Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopa-valmistelukunnan työn tulokset Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin toimielimet

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

Unionin toimielimet


Ulkoasiainministeri


Johdanto
Nimitysmenettely
Toimivaltuudet
Ulkoisen edustuksen yksikkö
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Ulkoasiainministerin viran perustaminen on perustuslakiluonnoksen merkittävimpiä uudistuksia. Euroopan unionin (EU) ulkoinen toiminta tehostunee ja yhtenäistynee, kun unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) henkilöityy ulkoasiainministerissä.

Nyt aikaan saadulla toimielinuudistuksella on yhdistetty YUTP:n korkean edustajan ja ulkoasiainkomissaarin toimet. Ulkoasiainministerin viran perustamisesta määrätään perustuslaista tehdyn sopimusluonnoksen I-27 artiklassa. Hänen tehtävänään on varmistaa, että Euroopan unionin yhtenäistä ulkopolitiikkaa noudatetaan kaikin käytössä olevin välinein.

Ulkoasiainministeri ei kuitenkaan yksin varmista unionin ulkoista edustusta. Perustuslakiluonnoksen I-21 artiklassa määrätään, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana ja sen lisäksi huolehtii omalla tasollaan unionin ulkoisesta edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta unionin ulkoasiainministerin toimivaltaa. Perustuslakiluonnoksessa ei siis täsmennetä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja ulkoasiainministerin välistä työnjakoa, vaan annetaan heidän tehtäviensä määräytyä toimielinten käytännön työssä.

[ Takaisin sivun alkuun ]

NIMITYSMENETTELY

Eurooppa-neuvosto nimittää unionin ulkoasiainministerin määräenemmistöllä komission puheenjohtajan suostumuksella ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan. Tässä ominaisuudessa ulkoasiainministeri johtaa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Eurooppa-neuvosto voi keskeyttää hänen toimikautensa samaa menettelyä noudattaen kuin nimityksessä.

Ulkoasiainministeri toimii myös komission varapuheenjohtajana. Hoitaessaan komissiossa näitä tehtäviä, ja ainoastaan näiden tehtävien osalta, unionin ulkoasiainministerin on noudatettava komission menettelytapoja.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TOIMIVALTUUDET

Ulkoasiainministerillä on työssään kaksoisrooli, kuten valmistelukunta asian ilmaisee: hän hoitaa ministerineuvoston valtuuttamana yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa samalla, kun hän toimii komission yhtenä varapuheenjohtajana.

Ulkoasiainministeri johtaa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hänellä on ulkopolitiikassa aloiteoikeus ja hän toteuttaa tätä politiikkaa ministerineuvoston valtuuksin. Samalla tavalla hän toimii yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Näitä valtuuksia käyttäessään ulkoasiainministerin on noudatettava komissiossa vallitsevaa kollegisen päätöksenteon periaatetta.

Perustuslaista tehdyssä sopimusluonnoksessa määrätään lisäksi, että unionin ulkoasiainministeri, joka toimii ulkoasioiden ministerineuvoston puheenjohtajana, osallistuu ehdotuksillaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen ja valvoo Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston tekemien eurooppapäätösten täytäntöönpanoa. Hän huolehtii yhdessä ministerineuvoston kanssa siitä, että YUTP:n periaatteita noudatetaan (III-195 artikla).

Hän edustaa Euroopan unionia yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvissa asioissa, käy unionin nimissä poliittista vuoropuhelua ja esittää unionin kannan kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa. Hän sovittaa myös yhteen unionin jäsenvaltioiden toiminnan näissä elimissä (III-206 artikla). Hänet voidaan myös kutsua esittämään unionin kanta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostossa siellä käsiteltävänä olevasta aiheesta turvallisuusneuvoston jäseninä olevien jäsenvaltioiden pyynnöstä, jos unioni on määritellyt kantansa kyseisestä aiheesta (III-206 artikla).

Lisäksi unionin erityiset edustajat (jotka ministerineuvosto on nimennyt ja valtuuttanut hoitamaan poliittisia erityistehtäviä) toimivat unionin ulkoasiainministerin alaisuudessa (III-203 artikla).

Unionin ulkoasiainministeri on myös yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista. Hän vastaa tässä ominaisuudessa ulkosuhteista ja unionin ulkoisen toiminnan muiden näkökohtien yhteensovittamisesta. EU:n on huolehdittava johdonmukaisuudesta ulkoisen toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja muun politiikkansa välillä. Ministerineuvosto ja komissio huolehtivat unionin ulkoasiainministerin avustamana tästä johdonmukaisuudesta ja tekevät siinä tarkoituksessa yhteistyötä (III-193 artikla).

[ Takaisin sivun alkuun ]

ULKOISEN EDUSTUKSEN YKSIKKÖ

Ulkoasiainministerin tehtäviin kuuluu myös ulkoasiainhallinnon yksikön johtaminen. Tämä yksikkö koostuu lähes 125 maassa olevista edustustoista. Perustuslakiluonnoksessa määrätään Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön perustamisesta. Tämä yksikkö avustaa ulkoasiainministeriä hänen tehtäviensä hoidossa.

Tämä yhteinen yksikkö perustetaan ulkoasiainministerin alaisuuteen ministerineuvoston ja komission sopimuksesta (Euroopan parlamentin oikeuksia rajoittamatta). Yksikkö koostuu ministerineuvoston pääsihteeristön ja komission toimivaltaisista yksiköistä lähtöisin olevista virkamiehistä ja jäsenvaltioiden lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä. Tämä yksikkö toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden ulkoasianhallinnon kanssa.

Kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä toimiva EU:n edustustojen henkilöstö kootaan tästä yhteisestä yksiköstä.

Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön perustamisesta laaditun julistuksen mukaan tarpeelliset järjestelyt yhteisen yksikön perustamiseksi olisi tehtävä ensimmäisen vuoden kuluessa Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen voimaantulosta.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla Aihe Huomautuksia
I-27 artikla Ulkoasiainministerin nimitys, asema ja vastuu Uusia määräyksiä
I-21 artikla Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema Uusia määräyksiä
III-193-III-231 artikla (V osasto) Unionin ulkoinen toiminta Huomattavia muutoksia
Julistus Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön perustamisesta - Uusia määräyksiä

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita Eurooppa-valmistelukunnan laatimaa tekstiä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun