Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's institutioner


EU-udenrigsministeren


Indledning
Udnævnelsesprocedure
Beføjelser
Tjeneste for EU's repræsentation udadtil
Oversigtstabel

INDLEDNING

Oprettelsen af posten som EU-udenrigsminister er en af de vigtigste nyskabelser i forfatningsudkastet. Takket være denne person skulle EU's indsats udadtil blive mere effektiv og sammenhængende, idet EU-udenrigsministeren reelt bliver EU's stemme på området den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik .

Denne institutionelle nyskabelse er en sammensmeltning af den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og kommissæren for eksterne anliggender. Posten som EU-udenrigsminister oprettes i medfør af artikel I-27 i forfatningsudkastet. EU-udenrigsministerens rolle går ud på at sikre, at Den Europæiske Union fører en sammenhængende udenrigspolitik ved hjælp af alle de instrumenter, der står til EU-udenrigsministerens rådighed.

EU-udenrigsministeren vil imidlertid ikke være den eneste, som skal varetage EU's repræsentation indsats udadtil. I artikel I-21 i forfatningsudkastet bestemmes det således, at formanden for Det Europæiske Råd ud over at forberede og lede Det Europæiske Råds arbejde også vil få til opgave på sit niveau at varetage EU's repræsentation udadtil på de områder, der hører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, uden at dette berører EU-udenrigsministerens kompetencer. Forfatningsudkastet præciserer imidlertid ikke, hvordan arbejdsfordelingen mellem formanden for Det Europæiske Råd og EU-udenrigsministeren skal være, idet det overlades til den institutionelle praksis at fastlægge deres respektive roller.

[ Top ]

UDNÆVNELSESPROCEDUREN

Det Europæiske Råd udnævner med kvalificeret flertal og med samtykke fra Kommissionens formand og efter Europa-Parlamentets godkendelse EU's udenrigsminister. Denne varetager i denne egenskab EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det Europæiske Råd kan bringe hans eller hendes hverv til ophør efter samme procedure.

EU-udenrigsministeren varetager ligeledes hvervet som Europa-Kommissionens næstformand. I forbindelse med varetagelsen af sine ansvarsområder i Kommissionen og kun med hensyn til disse er EU-udenrigsministeren underlagt de procedurer, der gælder for Kommissionen

[ Top ]

BEFØJELSER

EU-udenrigsministeren bærer det, der i forbindelse med konventets arbejde blev kaldt en "dobbelt kasket": han eller hun er på en gang Ministerrådets bemyndigede i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og en af Kommissionens næstformænd.

EU-udenrigsministeren varetager dels EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Med henblik herpå har han eller hun initiativret med hensyn til udenrigspolitikken, og gennemfører den som Ministerrådets bemyndigede. Det samme gælder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik . Når EU-udenrigsministeren handler inden for rammerne af dette mandat, er han eller hun ikke omfattet af princippet om, at Kommissionen fungerer som et kollegium.

I udkastet til forfatning bestemmes det, at EU-udenrigsministeren ud over at være formand for Udenrigsrådet med sine forslag bidrager til udarbejdelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og sørger for, at de europæiske afgørelser, der vedtages af Det Europæiske Råd og Ministerrådet, gennemføres. Han eller hun påser sammen med Ministerrådet, at de principper, der ligger til grund for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, overholdes (artikel III-195).

I anliggender vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik repræsenteres EU af EU-udenrigsministeren, som på EU's vegne fører den politiske dialog og udtrykker EU's holdning i internationale organisationer og på internationale konferencer. Han eller hun sikrer tilrettelæggelsen af samordningen af medlemsstaternes optræden i internationale sammenhænge (artikel III-206). Han eller hun kan således på anmodning fra de medlemsstater, der sidder i FN's sikkerhedsråd, indbydes til at fremlægge EU's holdning til et bestemt emne, når EU har fastlagt en holdning til dette emne (artikel III-206).

Endvidere udøver EU's særlige repræsentanter (udpeget af Ministerrådet med et mandat til at behandle særlige politikspørgsmål) deres mandat under EU-udenrigsministerens myndighed (artikel III-203).

Dels er EU's udenrigsminister ligeledes en af Europa-Kommissionens næstformænd. Han eller hun er i denne institution ansvarlig for de eksterne forbindelser og for koordineringen af de andre aspekter af EU's optræden udadtil. EU påser således, at der er sammenhæng mellem de forskellige områder inden for dets optræden udadtil og mellem disse og dets øvrige politikker. Ministerrådet og Kommissionen, der bistås af EU-udenrigsministeren, sikrer denne sammenhæng og samarbejder i den henseende (artikel III-193).

[ Top ]

TJENESTE FOR EU's OPTRÆDEN UDADTIL

Endelig leder EU-udenrigsministeren en diplomatisk tjeneste omfattende delegationer i næsten 125 lande. I henhold til forfatningsudkastet skal der oprettes en tjeneste for EU's optræden udadtil, som skal bistå EU-udenrigsministeren under udøvelsen af dennes hverv.

Denne fælles tjeneste oprettes efter aftale mellem Ministerrådet og Kommissionen (med forbehold af Europa-Parlamentets rettigheder) og under EU-udenrigsministerens ansvar. Denne tjeneste vil bestå af embedsmænd fra de kompetente tjenester i Ministerrådets generalsekretariat og Kommissionen samt udstationeret personale fra de nationale diplomatiske tjenester. Denne tjeneste vil arbejde sammen med medlemsstaternes diplomatiske missioner.

EU's delegationer i tredjelande og ved internationale organisationer sikrer EU's repræsentation.

I henhold til erklæringen om oprettelse af en tjeneste for EU's optræden udadtil skal de foranstaltninger, der er nødvendige for oprettelsen af den fælles tjeneste, træffes inden for det første år efter forfatningstraktatens ikrafttrædelse.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
Artikel I-27 EU-udenrigsministerens udnævnelse, rolle og ansvar Nye bestemmelser
Artikel I-21 Formanden for Det Europæiske Råds rolle Nye bestemmelser
Artikel III-193 til III-231 (Afsnit V) Unionens optræden udadtil Vigtige ændringer
Erklæringen om oprettelse af en tjeneste for EU's optræden udadtil - Nye bestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top