Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Οι θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Οι θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης


Η ιδιότητα μέλους της Ένωσης


Εισαγωγή
Κριτήρια επιλεξιμότητας και διαδικασία προσχώρησης
Αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στην Ένωση
Εθελούσια αποχώρηση
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Συνέλευση προτείνει μικρές τροποποιήσεις όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την ιδιότητα μέλους της Ένωσης και τη διαδικασία προσχώρησης. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης που καθορίστηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξήχθη στη δανική πρωτεύουσα το 1993 και που ορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να δύναται ένα νέο κράτος να προσχωρήσει στην Ένωση, δεν έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του συντάγματος.

Διατηρούνται αυτούσιες οι διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα στέρησης ενός κράτους μέλους ορισμένων εκ των δικαιωμάτων του σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης.

Από την άλλη, η Συνέλευση προτείνει ρήτρα εθελούσιας αποχώρησης που, για πρώτη φορά, παρέχει σε κάποιο κράτος μέλος να αποχωρήσει από την Ένωση. Αυτό αποτελεί σημαντική καινοτομία.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Στο άρθρο I-1, το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης προβλέπει ότι « η Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες της και δεσμεύονται να τις προάγουν από κοινού ».

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία προσχώρησης καθορίζονται στο άρθρο Ι-57 του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Συγκριτικά με τις διατάξεις των υφιστάμενων συνθηκών, η Συνέλευση δεν προτείνει σημαντικές αλλαγές. Το άρθρο I-57 προβλέπει ότι « η Ένωση είναι ανοιχτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο I-2 ». Το συγκεκριμένο άρθρο εισάγει ορισμένα συμπληρωματικά κριτήρια, σε σχέση με τα ήδη υφιστάμενα, ενσωματώνοντας συνεπώς την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την ισότητα και διευκρινίζοντας ότι οι κοινωνίες των κρατών μελών πρέπει να είναι κοινωνίες «πλουραλισμού, ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων ».

Η Συνέλευση διατηρεί τη διαδικασία προσχώρησης. Κάθε περίπτωση προσχώρησης υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ωστόσο, πλέον απαιτείται η απλή πλειοψηφία των ψήφων (συγκριτικά με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του σημερινού Κοινοβουλίου). Συνεπώς, διευκολύνεται η έγκριση.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Οι σημερινές συνθήκες προβλέπουν τη δυνατότητα αναστολής του δικαιώματος συμμετοχής στην Ένωση, αν διαπιστωθεί η ύπαρξης σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το Συμβούλιο των Υπουργών δύναται να αναστείλει το δικαίωμα ψήφου αυτού του κράτους μέλους, καθώς επίσης ορισμένα από τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του Συντάγματος. Το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης δεν εισάγει βασικές αλλαγές στις εν λόγω διατάξεις. Διαγράφηκε μόνο η πιθανή διαβούλευση ανεξάρτητων προσωπικοτήτων («επιτροπή σοφών»).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Στις υφιστάμενες συνθήκες δεν προβλέπεται ρήτρα αποχώρησης για κάποιο κράτος μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ένωση και έχουν συναφθεί με αόριστη διάρκεια. Το μόνο προηγούμενο σχετικώς υπήρξε η αποχώρηση της Γροιλανδίας το 1985. Έχοντας αποκτήσει την αυτονομία της από τη Δανία το 1979, η Γροιλανδία αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ένωση. Η συγκεκριμένη αποχώρηση κατέστη δυνατή έπειτα από τροποποίηση των συνθηκών που κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη. Η Συνέλευση προτείνει την εισαγωγή στο άρθρο I-59 του Συντάγματος ρήτρα εθελούσιας αποχώρησης, κάτι που αποτελεί σημαντική καινοτομία.

Η αποχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή δεν συνδέεται με τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος ή άλλες προϋποθέσεις. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο , το οποίο επιλαμβάνεται της αίτησης αυτής. Η Ένωση προβαίνει σε διαπραγμάτευση, με το εν λόγω κράτος μέλος, συμφωνίας που καθορίζει τις λεπτομέρειες της αποχώρησής του και ρυθμίζει το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται εξ ονόματος της Ένωσης από το Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επισημαίνεται ότι ο αντιπρόσωπος του κράτους μέλους που επιθυμεί να αποχωρήσει δεν συμμετέχει ούτε στις αποφάσεις ούτε στην ψηφοφορία στο Συμβούλιο.

Το Σύνταγμα παύει να ισχύει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι η αποχώρηση δύναται να τεθεί σε ισχύ χωρίς τη συναίνεση της Ένωσης. Συνεπώς, αυτή η ρήτρα εθελούσιας αποχώρησης αποτελεί σημαντική καινοτομία. Τα μέλη της Συνέλευσης εκτιμούν ότι κάθε χώρα πρέπει να είναι ελεύθερη να αποχωρήσει από την Ένωση υπό όρους αποδεκτούς από όλα τα υπόλοιπα μέρη και με εξασφάλιση των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους.

Εάν το κράτος μέλος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου προσχώρησή του, η αίτηση αυτή υπόκειται στη διαδικασία προσχώρησης του άρθρου I-57.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-1 Ίδρυση της Ένωσης -
I-2 Οι αξίες της Ένωσης Σημαντικές τροποποιήσεις
I-57 Κριτήρια επιλεξιμότητας και διαδικασία προσχώρησης στην Ένωση -
I-58 Αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στην Ένωση -
I-59 Εθελούσια αποχώρηση από την Ένωση Νέες διατάξεις

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας