Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Πολιτικές της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Πολιτικές της Ένωσης


Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις


Εισαγωγή
Σύνορα, άσυλο και μετανάστευση
Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
Αστυνομική συνεργασία
Καταπολέμηση της απάτης
Απαγόρευση των διακρίσεων, ιθαγένεια και ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Πίνακας ανακεφαλαίωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης προτείνει πολύ σημαντικές προόδους στο θέμα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, κυρίως την εξάλειψη του τρίτου πυλώνα, και την οιονεί γενίκευση της κοινοτικής μεθόδου.

Ο γενικός ορισμός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης περιέχεται στα άρθρα I-41 και III-158 του σχεδίου. Το άρθρο I-41 διαχωρίζει τους τομείς δράσεις της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, ήτοι στην επιχειρησιακή συνεργασία (αυτή η τελευταία αποτελεί ιδιαιτερότητα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων) και τον νομοθετικό τομέα.

Το άρθρο III-158 αναφέρεται στις εξής αρχές :

Επιπλέον, υπό το φως των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, θεωρήθηκε κατάλληλη η προσθήκη της αναφοράς της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε αστικές υποθέσεις ιδίως.

Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων διευκρινίζεται στα άρθρα I-41 και III-160. Στο σημερινό σύστημα, τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν στην έγκριση των ισχυόντων κανόνων μέσω της κύρωσης των συμβάσεων από τα κράτη μέλη. Αυτό το νομικό μέσο πρόκειται να εξαλειφθεί από το Σύνταγμα, διότι τα μέλη της Συνέλευσης έχουν προτείνει τρία μέτρα που επιτρέπουν στα κοινοβούλια να συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προς τον έλεγχο της εφαρμογής αυτής της πολιτικής:

Η τελευταία αυτή διάταξη (άρθρο III-161) προβλέπει την εφαρμογή ενός μηχανισμού που εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Επιτρέπει την παρακολούθηση της συγκεκριμένης εφαρμογής στο επιχειρησιακό επίπεδο των πολιτικών της Ένωσης από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ευνοώντας παράλληλα την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών.

Στο μέλλον τα εθνικά κοινοβούλια θα ενημερώνονται πάντα σχετικά με τις εργασίες της αποκαλούμενης, σύμφωνα με τον αριθμό του άρθρου της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη ΕΕ) που τη θέσπισε, επιτροπής 36. Το άρθρο III-162 προβλέπει τη συγχώνευσή της με τις διάφορες ομάδες που υφίστανται στους κόλπους του Συμβουλίου και τον επαναπροσδιορισμό των τρεχόντων καθηκόντων της: η νέα αυτή μόνιμη επιτροπή που προς το παρόν είναι επιφορτισμένη με τη συνεισφορά στην προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, εφεξής θα επικεντρώνει τις εργασίες της κυρίως στον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών στον τομέα της αστυνομίας και της ασφάλειας.

Η διοικητική συνεργασία (μη επιχειρησιακή) των αρμοδίων υπηρεσιών εξασφαλίζεται από το άρθρο III-164, το οποίο δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο τρέχον άρθρο 66 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ), εκτός της νομοθετικής διαδικασίας.

Σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, το σχέδιο εξαλείφει τους περιορισμούς και τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 68 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 35 της Συνθήκης ΕΕ, επιτρέποντάς του να αποφαίνεται σχετικά με τις παραβιάσεις των κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις που συνδέονται με τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αναλογικότητας των επιχειρησιακών δράσεων της αστυνομίας, την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας που προβλέπονται από το άρθρο 35, παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΕ, επιβεβαιώνονται στο άρθρο III-283.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Στο σχέδιο του Συντάγματος, οι πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους των συνόρων, το άσυλο και τη μετανάστευση γίνονται κοινές πολιτικές, όπως είχε συμφωνηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Tampere το 1999.

Το σχέδιο του Συντάγματος καθορίζει ως γενικό κανόνα στον εν λόγω τομέα την αρχή της αλληλεγγύης και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο (άρθρο III-169), όπως ήταν επιθυμητό από την πλειοψηφία των μελών της Συνέλευσης και κυρίως από τα μέλη των νέων κρατών μελών. Συγκριτικά, ο Τίτλος IV της Συνθήκης ΕΚ δεν προβλέπει την αρχή του « καταμερισμού του βάρους » παρά μόνο για την υποδοχή των μεταναστών και εκτοπισμένων προσώπων σε περιπτώσεις μαζικής συρροής.

Όσον αφορά τις διαδικασίες, η Επιτροπή διαθέτει εφεξής το μονοπώλιο του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας (όπως προβλεπόταν ήδη από τη Συνθήκη του ¶μστερνταμ από την 1η Μαΐου 2004). Το σχέδιο τους Συντάγματος εξαλείφει την προϋπόθεση - που προβλέπεται από το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ - που προβλέπει την υποχρέωση εκ μέρους της Επιτροπής να εξετάζει τις αιτήσεις που προέρχονται από κάποιο κράτος μέλος.

Όλα τα μέτρα θεσπίζονται με νόμο ή νόμο-πλαίσιο και δια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας , εκτός των κατεπειγόντων μέτρων σε περίπτωση αιφνίδιας συρροής τα οποία θεσπίζονται έπειτα από διαβούλευση μόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ειδική πλειοψηφία επεκτείνεται σε όλους τους τομείς των εν λόγω πολιτικών, γεγονός που αποτελεί νέα πρόοδο συγκριτικά με τις διαδικαστικές τροποποιήσεις που είχε εισάγει η Συνθήκη της Νίκαιας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασκεί πλήρη και ολοκληρωμένο δικαστικό έλεγχο, γεγονός που σημαίνει ότι καταργούνται οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 68 της Συνθήκης ΕΚ.

Αντιθέτως με τη Συνθήκη ΕΚ, το νέο σχέδιο καθορίζει τις αρχές που θα ακολουθούνται για κάθε μία από τις πολιτικές σε αυτόν τον τομέα.

Έλεγχος προσώπων στα σύνορα

Το άρθρο 62 της Συνθήκης ΕΚ αντικαθίσταται από το άρθρο III-166. Υπογραμμίζονται δύο κύριες αλλαγές :

¶συλο

Έχοντας εγκαταλειφθεί η αναφορά ελάχιστων κανόνων, το άρθρο III-167 του σχεδίου του Συντάγματος ενσωματώνει την έννοια ενός « κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου » που περιλαμβάνει για τους υπηκόους τρίτων χωρών:

Όσον αφορά τα εκτοπισμένα πρόσωπα σε περίπτωση μαζικής συρροής, η Ένωση δεν αναγνωρίζει ενιαίο καθεστώς, αλλά μόνον τη δυνατότητα δημιουργίας κοινού συστήματος προσωρινής προστασίας στα πλαίσια της τήρησης των διατάξεων της Σύμβασης της Γενεύης.

Η σπουδαιότητα της εξωτερικής πτυχής της πολιτικής ασύλου εκφράζεται στη διάταξη που επιτρέπει τη θέσπιση μέτρων για την εταιρική σχέση και συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό τη διαχείριση της συρροής των προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία.

Μετανάστευση

Η κοινή πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση (άρθρο III-168) περιλαμβάνει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, καθώς και πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων (κυρίως γυναίκες και παιδιά).

Η Συνέλευση παγιώνει την εξέλιξη που εισήγαγε η Συνθήκη του ¶μστερνταμ, αναφέροντας μια διάταξη που εκχωρεί ρητές εξουσίες στην Ένωση ώστε να συνάπτει συμφωνίες για την επανεισδοχή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.
Οι σημαντικότερες καινοτομίες αφορούν τους παρανόμως διαμένοντες υπηκόους, διότι εφεξής η Ένωση μπορεί να παρέχει προστιθέμενη αξία στις εθνικές προσπάθειες ένταξης, θεσπίζοντας μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών (όπως ισχύει στην περίπτωση της πρόληψης του εγκλήματος).

Από την άλλη, το άρθρο III-168 αποτελεί τη νομική βάση για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών. Στην πράξη, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχόμενων υπηκόων που προέρχονται από τρίτες χώρες με σκοπό την εργασία. Η συγκεκριμένη παράγραφος είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι, παρότι δεν επηρεάζει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των υπηκόων που είναι ήδη εγκατεστημένοι σε κάποιο κράτος μέλος, ούτε τις εισόδους για άλλους λόγους (συγκεκριμένα τις περιπτώσεις επανένωσης οικογενειών και σπουδών), αποτελεί μια απόπειρα καθορισμού σε κοινοτικό επίπεδο ποσοστώσεων εισόδων με σκοπό την εργασία.

Τέλος, δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων που περιλαμβάνονται ήδη στο άρθρο 63 της Συνθήκης ΕΚ.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Όπως στο άρθρο 65 της τρέχουσας Συνθήκης ΕΚ, η δικαστική συνεργασία περιορίζεται στις αστικές υποθέσεις που έχουν επιπτώσεις διασυνοριακές αλλά καταργεί την προϋπόθεση : « στο μέτρο που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ».

Από την άλλη, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης. Η αναφορά που γίνεται στα « μέτρα προσέγγισης » είναι επίσης πολύ σημαντική διότι διευρύνεται ο κατάλογος των τομέων στους οποίους η Ένωση μπορεί να θεσπίσει αυτά τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πρόσβασης στη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, και την υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και του προσωπικού των δικαστηρίων.

Όπως αποφασίστηκε από τη Συνθήκη της Νίκαιας, όλα τα νομοθετικά μέτρα θα διέπονται από τη διαδικασία ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και τη διαδικασία συναπόφασης, εκτός των πτυχών που άπτονται του οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακές επιπτώσεις για τις οποίες διατηρείται η ομοφωνία.

Ωστόσο, η Συνέλευση εκτιμά απαραίτητη την προσθήκη στο άρθρο III-170 παραγράφου που θα επιτρέπει στο Συμβούλιο των Υπουργών, που αποφασίζει με ομοφωνία, να καθιστά εφαρμοστέα τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε συγκεκριμένες πτυχές του οικογενειακού δικαίου. Αυτή η ρήτρα θα επιτρέπει την αποφυγή της υποχρέωσης προσφυγής σε τροποποίηση του Συντάγματος.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έπειτα από την κατάργηση του τρίτου πυλώνα, η πανοπλία των πράξεων που χρησιμοποιούνται προς το παρόν (κοινές θέσεις, αποφάσεις, αποφάσεις-πλαίσια, συμβάσεις) θα εξαλειφθεί και θα αντικατασταθεί από τους νόμους και τους νόμους-πλαίσια που θεσπίζονται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (από κοινού νομοθεσία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών και τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου).

Η ειδική πλειοψηφία αποτελεί τον κανόνα, εκτός της περίπτωσης που αφορά την προσέγγιση του ποινικού δικαίου για τα εγκλήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου III-172, τις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Συντάγματος, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας παραμένει μερισμένο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, αλλά η Συνέλευση ορίζει «απαρτία» για την υποβολή πρωτοβουλίας (το εν τέταρτο των κρατών μελών, ήτοι 7 χώρες σε μια διευρυμένη Ένωση των 25), ενώ το άρθρο 34 της Συνθήκης ΕΕ προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος δύναται να ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας του. Αυτή η τροποποίηση οδηγεί στην ελπίδα για μείωση του αριθμού πρωτοβουλιών εκ μέρους των κρατών μελών που συχνά δεν ανταποκρίνονται πράγματι στα συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θεμελιώδεις αρχές, ποινική διαδικασία και ουσιαστικό ποινικό δίκαιο


Βάσει του παραδείγματος της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, στο Σύνταγμα παγιώνεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις, ως εγκρίθηκε σε πολιτικό επίπεδο στο Τάμπερε. Αυτή η αρχή αποτελεί των ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμβάλλοντας κατ'αυτόν τον τρόπο στην προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών (όπως προβλέπεται από το άρθρο I-41 του σχεδίου του Συντάγματος).

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την προσέγγιση των νομοθεσιών χάρη στην έγκριση ελάχιστων κανόνων στους εξής τομείς:

Ποινική διαδικασία. Μέσω του άρθρου ΙΙΙ-171, το σχέδιο του Συντάγματος εισάγει τρεις τομείς παρέμβασης:

Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο Το άρθρο III-172 προβλέπει ότι η Ένωση μπορεί να καθορίζει τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις βάσει ενός καταλόγου σοβαρών εγκλημάτων και με διασυνοριακό χαρακτήρα όπου περιλαμβάνονται δέκα τομείς: τρομοκρατία, παράνομη εμπορία ναρκωτικών, οργανωμένη εγκληματικότητα (σχετικά με την οποία το άρθρο 31ε της Συνθήκης ΕΕ προβλέπει ήδη τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων), εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνομη εμπορία όπλων, νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων, διαφθορά, παραχάραξη μέσων πληρωμής, εγκληματικότητα στον χώρο της πληροφορικής.

