Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > De grundlæggende principper for EU

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

De grundlæggende principper for EU


EU's værdier og mål


Indledning
Oprettelse af EU
EU's værdier
De grundlæggende principper
EU's mål
De grundlæggende rettigheder
Oversigtstabel

INDLEDNING

Præamblen til udkastet til forfatningstraktat indledes med et citat af Thukydid: "Den statsform, vi har, ... kaldes demokrati, fordi styret ikke er samlet hos nogle få, men hos flertallet."

Præamblen minder blandt andet om Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv og opfordrer befolkningerne til at lægge tidligere tiders splittelse bag sig og udforme deres fælles skæbne, og gentager for en stor del de temaer, der behandles i præamblerne i de nuværende traktater. Nye emner er ligeledes blevet tilføjet, navnlig humanisme, men også fornuft og folkenes nationale historie. Spørgsmålet om, hvorvidt det var relevant at tilføje en henvisning til Gud eller til de kristne værdier og til den græsk-latinske arv, blev drøftet indgående på konventet. Der blevet opnået konsensus, og præamblen sluttede med at henvise til den "kulturelle, religiøse og humanistiske arv", en formulering, der var acceptabel for alle konventsmedlemmerne.

Selv om afsnit I i del I i forfatningsudkastet har titlen "Definition af Unionen og dens mål", finder borgerne ikke heri en præcis definition af Den Europæiske Union med en opremsning af dens særlige kendetegn. Definitionen findes indirekte i de seks første artikler vedrørende oprettelse af EU, dets værdier og mål, de grundlæggende rettigheder, forbindelserne mellem EU og medlemsstaterne og EU som juridisk person.
Andet afsnit i denne første del omfatter bestemmelser om de grundlæggende rettigheder (artikel I-7) og unionsborgerskab (I-8). Charteret om de grundlæggende rettigheder, der hidtil har været uden retskraft, er indarbejdet i forfatningen og medtaget i del II i forfatningen. Sidstnævnte aspekt er et stort fremskridt.

[ Top ]

OPRETTELSE AF EU

Ved artikel I-1 i forfatningen oprettes Den Europæiske Union, der afspejler de europæiske borgeres og staters vilje til at skabe en fælles fremtid. Medlemsstaterne tildeler EU kompetencer for at nå deres fælles mål, og EU samordner de politikker, medlemsstaterne fører for at nå disse mål, og udøver de kompetencer, forfatningen tildeler det.

Den formulering, som konventet har valgt, er af forfatningsmæssig art, således "ved denne forfatning oprettes Den Europæiske Union", mens det i de nuværende traktater er "de høje kontraherende parter", der opretter EU og Fællesskabet indbyrdes. Denne sprogbrug, der er kendetegnende for internationale traktater, erstattes af en ny formulering, der lægger vægt på den nye traktats karakter af forfatning.

[ Top ]

EU'S VÆRDIER

I henhold til forfatningen bygger EU på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. Dette værdigrundlag, der er fastsat i artikel I-2, er fælles for medlemsstaterne. Endvidere er medlemsstaternes samfund præget af pluralisme, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ikke-forskelsbehandling. Disse værdier spiller en vigtig rolle, navnlig i to konkrete tilfælde. For det første er respekten for disse værdier en grundlæggende forudsætning for enhver ny medlemsstats tiltræden af EU i henhold til proceduren i artikel I-57. For det andet kan en krænkelse af disse værdier føre til suspension af de rettigheder, som følger af en medlemsstats medlemskab af EU (artikel I-58).

I forhold til de nuværende bestemmelser omfatter forfatningen nye værdier, navnlig menneskelig værdighed og ligestilling samt ovennævnte karakterisering af medlemsstaternes samfund.

[ Top ]

DE GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

For så vidt angår forbindelserne mellem medlemsstaterne og EU har forfatningen samlet de relevante bestemmelser i de nuværende traktater i artikel I-5. Det drejer sig navnlig om respekten for medlemsstaternes nationale identitet og for deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer. Princippet om loyalt samarbejde er ligeledes indarbejdet i denne artikel.

Med artikel I-6 får EU status som juridisk person, et fremskridt, der endnu var utænkeligt på regeringskonferencen i Nice i 2000. Ved at sammenlægge Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union, vil det nye EU således få ret til at indgå internationale aftaler, sådan som Det Europæiske Fællesskab har i dag, uden at det imidlertid berører kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne.

I afsnit III, der består af artiklerne I-9 til I-17, fastlægges EU's beføjelser . Der gøres opmærksom på, at princippet om, at Den Europæiske Unions ret har forrang frem for medlemsstaternes ret, et princip, som Domstolen har udarbejdet, er formelt indarbejdet i artikel I-10.

Artikel I-4 i traktatudkastet sikrer fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital samt etableringsfrihed i EU og forbyder enhver forskelsbehandling udøvet på grundlag af nationalitet.

[ Top ]

EU'S MÅL

Artikel I-3 i forfatningsudkastet, der omfatter EU's interne og eksterne mål, samler bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten). Disse mål skal ligge til grund for EU's udformning og gennemførelse af alle dens politikker.

EU's hovedmål vil fremover være at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd.

Til de mål, der i øjeblikket er opstillet i traktaterne, tilføjer forfatningsudkastet fremme af videnskabelige og teknologiske fremskridt, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder. Den økonomiske og sociale samhørighed tildeles en territorial dimension. Kulturel og sproglig mangfoldighed og beskyttelse og udvikling af den europæiske kulturarv bliver ligeledes mål for EU.

Endvidere bliver et af EU's mål i henhold til denne artikel et indre marked med fri og lige konkurrence samt et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser. Artikel I-4 stadfæster ligeledes det indre marked og fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital samt etableringsfrihed i EU.

Artikel I-3, stk. 4, er helliget fremme af EU's værdier og interesser i dets forbindelser med den øvrige verden. I dette stk. samles målene i EU-traktaten om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt bestemmelserne i EF-traktaten om udviklingssamarbejde. Forfatningsudkastet til forfatning foreslår, at der medtages et nyt mål vedrørende beskyttelse af børns rettigheder på internationalt plan.

Endelig indeholder artikel III-1 til III-6 bestemmelserne om de mere specifikke krav, som EU skal tage hensyn til i forbindelse med gennemførelse af forfatningen. Der er navnlig tale om ligestilling mellem mænd og kvinder, miljøbeskyttelse, og fremme af en bæredygtig udvikling, forbrugerbeskyttelse og hensyntagen til den særlige karakter af tjenesteydelser af almen interesse. Forfatningen foreslår, at der som et andet mål tilføjes artikel III-3, hvormed indføres bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, idet formuleringen er hentet fra artikel 13 i EF-traktaten.

[ Top ]

DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

For så vidt angår beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, medfører forfatningen vigtige fremskridt. Artikel I-7 i forfatningsudkastet gentager garantien om de grundlæggende rettigheder i EU-traktaten og henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt til medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner. Denne artikel bereder vejen for EU's formelle tiltræden af denne europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder.

Endvidere nåede konventet frem til konsensus om at indarbejde charteret om de grundlæggende rettigheder, der højtideligt blev proklameret på Det Europæiske Råd i Nice i december 2000, i forfatningens del II. Den Europæiske Union får således et katalog over grundlæggende rettigheder, der vil være juridisk bindende for EU, dets institutioner, agenturer og organer, men også for medlemsstaterne for så vidt angår gennemførelsen af EU-retten. Medtagelsen af charteret i forfatningen berører ikke kompetencefordelingen mellem EU og dets medlemsstater.

Den vil blive fortolket af EU's og medlemsstaternes domstole. Konventet har foretaget mindre ændringer i præsentationen af charteret for at tilpasse det til de ændringer, der indføres med udkastet til forfatningstraktat.

Når charteret, der indeholder de supplerende rettigheder, der ikke er indeholdt i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder, navnlig arbejdstagernes sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, databeskyttelse, bioetik eller retten til en god administration, indarbejdes i forfatningen, bliver det mere synligt for borgerne, der informeres bedre om deres rettigheder.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-1 Oprettelse af EU -
I-2 EU's værdier Væsentlige ændringer
I-3 EU's mål Væsentlige ændringer
I-4 Grundlæggende friheder og ikke-forskelsbehandling -
I-5 Forholdet mellem EU og medlemsstaterne -
I-6 Juridisk person Ny bestemmelse
I-7 Grundlæggende rettigheder Væsentlige ændringer
I-8 Unionsborgerskab -
I-10 EU-retten Væsentlige ændringer
I-57 Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af EU -
I-58 Suspension af de rettigheder, der følger af medlemskab af EU -
Del II Den Europæiske Unions charter om de grundlæggende rettigheder -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top