Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s beslutsförfaranden

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU:s beslutsförfaranden


Kvalificerad majoritet


Inledning
Ett nytt system för beslutsfattande med kvalificerad majoritet
Övergångsbestämmelser
Utökad tillämpning av beslutsfattande med kvalificerad majoritet
Översiktstabell

INLEDNING

Den utökade tillämpningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet är en viktig del av den institutionella reformen av Europeiska unionen inför utvidgningen. Beslut med kvalificerad majoritet infördes genom de grundläggande fördragen och med varje reform av fördragen har de utökats med nya bestämmelser. Den utökade tillämpningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet har stor betydelse i den utvidgade unionen, eftersom det kommer att bli allt svårare att uppnå enhällighet.

Ett resultat av konventets arbete är ett förslag om ett helt nytt system för kvalificerad majoritet genom vilket det nuvarande systemet avskaffas (tilldelning av rösterna till medlemsstaterna och fastställande av en tröskel för kvalificerad majoritet) och ersätts med ett system med dubbel majoritet: majoriteten av medlemsstaterna och majoriteten av unionens befolkning.

Dessutom föreslås i utkastet till ett konstitutionellt fördrag att omröstning med kvalificerad majoritet ska utökas med ett tjugotal kompletterande bestämmelser. Slutligen kommer en ny övergångsbestämmelse att möjliggöra en övergång till kvalificerad majoritet inom vissa områden efter en sista omröstning med enhällighet i Europeiska rådet .

[ Till sidans början ]

ETT NYTT SYSTEM FÖR BESLUTSFATTANDE MED KVALIFICERAD MAJORITET

I artikel I-24 i utkastet till konstitution definieras det nya systemet med kvalificerad majoritet på följande sätt: Kvalificerad majoritet uppnås när ett beslut motsvarar majoriteten av medlemsstaterna och samtidigt representerar minst tre femtedelar av unionens befolkning. När det inte krävs att Europeiska rådet eller ministerrådet ska besluta på grundval av ett förslag från kommissionen eller på initiativ av unionens utrikesminister ska den kvalificerade majoriteten utgöras av två tredjedelar av medlemsstaterna och representera minst tre femtedelar av unionens befolkning.

Genom konventets förslag kommer alltså ett avsteg att göras från viktningen av rösterna i rådet som kommer att ersättas med ett enkelt och smidigt system. När unionen utvidgas ytterligare kommer man därigenom att undvika de långdragna förhandlingar som gäller fördelningen av röster till medlemsstaterna och fastställande av tröskeln för kvalificerad majoritet. Genom detta nya system tar man hänsyn till unionens dubbla karaktär som en union bestående av både stater och folk. Dessutom respekteras jämlikheten mellan medlemsstaterna eftersom varje stat förfogar över en röst, samtidigt som hänsyn tas till deras olika demografiska tyngd.

Konventet föreslår att tillämpningen av detta nya system ska skjutas upp till den 1 november 2009, det datum då den nya kommission tillträder som ska tillsättas efter valet till Europaparlamentet 2009. Mellan 2004 och 2009 ska det nuvarande system tillämpas som inrättades genom Nicefördraget och som fastställdes genom anslutningsfördraget med de tio nya medlemsstaterna. Konventet föreslår att dessa bestämmelser ska fogas till det protokoll om hur medborgarna ska företrädas i Europaparlamentet och om viktning av röster i Europeiska rådet och ministerrådet, som ska bifogas konstitutionen.

[ Till sidans början ]

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Konventet föreslår en allmän övergångsbestämmelse för att utöka tillämpningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet till de fall där enhällighet fortfarande krävs enligt utkastet till konstitutionellt fördrag. När det i del III i konstitutionen föreskrivs att ministerrådet ska besluta enhälligt inom ett bestämt område får Europeiska rådet, på eget initiativ och efter en minsta behandlingstid av sex månader, anta ett beslut som bemyndigar ministerrådet att besluta med kvalificerad majoritet. Europeiska rådet måste informera de nationella parlamenten minst fyra månader innan ett beslut fattas.

På samma sätt får ett beslut av Europeiska rådet som fattats efter en minsta behandlingstid av sex månader innebära följande: När det i konstitutionen föreskrivs att lagar eller ramlagar ska antas enligt ett särskilt lagstiftningsförfarande ska det vanliga lagstiftningsförfarandet tillämpas, vilket också innebär att akten ska antas med kvalificerad majoritet. I detta fall måste Europaparlamentet höras och de nationella parlamenten informeras.

Genom denna bestämmelse blir det möjligt att övergå till beslutsfattande med kvalificerad majoritet och normalt lagstiftningsförfarande efter ett sista enhälligt beslut i Europeiska rådet utan att tillgripa ett förfarande som medför ändring av konstitutionen och godkännande av alla medlemsstater. Sålunda öppnas genom denna övergångsbestämmelse vägen till en framtida utökad tillämpning av beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

I utkastet till konstitutionellt fördrag föreslås andra speciella övergångsbestämmelser inom vissa av EU:s politiska områden: Genom artikel I-39 kommer Europeiska rådet att kunna bestämma om övergången till kvalificerad majoritet för vissa bestämmelser som gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken .

Inom ramen för ett fördjupat samarbete får rådet genom enhälligt beslut och med de berörda medlemsländernas samtycke besluta att tillämpa beslut med kvalificerad majoritet. De medlemsstater som ingår ett fördjupat samarbete är alltså fria att sinsemellan utöka tillämpningen av beslut som fattas med kvalificerad majoritet.

Slutligen innehåller artiklarna III-104 (socialpolitik), III-130 (miljöpolitik) och III-170 (civilrättsligt samarbete) bestämmelser som gör det möjligt för ministerrådet att besluta om en övergång till beslut med kvalificerad majoritet.

[ Till sidans början ]

UTÖKAD TILLÄMPNING AV BESLUTSFATTANDE MED KVALIFICERAD MAJORITET

I utkastet till konstitutionellt fördrag föreslås att beslutsfattande med kvalificerad majoritet ska utökas till att omfatta ytterligare ett tjugotal bestämmelser. I många fall går denna utökade tillämpning hand i hand med tillämpningen av det vanliga lagstiftningsförfarandet .

Den inre marknaden

Artikel III-21
Konventet föreslår att det vanliga lagstiftningsförfarandet ska tillämpas på frågor som gäller den fria rörligheten för arbetstagare. Detta innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-26
I utkastet till konstitution föreskrivs att det vanliga lagstiftningsförfarandet ska tillämpas på frågor som gäller friheten att etablera och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare. Detta innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-62
Konventsledamöterna föreslår att de åtgärder som gäller det administrativa samarbetet och bekämpning av skattebedrägeri och skatteflykt inom området för indirekta skatter får antas med kvalificerad majoritet efter enhälligt beslut av ministerrådet.

Ekonomisk och monetär politik

Artikel III-77
I utkastet till konstitutionellt fördrag föreslås att det vanliga lagstiftningsförfarandet ska tillämpas för att tilldela Europeiska centralbanken (ECB) särskilda uppgifter, framför allt när det gäller tillsynen över kreditinstituten. Detta innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-79
Konventet föreslår att vissa bestämmelser som gäller stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och ECB får ändras genom lagar, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Sammanhållningspolitik

Artikel III-119
Vad gäller sammanhållningspolitiken föreslår konventet att strukturfondernas uppgifter, huvudmål och organisation ska fastställas genom lag. Tillämpningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet ska uppskjutas till den 1 januari 2007. Följaktligen kommer nästa programperiod som löper från 2007 till 2013 fortfarande att antas med enhällighet.

Transportpolitik

Artikel III-134
I utkastet till konstitutionellt fördrag föreslås att den gemensamma transportpolitiken ska genomföras genom en europeisk lag, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Artikel III-164
Konventet föreslår att ministerrådet ska anta europeiska förordningar för att säkerställa ett administrativt samarbete mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och även mellan dessa avdelningar och kommissionen. Ministerrådet ska fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel III-166
I utkastet till konstitutionellt fördrag föreskrivs att unionen ska fastställa en politik för kontroll vid gränserna. Genom ramlagar ska de särskilda bestämmelserna för denna politik fastställas, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-167
I fråga om den gemensamma politiken för asyl och tillfälligt skydd ska lagar eller ramlagar upprättas för att fastställa åtgärder om ett gemensamt europeiskt asylsystem, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-168
Konventet föreslår att man i lagar eller ramlagar ska fastställa bestämmelser för att utveckla en gemensam invandringspolitik. Detta innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet, med ett undantag: Medlemsstaterna ska behålla sin vetorätt i fråga om hur många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa till deras territorium för att söka sysselsättning där.

Artikel III-171
I utkastet till konstitutionellt fördrag föreskrivs att man i lagar eller ramlagar för det straffrättsliga samarbetet ska kunna införa åtgärder för att säkerställa det ömsesidiga erkännandet och tillnärmningen av medlemsstaternas lagar och förordningar. Detta innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet i ministerrådet.

Artikel III-172
Konventet föreslår att man i lagar eller ramlagar ska kunna fastställa minimiregler om fastställande av straffnormer, straffbarhet och påföljder, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-173
Konventsledamöterna föreslår att stödåtgärder ska kunna införas i lagar eller ramlagar inom området för förebyggande av brottslighet, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet i ministerrådet.

Artikel III-174
När det gäller Eurojust föreslår konventet att Eurojusts struktur, arbetssätt, insatsområde och uppgifter ska fastställas i lagar, vilket innebär att beslutsfattande med kvalificerad majoritet ska tillämpas.

Artikel III-176
När det gäller icke-operativt polissamarbete får de nödvändiga åtgärderna fastställas i en lag eller ramlag efter enhälligt beslut av ministerrådet. Konventet har emellertid behållit regeln om enhälligt beslutsfattande för åtgärder som gäller operativt samarbete mellan de myndigheter som avses i artikeln.

Artikel III-177
Konventets förslag innebär att Europols struktur, arbetssätt, insatsområde och uppgifter ska fastställas i en lag eller ramlag, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Kultur

Artikel III-181
Inom området för kultur föreslår konventsledamöterna att unionen, i en lag eller ramlag, ska kunna fastställa stimulansåtgärder, vilka inte får omfatta någon harmonisering av de nationella bestämmelserna. Detta innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)

Artikel III-201
I allmänhet behålls enhällighetsprincipen inom området för GUSP . Konventet föreslår emellertid att ministerrådet ska tillämpa kvalificerad majoritet när det antar beslut om unionens åtgärder och ståndpunkter, beslutar om en åtgärd eller en ståndpunkt av unionen på förslag av utrikesministern samt beslutar om utnämningen av en särskild representant. Genom en övergångsbestämmelse ges möjlighet att utöka tillämpningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet till ytterligare fall.

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

Artikel III-212
Konventet föreslår att en europeisk byrå för krigsmateriel ska inrättas. Ministerrådet ska anta ett europeiskt beslut om stadgan för byrån, dess säte samt regler för dess verksamhet. Beslutet ska antas med kvalificerad majoritet.

Rättsliga grunder som fortfarande kräver beslut med enhällighet

Vissa rättsliga grunder kommer fortfarande att kräva att beslut helt eller delvis fattas med enhällighet, framför allt icke-diskriminering och medborgarskap, skattepolitik, socialpolitik, de flesta av bestämmelserna som gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, vissa bestämmelser som gäller invandring samt ingående av internationella avtal om handel. I dessa fall har konventet inte kunnat uppnå någon enighet som gör det möjligt att gå över till beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-24 Kvalificerad majoritet Nya bestämmelser
I-39 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Viktiga ändringar
III-21 Fri rörlighet för arbetstagare, sociala förmåner -
III-26 Etableringsfrihet, frihet att utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare -
III-62 Administrativt samarbete och bekämpning av skattebedrägeri och skatteflykt inom området för indirekta skatter -
III-77 Särskilda uppgifter som tilldelas Europeiska centralbanken -
III-79 Ändringar av stadgan för Europeiska centralbankssystemet -
III-104 Socialpolitik -
III-119 Fastställande av strukturfondernas uppgifter och huvudmål -
III-130 Miljö -
III-134 Undantag inom transportområdet -
III-164 Administrativt samarbete inom området med frihet, säkerhet och rättvisa -
III-166 Kontroll vid gränserna -
III-167 Asyl -
III-168 Invandring -
III-170 Civilrättsligt samarbete -
III-171 Straffrättsligt samarbete -
III-172 Tillnärmning av normerna för straffbarhet och påföljder -
III-173 Stödåtgärder inom området för förebyggande av brottslighet -
III-174 Eurojust -
III-176 Icke-operativt polissamarbete -
III-177 Europol -
III-181 Lagar, ramlagar och rekommendationer inom kulturområdet -
III-201 Kvalificerad majoritet inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken -
III-212 Stadga och säte för Europeiska byrån för krigsmateriel -
III-328 Kvalificerad majoritet inom området för fördjupat samarbete -
Protokoll om hur medborgarna skall företrädas i Europaparlamentet och om viktning av röster i Europeiska rådet och ministerrådet - Övergångsbestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan