος (άρθρο I-19). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει, αρκετό καιρό πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2009, να υιοθετήσει με ομόφωνη έγκριση, βάσει μιας πρόταση του Κοινοβουλίου και κατόπιν έγκρισης αυτής, μια απόφαση η οποία θα ορίζει τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Οι νέοι κανόνες σύνθεσης θα πρέπει να βασίζονται στην πρόταση του Κοινοβουλίου, κάτι που θα παρέχει σε αυτό το τελευταίο μια μεγαλύτερη επιρροή στη σύνθεσή του. Εάν, κατόπιν μιας μεταγενέστερης διεύρυνσης, κριθεί αναγκαία η εκ νέου αλλαγή της κατανομής των εδρών, θα εφαρμοστεί μια πανομοιότυπη διαδικασία, επομένως δεν θα είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Συντάγματος.

Για τη νομοθεσία του 2004-2009, η κατανομή των εδρών ακολουθεί το σχέδιο που εγκρίθηκε στη Νίκαια , ως αυτό ορίστηκε από τη συνθήκη προσχώρησης που συνάφθηκε με τα δέκα νέα κράτη μέλη. Η Συνέλευση προτείνει τη διεύρυνση αυτής της κατανομής στο «Πρωτόκολλο σχετικά με την αντιπροσώπευση των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στάθμιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» το οποίο θα πρέπει να προσαρτηθεί στο Σύνταγμα.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η Συνέλευση προτείνει μια απλούστευση των νομοθετικών διαδικασιών της Ένωσης. Η θέσπιση της «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας» (άρθρα I-33 και III-302), η οποία βασίζεται στην υφιστάμενη διαδικασία «συναπόφασης», ορίζει εφεξής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πραγματικό συν-νομοθέτη από κοινού με το Συμβούλιο των Υπουργών. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι και οι ευρωπαϊκοί νόμοι-πλαίσια θα εκδίδονται, σύμφωνα με τη Συνέλευση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο III-302. Η Συνέλευση προτείνει την επέκταση της εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής διαδικασίας σε έναν μεγάλο αριθμό άρθρων, παρέχοντας κατ' αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη εξουσία ως προς την λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σχετικά με ορισμένους νόμους και νόμους-πλαίσια που θεσπίζονται βάσει ειδικής διαδικασίας, η Συνέλευση προβλέπει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ότι αυτό πρέπει να εγκρίνει την εν λόγω πράξη.

Στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισμού (άρθρα III-309 έως III-312), αυξάνονται οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· δεδομένου ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού είναι εφεξής παρόμοια με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λαμβάνει την οριστική απόφαση επί του προϋπολογισμού. Επιπλέον, αφαιρείται ο παλαιός διαχωρισμός μεταξύ των υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, γεγονός που σημαίνει ότι η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεκτείνεται στο σύνολο του προϋπολογισμού. Πράγματι, στο παρελθόν μόνο για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει την τελική απόφαση.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στα άρθρα III-232 έως III-243, το σχέδιο της συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος περιλαμβάνει τις ειδικότερες διατάξεις (εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέθοδοι εργασίας, την ετήσια σύνοδο, τις προσωρινές εξεταστικές επιτροπές, το δικαίωμα αναφοράς των πολιτών, τον ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, την έγκριση εσωτερικού κανονισμού, την πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής κλπ.), χωρίς ωστόσο να επέρχονται μεταβολές στην ουσία των εν λόγω διατάξεων συγκριτικά με τις υφιστάμενες συνθήκες.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-19 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σημαντικές τροποποιήσεις
I-33 Οι νομοθετικές πράξεις Σημαντικές τροποποιήσεις
III-232 έως III-243 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ειδικές διατάξεις -
III-302 Η συνήθης νομοθετική διαδικασία Σημαντικές τροποποιήσεις
III-309 έως III-312 Ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης -
Πρωτόκολλο σχετικά με την αντιπροσώπευση των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στάθμιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταβατικές διατάξεις -

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενη σελίδα ] [ Επόμενη σελίδα ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας