Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > Grundläggande principer för EU

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Grundläggande principer för EU


Medlemskap i unionen


Inledning
Villkor för medlemskap och förfarande för anslutning till unionen
Tillfälligt upphävande av rättigheterna till medlemskap i unionen
Frivilligt utträde ur unionen
Översiktstabell

INLEDNING

Konventet föreslår endast mindre ändringar när det gäller bestämmelserna om medlemskap i unionen och förfarandet för anslutning. Köpenhamnskriterierna, som fastställdes vid Europeiska rådets möte i den danska huvudstaden 1993 och som innehåller de villkor som ska vara uppfyllda för att en ny stat ska kunna ansluta sig till unionen, har inte tagits med i utkastet till konstitution.

Bestämmelserna om möjligheten att frånta en medlemsstat vissa rättigheter om den bryter mot unionens grundläggande värderingar bibehålls oförändrade.

När det gäller utträde ur unionen däremot, föreslår konventet en klausul om frivilligt utträde som för första gången gör det möjligt för en medlemsstat att lämna unionen. Detta innebär en stor förändring.

[ Till sidans början ]

VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP OCH FÖRFARANDE FÖR ANSLUTNING TILL UNIONEN

I artikel I-1 i utkastet till konstitution fastställs att "unionen skall vara öppen för alla europeiska stater som respekterar dess värderingar och förbinder sig att gemensamt främja dem".

Villkoren för medlemskap samt förfarandet för anslutning till unionen slås fast i artikel I-57 i utkastet till konstitution. I jämförelse med bestämmelserna i de nuvarande fördragen föreslår konventet inte några anmärkningsvärda förändringar. I artikel I-57 fastställs att "unionen skall vara öppen för alla europeiska stater som respekterar de värden som anges i artikel I-2". Denna artikel innehåller några ytterligare kriterier jämfört med den nuvarande texten, vilka innebär att även människans värdighet och jämlikhet tas upp som grundläggande värden och att medlemsstaternas samhällen ska kännetecknas av "mångfald, tolerans, rättvisa, solidaritet och icke-diskriminering".

Konventet bibehåller förfarandet för anslutning. Alla anslutningar ska godkännas av Europaparlamentet men nu krävs endast enkel majoritet (jämfört med absolut majoritet bland ledamöterna i parlamentet i dag). Godkännandet har därmed underlättats.

[ Till sidans början ]

TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE AV RÄTTIGHETERNA TILL MEDLEMSKAP I UNIONEN

I de nuvarande fördragen finns en möjlighet att tillfälligt upphäva rättigheterna till medlemskap i unionen, om en medlemsstat allvarligt och under lång tid brutit mot unionens grundläggande värderingar. I ett sådant fall kan ministerrådet tillfälligt upphäva rösträtten för medlemsstaten i fråga samt vissa andra rättigheter som staten har genom fördraget. Utkastet till konstitutionellt fördrag innebär inga grundläggande förändringar av dessa bestämmelser. I förfarandet har endast det eventuella samrådet med oberoende personer ("de vises kommitté") avskaffats.

[ Till sidans början ]

FRIVILLIGT UTTRÄDE UR UNIONEN

De nuvarande fördragen har slutits på obestämd tid och innehåller ingen klausul om utträde för en medlemsstat som önskar lämna unionen. Det enda exemplet på ett utträde hittills är Grönlands utträde 1985. När Grönland fick självstyre 1979 beslutade man att lämna unionen. Utträdet blev möjligt efter en fördragsändring som ratificerades av samtliga medlemsstater. Konventet föreslår att det i artikel I-59 i konstitutionen ska införas en klausul om frivilligt utträde, vilket innebär en stor förändring.

Utträdet kan ske när som helst och är inte knutet till någon översyn av konstitutionen eller andra villkor. Den medlemsstat som önskar utträda anmäler detta till Europeiska rådet som tar emot begäran. Unionen förhandlar fram ett avtal om utträde med medlemsstaten i fråga, som fastställer villkoren för utträdet och reglerar de framtida förbindelserna mellan denna stat och unionen. Ministerrådet tecknar detta avtal för unionens räkning genom att fatta beslut med kvalificerad majoritet och efter godkännande av Europaparlamentet. Företrädaren för den medlemsstat som önskar utträda ska inte delta i rådets överläggningar eller omröstningar.

Konstitutionen blir då inte längre tillämplig i den berörda staten från och med det datum som fastställs i avtalet om utträde eller, om inget avtal föreligger, två år efter anmälan till Europeiska rådet. Detta innebär att utträdet kan träda i kraft utan att unionen givit sitt godkännande. Denna klausul om frivilligt utträde ur unionen innebär därmed en viktig förändring. Konventets medlemmar ansåg att alla länder ska vara fria att lämna unionen enligt villkor som är acceptabla för alla parter samtidigt som deras respektive rättigheter garanteras.

Den stat som lämnat unionen kan bli medlem på nytt i enlighet med det normala förfarandet för anslutning som beskrivs i artikel I-57.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artikel Ämne Kommentar
I-1 Upprättande av unionen -
I-2 Unionens värden Viktiga ändringar
I-57 Villkor för medlemskap och förfarande för anslutning till unionen -
I-58 Tillfälligt upphävande av rättigheterna till medlemskap i unionen -
I-59 Frivilligt utträde ur unionen Nya bestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan