Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s institutioner

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU:s institutioner


EU:s utrikesminister


Inledning
Utnämningsförfarande
Befogenheter
Europeisk avdelning för yttre åtgärder
Översiktstabell

INLEDNING

Inrättandet av en post som utrikesminister är en av de viktigaste nyheterna i utkastet till konstitution. Tack vare en sådan person skulle Europeiska unionens (EU) yttre åtgärder vinna i effektivitet och kontinuitet, genom att utrikesministern i praktiken blev unionens röst inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).

Denna nya institution är resultatet av en sammanslagning av uppgifterna för den höge representanten för GUSP och kommissionsledamoten med ansvar för yttre förbindelser. Det är genom artikel I-27 i utkastet till konstitutionellt fördrag som en post som utrikesminister inrättas. Utrikesministern har olika instrument till sitt förfogande och ska med hjälp av dessa se till att Europeiska unionen för en sammanhängande utrikespolitik.

Utrikesministern ska dock inte vara den enda person som representerar unionen utåt. I artikel I-21 i utkastet till konstitution föreskrivs att ordföranden i Europeiska rådet , utöver att förbereda och leda arbetet i Europeiska rådet även ska ha till uppgift att på sin nivå representera unionen utåt i de frågor som omfattas av GUSP, utan att utrikesministerns befogenheter åsidosätts. Utkastet till konstitution preciserar dock inte hur arbetsfördelningen mellan Europeiska rådets ordförande och utrikesministern ska ske, utan överlåter till de båda institutionerna att utforma en praxis för sina respektive uppgifter.

[ Till sidans början ]

UTNÄMNINGSFÖRFARANDE

Utrikesministern ska utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet, med godkännande av kommissionens ordförande och efter Europaparlamentets tillstyrkande. I denna egenskap ska utrikesministern leda unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Europeiska rådet kan avsluta mandatperioden genom samma förfarande som det som används vid utnämningen.

Utrikesministern ska också vara en av kommissionens vice ordförande. Vid utövandet av sitt ansvar inom kommissionen, och endast för dessa ansvarsområden, ska utrikesministern omfattas av de förfaranden som reglerar kommissionens arbete.

[ Till sidans början ]

BEFOGENHETER

Under arbetet i konventet sades att utrikesministern ska ha två funktioner: dels som ministerrådets ombud i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, dels som en av kommissionens vice ordförande.

Utrikesministern ska leda unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och har i detta avseende rätt att ta initiativ i utrikespolitiska frågor och genomföra denna politik i egenskap av ombud för ministerrådet . Utrikesministern ska också leda den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken . När utrikesministern agerar inom ramen för detta mandat gäller inte den kollegialitetsprincip som tillämpas inom kommissionen.

I utkastet till konstitution föreskrivs att utrikesministern, förutom att leda rådet när det gäller utrikesfrågor, genom sina förslag ska bidra till att utarbeta den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, sörja för att de europeiska beslut som fattas av Europeiska rådet och ministerrådet genomförs och tillsammans med ministerrådet se övervaka att GUSP:s styrande principer följs (artikel III-195).

Utrikesministern ska företräda EU i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och ska i unionens namn föra en politisk dialog och uttrycka unionens ståndpunkt i internationella organisationer och vid internationella konferenser. I arbetet ingår också att samordna unionens medlemsstaters uppträdande i sådana internationella sammanhang (artikel III-206). Utrikesministern kan till exempel bli kallad att lägga fram unionens ståndpunkt i en given fråga inför Förenta nationernas säkerhetsråd på begäran av de medlemsstater som har säte i det, när unionen har uttryckt en ståndpunkt i frågan (artikel III-206).

Vidare ska unionens särskilda representanter (som utsetts av ministerrådet och fått mandat att sköta särskilda politiska frågor) utöva sina mandat under ledning av utrikesministern (artikel III-203).

Samtidigt ska unionens utrikesminister också vara en av Europeiska kommissionens vice ordförande och där ha ansvar för de yttre förbindelserna och samordningen av andra aspekter av unionens yttre åtgärder. EU måste se till att politiken på de olika områden som omfattas av unionens yttre åtgärder är konsekvent och att den är förenlig med övriga politikområden. Ministerrådet och kommissionen ska med bistånd av utrikesministern säkerställa denna samstämmighet och samarbeta i detta syfte (artikel III-193).

[ Till sidans början ]

EUROPEISK AVDELNING FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

Slutligen ska utrikesministern leda en diplomattjänst bestående av delegationer som finns i nästan 125 länder. I utkastet till konstitution föreslås att en europeisk avdelning för yttre åtgärder ska inrättas för att bistå utrikesministern i arbetet

Denna gemensamma avdelning ska inrättas genom ett avtal mellan ministerrådet och kommissionen (utan att Europaparlamentets rättigheter åsidosätts) och ska placeras under utrikesministerns ledning. Den ska vara sammansatt av tjänstemän från de behöriga avdelningarna vid ministerrådets generalsekretariat och kommissionen samt utsänd personal från de nationella diplomattjänsterna. Avdelningen ska samarbeta med medlemsstaternas diplomattjänster.

Personalen vid EU:s delegationer i tredje land och internationella organisationer ska komma från denna gemensamma avdelning.

Enligt förklaringen om inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder bör de nödvändiga arrangemangen för att inrätta en sådan avdelning genomföras under första året efter det att fördraget om inrättande av en konstitution för Europa har trätt i kraft.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Anmärkningar
Artikel I-27 Utnämning av utrikesministern, precisering av vilka uppgifter och ansvarsområden som är knutna till posten Nya bestämmelser
Artikel I-21 Uppgifter som åligger Europeiska rådets ordförande Nya bestämmelser
Artiklarna III-193 till III-231 (Avdelning V) Unionens yttre åtgärder Betydande ändringar
Förklaring om inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder - Nya bestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan