Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopa-valmistelukunnan työn tulokset Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin perusperiaatteet

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

Unionin perusperiaatteet


Säädökset


Johdanto
Säädösten luokittelu
Säädösvallan siirto ja täytäntöönpanosäädökset
Erityismääräyksiä
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Unionin toimintavälineiden selkeyttäminen on valmistelukunnan valtuutuksen vahvistaneen Laekenin julistuksen tärkein kohta.
Valmistelukunnan työ vastasi näitä odotuksia ja selkeytti nykyistä järjestelmää. Säädökset jaetaan vastedes kuuteen luokkaan (eurooppalaki, eurooppapuitelaki, eurooppa-asetus, eurooppapäätös, suositus ja lausunto), kun niillä toistaiseksi on ollut 15 eri luokkaa (viisi perussäädöstä ja useita "poikkeussäädöksiä", mikä on vaikeuttanut kokonaisuuden ymmärtämistä).
Perustuslakiluonnoksen I-32 artiklassa luetellaan kuusi uutta oikeussäädöstä ja erotellaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ja muut säädökset, mikä on aivan uutta verrattuna Euroopan yhteisön (EY:n) perustamissopimukseen.

Komission asema vahvistuu täytäntöönpanosäädösten hyväksymismenettelyssä, sillä komissiolla on vastedes täytäntöönpanovalta. Myös jäsenvaltiot osallistuvat entistä enemmän tämän toimivallan käytön valvontaan. Täytäntöönpanovallan yhteydessä komissiolle tunnustetaan virallisesti erittäin tärkeä asema säädösvallan siirrossa.

Unionin säädösten allekirjoittamista, julkaisemista ja voimaantuloa koskevat määräykset ovat samat kuin EY:n perustamissopimuksessa (I-38 artikla). Myös I-37 artikla vastaa nykyisten perussopimusten vastaavia määräyksiä säädösten perusteluissa ja toimielinten vapaudessa valita annettavan säädöksen luokka silloin, kun siitä ei nimenomaan ole määrätty erikseen.

Toiseen ja kolmanteen pilariin kuuluvat säädökset poistetaan yhdessä niiden perustana olleen pilarirakenteen kanssa. Näin ollen edellä mainitut kuusi säädöstyyppiä ovat ainoat mahdolliset, myös erityisaloilla.

[ Takaisin sivun alkuun ]

SÄÄDÖSTEN LUOKITTELU

Perustuslakiluonnoksen I-32 artiklassa erotellaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ja muut säädökset. Kustakin luokasta määrätään erillisellä artiklalla: I-33 artiklassa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävistä säädöksistä ja I-34 artiklassa muista säädöksistä.

Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä on kaksi, nimittäin eurooppalaki ja eurooppapuitelaki.

EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa puolestaan luetellaan viisi perussäädöstä (direktiivi, asetus, päätös, suositus ja lausunto) ja niiden vaikutukset. Näiden säädösten ja uusien välillä on vastaavuuksia. Eurooppalain määrittely vastaa nykyään käytettyä asetuksen määrittelyä. Eurooppalakia sovelletaan samoin kuin asetusta sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa eikä sitä tarvitse siirtää osaksi kansallista oikeusjärjestystä. Eurooppapuitelain määrittely vastaa direktiivin määrittelyä. Siinä vahvistetaan tavoitteet ja annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita toimenpiteet, joilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa määräajassa.
I-33 artiklassa vahvistetaan menettelysäännöt lakien ja puitelakien hyväksymiselle, jossa useimmiten noudatetaan tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.

Muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä on neljä: eurooppa-asetukset, eurooppapäätökset, suositukset ja lausunnot.

Valmistelukunnan laatiman luonnoksen mukaan asetus on muu kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä, yleisesti sovellettava säädös, jolla lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ja perustuslain tietyt erityismääräykset pannaan täytäntöön. Nämä asetukset voivat olla myös säädösvallan siirron nojalla annettavia asetuksia tai täytäntöönpanoasetuksia.
Päätös sen sijaan voidaan uuden määrittelynsä mukaisesti osoittaa tietyille kohteille tai se voi olla yleinen päätös. Näin ei toistaiseksi ole, sillä päätös on toistaiseksi aina osoitettu tietyille kohteille.
Suosituksia koskeva toimivalta on yleensä tunnustettu yksinomaan komissiolle, vastedes myös neuvostolla on tämä toimivalta (I-34 artikla).

[ Takaisin sivun alkuun ]

SÄÄDÖSVALLAN SIIRTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

Perustuslakiluonnoksessa ehdotetaan EY:n perustamissopimuksen 202 artiklassa tunnustetun täytäntöönpanovallan jakamista säädösvallan siirron nojalla annettaviin asetuksiin (I-35 artikla) ja varsinaisiin täytäntöönpanosäädöksiin (I-36 artikla).

Komissio on vastedes yksin vastuussa sellaisten säädösvallan siirron nojalla annettavien asetusten antamisesta, joilla täydennetään tai muutetaan lain tai puitelain muita kuin olennaisia osia (I-35 artiklassa täsmennetään, että "säädösvallan siirto ei voi koskea tietyn alan olennaisia osia"). Näin ollen teknisempien osien määrittely voidaan siirtää komissiolle laeissa ja puitelaeissa säädettyjä edellytyksiä (siirron sisältöä, soveltamisalaa ja kestoa) noudattaen. Siirto voidaan lisäksi tehdä vain lainsäädäntövallan kahden osan valvonnassa, toisin sanoen Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat päättää siirron peruuttamisesta ja siitä, että siirto voi tulla voimaan vain lainsäätäjien hiljaisella sopimuksella.

Varsinaisesti täytäntöönpanosäädöksiä koskevassa I-36 artiklassa määrätään, että yhteisön säädösten aineellinen toteuttaminen kuuluu yleensä jäsenvaltioille. Jos unionin osallistuminen on perusteltua toissijaisuusperiaatteen vuoksi, täytäntöönpanovalta voidaan siirtää komissiolle tai erityisissä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa neuvostolle. Täytäntöönpanoasetukset antaa periaatteessa komissio, kun taas EY:n perustamissopimuksen 202 artiklassa määrätään, että neuvosto, jolla on täytäntöönpanotoimivalta, siirtää sen komissiolle. Unionin täytäntöönpanosäädökset annetaan eurooppalaisina täytäntöönpanoasetuksina tai eurooppalaisina täytäntöönpanopäätöksinä.
Harjoittaessaan periaatteessa jäsenvaltioille kuuluvaa toimivaltaa on loogista, että komissio tukeutuu jäsenvaltioiden edustajista muodostuviin komiteoihin, jotka antavat lausuntonsa komission laatimista täytäntöönpanotoimenpiteistä. Tätä valvontajärjestelmää kutsutaan "komitologiamenettelyksi".
Perustuslakiluonnoksen I-36 artiklassa määrätään, että komitologiamenettelyn mukaiset yleissäännöt ja -periaatteet vahvistetaan lailla eikä enää toimita kuten ennen, kun yksinomaan neuvosto vahvisti ne. Lisäksi näitä menetelmiä kutsutaan vastedes kyseisen artiklan otsikon mukaan "jäsenvaltioiden" valvomiksi täytäntöönpanosäädöksiksi. Tällä menetelmällä voitaisiin hidastuttaa Euroopan parlamentin vaikutusta, sillä kesäkuussa 1999 annetulla uudella "komitologiapäätöksellä" sille on tunnustettu merkittävä osallistumisoikeus.

[ Takaisin sivun alkuun ]

ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ (YUTP, YTPP JA YOS)

Nykyisten perussopimusten mukaan muita kuin yhteisön oikeussäädöksiä voidaan antaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP), yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden (oikeus- ja sisäasioiden, YOS) alalla, toisin sanoen toiseen ja kolmanteen pilariin liittyvissä asioissa, jotka eivät ole yhdentymisasioita, vaan kuuluvat hallitusten väliseen yhteistyöhön. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklassa täsmennetään YUTP:sta, että neuvosto suosittelee yhteisiä toimia Eurooppa-neuvostolle ja toteuttaa niitä erityisesti antamalla yhteisiä säädöksiä ja kantoja. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklassa annetaan myös luettelo toimista, jotka neuvosto voi antaa YOS:n alalla. Kyseessä ovat yhteiset kannat, päätökset ja puitepäätökset sekä yleissopimukset.

Koska valmistelukunta ehdottaa pilarirakenteen purkamista, myös näistä edellä mainituista eri toimista luovutaan. YUTP:n, YTPP:n sekä YOS:n alalla annettavat toimet ovat vastedes uuteen luokitteluun perustuvia yhteisön oikeuden säädöksiä (I-32 artikla). I-39 artiklassa vahvistetaan, että YUTP:n alalla voidaan tehdä eurooppapäätöksiä ja että "eurooppalakeja tai -puitelakeja ei voida antaa". Myös YTPP:n alalla voidaan I-40 artiklan mukaan tehdä vain eurooppapäätöksiä. YOS:n alalla ei enää käytetä entisiä säädöksiä, vaan eurooppalakeja ja eurooppapuitelakeja (I-41 artikla).

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla Aihe Huomautuksia
I-32 Unionin oikeussäädökset (uusi luokittelu) Uusia määräyksiä
I-33 Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset Huomattavia muutoksia
I-34 Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset
I-35 Siirretyt asetukset -
I-36 Täytäntöönpanosäädökset
I-39 Erityismääräykset YUTP:n alalla Huomattavia muutoksia
I-40 Erityismääräykset YTPP:n alalla
I-41 Erityismääräykset YOS:n alalla

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita Eurooppa-valmistelukunnan laatimaa tekstiä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun