Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > Kvalificeret flertal

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Kvalificeret flertal


Kvalificeret flertal


Indledning
Et nyt system for kvalificeret flertal
Overgangsbestemmelser
Udvidelse af vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal
Oversigtstabel

INDLEDNING

Udvidelsen af vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal er et centralt element i EU's institutionelle reform med henblik på udvidelsen. Den udvidede vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal, der blev indført med de oprindelige traktater og udvidet til nye bestemmelser med hver reform af traktaterne, er af afgørende betydning i et udvidet EU, fordi enstemmighed vil blive sværere og sværere at opnå.

Konventet foreslår i resultatet af dets arbejde et nyt system for kvalificeret flertal, der ophæver det nuværende system (tildeling af stemmer til medlemsstaterne og fastsættelse af en grænse for kvalificeret flertal) og sigter mod at erstatte det med et system med dobbelt flertal: flertallet af medlemsstater og flertallet af EU's befolkning.

Endvidere foreslås det i udkastet til forfatningstraktat, at vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal udvides til omkring tyve andre bestemmelser. Endelig gør en overgangsbestemmelse det muligt at gå over til vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal på visse områder efter en sidste afstemning med enstemmighed i Det Europæiske Råd .

[ Top ]

ET NYT SYSTEM MED KVALIFICERET FLERTAL

I artikel I-24 i forfatningsudkastet defineres et nyt system med kvalificeret flertal således: kvalificeret flertal udgøres af et flertal af medlemsstaterne, der repræsenterer mindst tre femtedele af EU's befolkning. Hvis Det Europæiske Råd eller Ministerrådet ikke handler på forslag af Kommissionen , eller hvis de ikke handler på initiativ af EU-udenrigsministeren , udgøres det nødvendige kvalificerede flertal af to tredjedele af medlemsstaterne, der repræsenterer mindst tre femtedele af EU's befolkning.

Konventets forslag bryder således med stemmevægtningen i Rådet og erstatter den med et enkelt og fleksibelt system, hvorved man i forbindelse med fremtidige udvidelser undgår langvarige forhandlinger om fordelingen af medlemsstaternes stemmer og fastsættelse af en tærskel for kvalificeret flertal. Dette nye system tager således hensyn til EU's dobbelte karakter som en Union af både lande og befolkninger. Endvidere respekteres ligheden mellem medlemsstaterne, idet hver medlemsstat har en stemme samtidig med, at der tages hensyn til deres forskellige demografiske vægt.

Konventet foreslår, at anvendelsen af dette nye system udskydes til 1. november 2009, der er den dato, hvor den nye Kommission, der indsættes efter valget til Europa-Parlamentet i 2009, påbegynder sit arbejde. Mellem 2004 og 2009 vil det nuværende system, der er fastlagt i Nice-traktaten og i tiltrædelsestraktaten med de ti nye medlemsstater, finde anvendelse. Konventet foreslår, at disse bestemmelser fastlægges i "protokol om borgernes repræsentation i Europa-Parlamentet og stemmevægtningen i Det Europæiske Råd og Ministerrådet.

[ Top ]

OVERGANGSBESTEMMELSER

Konventet foreslår en generel overgangsordning, inden vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal udvides til de tilfælde, hvor der i henhold til udkastet til traktat om forfatningen fortsat kræves enstemmighed. Når Ministerrådet i henhold til forfatningens del III træffer afgørelse med enstemmighed på et bestemt område, kan Det Europæiske Råd på eget initiativ og med enstemmighed vedtage en europæisk afgørelse, der gør det muligt for Ministerrådet at træffe afgørelse med kvalificeret flertal på dette område. Det Europæiske Råd informerer de nationale parlamenter , mindst fire måneder før der træffes afgørelse.

Ud fra den samme tankegang kan Det Europæiske Råd, når europæiske love og rammelove i henhold til forfatningen skal vedtages efter en særlig lovgivningsprocedure, efter en behandlingsperiode på mindst seks måneder træffe en afgørelse, der gør det muligt at vedtage sådanne love eller rammelove efter den almindelige lovgivningsprocedure, hvilket også indebærer, at retsakten skal vedtages med kvalificeret flertal. I disse tilfælde skal Parlamentet høres og de nationale parlamenter underrettes.

Denne bestemmelse vil således gøre det muligt at overgå til afstemning med kvalificeret flertal og til den normale lovgivningsprocedure efter en sidste afstemning med enstemmighed i Det Europæiske Råd, uden at der skal foretages en forfatningsmæssig revision, som skal ratificeres af samtlige medlemsstater. Denne overgangsordning baner således vejen for en fremtidig udvidelse af vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal.

I udkastet til forfatningstraktat foreslås andre specifikke overgangsordninger i forbindelse med nogle af EU's politikker: artikel I-39 gør det muligt for Det Europæiske Råd at beslutte at gå over til kvalificeret flertal for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik .

Inden for rammerne af et forstærket samarbejde kan Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed udelukkende blandt de berørte medlemsstater, beslutte at anvende afstemning med kvalificeret flertal. De medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde, kan således frit udvide anvendelsen af vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal inden for denne gruppe.

Endelig indeholder artikel III-104 (social- og arbejdsmarkedspolitik), artikel III-130 (miljøpolitik) og artikel III-170 (samarbejde om civilretlige spørgsmål) bestemmelser, der gør det muligt for Ministerrådet at træffe beslutning om at gå over til kvalificeret flertal.

[ Top ]

UDVIDET VEDTAGELSE AF AFGØRELSER MED KVALIFICERET FLERTAL

Udkastet til forfatningstraktat foreslår, at vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal udvides til omkring tyve bestemmelser. I mange tilfælde går denne udvidelse hånd i hånd med anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure .

Det indre marked

Artikel III-21
Konventet foreslår, at den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse på spørgsmål vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed. Dette indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-26
I henhold til forfatningsudkastet vil den almindelige lovgivningsprocedure finde anvendelse på spørgsmål vedrørende den frie etableringsret for så vidt angår adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-62
Konventet foreslår, at foranstaltningerne vedrørende administrativt samarbejde og bekæmpelse af skatteunddragelse og ulovlig skatteundgåelse på området indirekte skatter kan vedtages med kvalificeret flertal, efter en forudgående afstemning i Ministerrådet med enstemmighed.

Den økonomiske og monetære politik

Artikel III-77
Udkastet til traktat om forfatningen foreslår gennemførelsen af den almindelige lovgivningsprocedure til at overdrage Den Europæiske Centralbank (ECB) specifikke opgaver, navnlig for så vidt angår tilsyn med finansielle institutioner. Dette indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-79
Konventet foreslår, at visse bestemmelser i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan ændres ved europæisk lov, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Samhørighedspolitik

Artikel III-119
Med hensyn til samhørighedspolitikken foreslår konventet, at strukturfondenes opgaver, hovedmål og indretning fastlægges ved europæiske love. Vedtagelsen af afgørelser med kvalificeret flertal udskydes til den 1. januar 2007, dvs. at den kommende programmeringsperiode, der går fra 2007-2013, også vil blive vedtaget med enstemmighed.

Transportpolitik

Artikel III-134
Udkastet til forfatningstraktat foreslår, at den fælles transportpolitik gennemføres ved europæiske love, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Artikel III-164
Konventet foreslår, at Ministerrådet vedtager europæiske bekendtgørelser med henblik på at sikre administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionens tjenestegrene. Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-166
I udkastet til forfatningstraktat bestemmes det, at EU udformer en politik for grænsekontrol. Ved europæisk rammelov fastsættes de specifikke foranstaltninger, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-167
Med hensyn til den fælles politik for asyl og midlertidig beskyttelse fastsættes der ved europæisk lov eller rammelov foranstaltninger vedrørende et fælles europæisk asylsystem, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-168
Konventet foreslår, at der ved europæisk lov eller rammelov vedtages relevante bestemmelser for udvikling af en fælles indvandrerpolitik. Dette indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal med en enkelt undtagelse: medlemsstaterne bevarer vetoretten for så vidt angår fastlæggelse af, hvor mange tredjelandsstatsborgere der kan indrejse fra tredjelande på deres område for at søge et arbejde.

Artikel III-171
Udkastet til traktat om forfatningen bestemmer, at der for så vidt angår det retlige samarbejde i straffesager vedtages en europæisk rammelov, der fastsætter foranstaltninger med henblik på at sikre gensidig anerkendelse og indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelserne. Dette indebærer, at Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-172
Konventet foreslår, at der ved europæisk rammelov fastsættes minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-173
Konventet foreslår, at der ved europæisk lov eller rammelov fastsættes foranstaltninger for at fremme og støtte medlemsstaternes indsats inden for kriminalitetsforebyggelse, hvilket indebærer, at Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-174
Med hensyn til Eurojusts opgave foreslår konventet, at Eurojusts struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver fastlægges ved europæisk lov, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-176
For så vidt angår det ikke operationelle politisamarbejde kan de nødvendige foranstaltninger fastlægges ved europæisk lov eller rammelov, idet Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Konventet har imidlertid fastholdt vedtagelse af afgørelser med enstemmighed for så vidt angår foranstaltningerne vedrørende operationelt samarbejde mellem de myndigheder, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel III-177
I henhold til konventets forslag kan Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver fastlægges ved europæisk lov eller rammelov, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Kultur

Artikel III-181
På det kulturelle område foreslår konventet, at EU ved europæiske love eller rammelove kan fastsætte tilskyndelsesforanstaltninger, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel III-201
Generelt bibeholdes princippet om enstemmighed i forbindelse med den europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik . Konventet foreslår imidlertid, at Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, når det vedtager europæiske afgørelser om EU-aktioner eller EU-holdninger, når det vedtager en afgørelse på grundlag af et forslag fra EU-udenrigsministeren, når det vedtager enhver europæisk afgørelse om iværksættelse af en EU-aktion eller en EU-holdning, og når det vedtager en europæisk afgørelse om udpegning af en særlig repræsentant. En overgangsbestemmelse åbner mulighed for at udvide vedtagelsen af afgørelser med kvalificeret flertal til andre tilfælde.

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

Artikel III-212
Konventet foreslår, at der oprettes et europæisk agentur for forsvarsmateriel.

Ministerrådet vedtager med kvalificeret flertal en europæisk afgørelse med henblik på at fastlægge statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for agenturets drift.

Områder, der fortsat er underlagt enstemmighed

Nogle områder vil imidlertid fortsat helt eller delvist være underlagt afgørelser med enstemmighed, navnlig ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab, det fiskale område, social- og arbejdsmarkedspolitikken, størstedelen af bestemmelserne om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, nogle bestemmelser om indvandring og indgåelsen af internationale handelsaftaler. I disse tilfælde kunne konventet ikke nå frem til konsensus, der gør det muligt at gå over til vedtagelse af afgørelser med kvalificeret flertal.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-24 Kvalificeret flertal Nye bestemmelser
I-39 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Væsentlige ændringer
III-21 Arbejdskraftens frie bevægelighed, sociale ydelser -
III-26 Fri etableringsret, adgang til selvstændig erhvervsvirksomhed -
III-62 Administrativt samarbejde og bekæmpelse af skatteunddragelse og ulovlig skatteundgåelse på området indirekte beskatning -
III-77 Specifikke opgaver, der overdrages Den Europæiske Centralbank -
III-79 Ændringer af statutten for systemet af europæiske centralbanker -
III-104 Social- og arbejdsmarkedspolitikken -
III-119 Fastlæggelse af strukturfondenes opgaver og hovedmål -
III-130 Miljø -
III-134 Undtagelsesbestemmelser på transportområdet -
III-164 Administrativt samarbejde i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed -
III-166 Grænsekontrol -
III-167 Asyl -
III-168 Indvandring -
III-170 Samarbejde om civilretlige spørgsmål -
III-171 Retligt samarbejde i straffesager -
III-172 Indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige bestemmelser, overtrædelser og straffe -
III-173 Tilskyndelsesforanstaltninger på området forebyggelse af kriminalitet -
III-174 Eurojust -
III-176 Ikke-operationelt politisamarbejde -
III-177 Europol -
III-181 Europæiske love, rammelove og henstillinger på det kulturelle område -
III-201 Kvalificeret flertal i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik -
III-212 Statut og hjemsted for Det Europæiske Agentur for Forsvarsmateriel -
III-328 Kvalificeret flertal inden for tættere samarbejde -
Protokol om borgernes repræsentation i Europa-Parlamentet og stemmevægtningen i Det Europæiske Råd og Ministerrådet Overgangsbestemmelser -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top