Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > De grundlæggende principper for EU

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

De grundlæggende principper for EU


Medlemskab af EU


Indledning
Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse
Suspension af de rettigheder, der følger af medlemskab af EU
Frivillig udtræden
Oversigtstabel

INDLEDNING

Konventet foreslår mindre ændringer af bestemmelserne om medlemskab af EU og proceduren for tiltrædelse. Københavnkriterierne, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet i den danske hovedstad i 1993, og som fastlægger de betingelser, der skal være opfyldt for, at et nyt land kan tiltræde EU, er ikke blevet indarbejdet i forfatningsudkastet.

Bestemmelserne om muligheden for at fratage en medlemsstat nogle af dens rettigheder, hvis den krænker EU's grundlæggende værdier, bibeholdes uændret.

Til gengæld foreslår konventet, at der indsættes en bestemmelse om frivillig udtræden, som for første gang giver en medlemsstat mulighed for at udtræde af EU. Dette er en vigtig nyskabelse.

[ Top ]

KRITERIER FOR MEDLEMSKAB OG PROCEDURE FOR TILTRÆDELSE

I artikel I-1 i udkastet til forfatning bestemmes det, at "Unionen er åben for alle europæiske stater, der respekterer dens værdier og forpligter sig til at fremme dem i fællesskab".

Kriterierne for medlemskab og proceduren for tiltrædelse er fastlagt i artikel I-57 i forfatningsudkastet. Konventet foreslår ikke nogen væsentlige ændringer i forhold til de nuværende traktater. I artikel I-57 bestemmes det, at "Unionen er åben for alle europæiske stater, der respekterer værdierne i artikel 2". Artikel 2 indeholder nogle supplerende kriterier i forhold til de nuværende bestemmelser, idet den således omfatter menneskelig værdighed og ligestilling og præciserer, at medlemsstaternes samfund skal være præget af "pluralisme, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ikke-forskelsbehandling".

Konventet bibeholder proceduren for tiltrædelse. Enhver tiltrædelse er underlagt Europa-Parlamentets godkendelse, men det krævede flertal vil fremover være et simpelt stemmeflertal (sammenlignet med absolut flertal blandt Parlamentets medlemmer i dag). Godkendelse bliver dermed lettere.

[ Top ]

SUSPENSION AF DE RETTIGHEDER, DER FØLGER AF MEDLEMSKAB AF EU

De nuværende traktater åbner mulighed for at suspendere de rettigheder, der følger af medlemskab af EU, hvis det fastslås, at en medlemsstat groft og vedvarende krænker EU's grundlæggende værdier. I sådanne tilfælde kan Ministerrådet suspendere den pågældende medlemsstats stemmerettigheder samt andre af dens rettigheder i henhold til forfatningen. Udkastet til forfatningstraktat indebærer ikke nogen grundlæggende ændringer af disse bestemmelser. I forbindelse med proceduren er kun den eventuelle høring af uafhængige personer ("ekspertudvalget") blevet ophævet.

[ Top ]

FRIVILLIG UDTRÆDEN

De nuværende traktater indeholder ingen bestemmelser om udtræden for en medlemsstat, der ønsker at udtræde af EU, og de er indgået for en ubestemt periode. Det eneste fortilfælde på dette område er Grønlands udtræden i 1985. Grønland opnåede hjemmestyre i forhold til Danmark i 1979, og besluttede derefter at forlade EU. Denne udtræden blev mulig efter en traktatændring, som blev ratificeret af alle medlemsstater. Konventet foreslår, at der i artikel I-59 i forfatningen indføjes en bestemmelse om frivillig udtræden, hvilket er en vigtig nyskabelse.

Udtræden kan ske på et hvilket som helst tidspunkt og er ikke knyttet sammen med revisioner af forfatningen eller andre betingelser. En medlemsstat, der beslutter at udtræde, meddeler det til Det Europæiske Råd , der behandler denne meddelelse. EU forhandler en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden og om de fremtidige forbindelser mellem denne stat og EU. Denne aftale indgås på EU's vegne af Ministerrådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter godkendelse fra Europa-Parlamentet. Det bemærkes, at repræsentanten for den udtrædende stat ikke deltager i hverken Rådets drøftelser eller afgørelser.

Forfatningen ophører med at finde anvendelse på den berørte stat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen til Ministerrådet. Dette indebærer, at en udtræden kan træde i kraft, uden at EU har godkendt den. Denne bestemmelse om frivillig udtræden er således en vigtig nyskabelse. Konventsmedlemmerne mente, at alle lande frit skulle kunne udtræde af EU på vilkår, der er acceptable for alle parter, og som tager hensyn til deres respektive rettigheder.

Den stat, der er udtrådt af EU, kan på ny tiltræde i henhold til den normale tiltrædelsesprocedure i artikel I-57.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-1 Oprettelse af EU -
I-2 EU's værdier Væsentlige ændringer
I-57 Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af EU -
I-58 Suspension af de rettigheder, der følger af medlemskab af EU -
I-59 Frivillig udtræden af EU Nye bestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top