Όπως ισχύει με τον κατάλογο των ειδικών στοιχείων της ποινικής διαδικασίας, ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός: το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί, αποφασίζοντας ομόφωνα και κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να τον διευρύνει.

Επιπλέον, αλλά μόνον όσον αφορά το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, όταν η προσέγγιση των νομοθεσιών παρίσταται αναγκαία για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή μίας πολιτικής της Ένωσης παράλληλα με τα μέτρα εναρμόνισης που λαμβάνονται στον τομέα αυτό, το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει, πάντα ομόφωνα, ελάχιστους κανόνες σχετικούς με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον εν λόγω τομέα. Αυτό το κριτήριο θα επιτρέψει συγκεκριμένα την κάλυψη της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της απάτης που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, της φοροαποφυγής, των περιβαλλοντικών εγκλημάτων και της παραχάραξης του ευρώ.

Πρόληψη του εγκλήματος

Το άρθρο III-173 του σχεδίου του Συντάγματος αποτελεί τη νομική βάση σχετικά με την πρόληψη του εγκλήματος. Το συγκεκριμένο άρθρο, που προτάθηκε από την ομάδα εργασίας της Συνέλευσης που ασχολείται με τα συγκεκριμένα ζητήματα, προβλέπει τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης και στήριξης, χωρίς τα μέτρα αυτά να συνεπάγονται προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Eurojust

Το άρθρο III-174 διευρύνει και καθορίζει καλύτερα τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Eurojust. Το άρθρο 31 της Συνθήκης ΕΕ, η οποία τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Νίκαιας, προβλέπει ότι η Eurojust θα δύναται να ζητά από κάποιο κράτος μέλος την έναρξη έρευνας χωρίς αυτό το αίτημα να είναι δεσμευτικό. Το σχέδιο προβλέπει εφεξής ότι η Eurojust θα δύναται να παραγγέλλει και να συντονίζει ποινικές διώξεις που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές.
Οι ενέργειες της Eurojust πρέπει να τηρούν τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και να υπόκεινται στον δικαστικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου .

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το άρθρο III-175 προβλέπει ότι το Συμβούλιο δύναται να συστήσει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της Eurojust. Θα επιτρέπει την καταζήτηση και τη δίωξη των δραστών και των συνεργών τους σε σοβαρά εγκλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα καθώς και σε παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η συγκεκριμένη απόφαση θα λαμβάνεται ομόφωνα από τα κράτη μέλη, κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το εν λόγω άρθρο αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης στους κόλπους της Συνέλευσης και αποτελεί τον συμβιβασμό πολλών θέσεων:

Τέλος, επικράτησε η τρίτη θέση.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Όπως ισχύει με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η κατάργηση του τρίτου πυλώνα επηρεάζει επίσης τις διαδικασίες που προβλέπονται για την αστυνομική συνεργασία.

Οι εξουσίες της Ένωσης σχετικώς δεν έχουν εξελιχθεί πολύ από τη Συνθήκη ΕΕ διότι το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο III-176) είναι το ίδιο με εκείνο δυνάμει του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΕ. Οι διατάξεις που αφορούν την άσκηση επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών αρχών και εκείνες που αφορούν την παρέμβαση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (άρθρο III-178) συνεχίζουν να υπόκεινται στον κανόνα της ομοφωνίας, ενώ για τα μέτρα που αφορούν στην μη επιχειρησιακή συνεργασία θα είναι επαρκής η ειδική πλειοψηφία.

Οι διατάξεις του άρθρου III-177 σχετικά με την Europol επαναλαμβάνουν με συνθετικό τρόπο τις διατάξεις του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΕ. Ενισχύουν τις εξουσίες δράσης στην περίπτωση « σοβαρών εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη», επιτρέποντας την εξασφάλιση του συντονισμού, της οργάνωσης και της διεξαγωγής ερευνών από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον του άρθρου 32 της Συνθήκης ΕΕ, προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρησιακές δράσεις της Εuropol πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και η εφαρμογή μέτρων καταναγκαστικού χαρακτήρα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί έλεγχο στην Εuropol με τη συνδρομή των εθνικών κοινοβουλίων. Οι πράξεις αυτές πρέπει να τηρούν τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπόκεινται στον δικαστικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης, το σχέδιο του Συντάγματος διατηρεί στο άρθρο III-321 τη διατύπωση του άρθρου 280 της Συνθήκης ΕΚ. Ωστόσο, εξαλείφει το τελευταίο μέρος της παραγράφου 4 που προβλέπει ότι «τα απαραίτητα μέτρα στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας δεν αφορούν την εφαρμογή του εθνικού ποινικού δικαίου ούτε την απονομή της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη». Η συγκεκριμένη αλλαγή θα επιτρέψει στην Ένωση να αποκτήσει τις απαραίτητες νομικές πράξεις στις ποινικές υποθέσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Τίτλος II του τρίτου μέρους του σχεδίου του Συντάγματος αφορά την «απαγόρευση των διακρίσεων και την ιθαγένεια». Υπογραμμίζονται τρεις καινοτομίες:

Μεταξύ των δικαιωμάτων που απαρτίζουν την ιθαγένεια, το άρθρο II-45, ομοίως με το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ, ορίζει το δικαίωμα της ελευθερίας της κυκλοφορίας και διαμονής. Τη σημαντικότερη καινοτομία του σχεδίου του Συντάγματος αποτελεί το άρθρο III-9, το οποίο διευρύνει τις αρμοδιότητες της Ένωσης στους τομείς που είχε αποκλείσει η Συνθήκη της Νίκαιας, ήτοι στα μέτρα σχετικά με τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο, καθώς και στα μέτρα σχετικά με την κοινωνική ασφάλεια ή την κοινωνική προστασία. Σε αυτήν την περίπτωση, προβλέπεται η θέσπιση νόμου με ομοφωνία.

Ο Τίτλος III της Συνθήκης ΕΚ που είναι αφιερωμένος στην «ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων», αντικαθίσταται από το Τμήμα 2 του Τίτλου ΙΙΙ του σχεδίου. Όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων, η μόνη καινοτομία αφορά το άρθρο III-21 (κοινωνική ασφάλιση και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων) στο οποία έχει εξαλειφθεί η αναφορά της ψηφοφορίας με ομοφωνία του Συμβουλίου. Το άρθρο III-49, από την πλευρά του, περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων παρέχοντας τη δυνατότητα ορισμού ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων ή μη κρατικών οντοτήτων ως μέτρο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-41 Ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Νέες διατάξεις
III-8 Καταπολέμηση των διακρίσεων Σημαντικές τροποποιήσεις
III-9 Μέτρα σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της κυκλοφορίας και διαμονής
III-10 Ιθαγένεια -
III-11 Διπλωματική και προξενική προστασία Σημαντικές τροποποιήσεις
III-12
III-13
Ιθαγένεια -
III-21 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, παροχές κοινωνικής ασφάλισης Σημαντικές τροποποιήσεις
III-49 Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
III-158 Ορισμός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Νέες διατάξεις
III-159 Ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
III-160 Ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων
III-161 Μηχανισμοί αξιολόγησης
III-162 Επιχειρησιακή συνεργασία
III-163 Μέτρα δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας -
III-164 Διοικητική συνεργασία στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Σημαντικές τροποποιήσεις
III-165 Δικαίωμα πρωτοβουλίας Νέες διατάξεις
III-166 Έλεγχος στα σύνορα Σημαντικές τροποποιήσεις
III-167 ¶συλο
III-168 Μετανάστευση
III-169 Αρχή της αλληλεγγύης Νέες διατάξεις
III-170 Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Σημαντικές τροποποιήσεις
III-171 Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
III-172 Προσέγγιση των ποινικών κανόνων, αδικημάτων και κυρώσεων
III-173 Μέτρα ενθάρρυνσης στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος
III-174 Eurojust
III-175 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Νέες διατάξεις
III-176 Μη επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία Σημαντικές τροποποιήσεις
III-177 Εuropol
III-178 Παρέμβαση σε έδαφος άλλου κράτους μέλους -
III-283 Αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις επιχειρήσεις των αρχών επιβολής του νόμου
III-321 Καταπολέμηση της απάτης Σημαντικές τροποποιήσεις

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας