Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Πολιτικές της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Πολιτικές της Ένωσης


Εσωτερικές πολιτικές και δράσεις


Εισαγωγή
Κοινές τροποποιήσεις σε όλες τις πολιτικές
Προσαρμογές ορισμένων ειδικών πολιτικών
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τρίτο μέρος του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν στις πολιτικές της Ένωσης. Ο Τίτλος III αυτού του μέρους αφορά κυρίως τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις, ενώ οι επόμενοι δύο τίτλοι αφορούν την εξωτερική δράση της Ένωσης .

Η Συνέλευση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη μεταρρύθμιση ορισμένων πολιτικών όπως η πολιτική δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων , η οικονομική και νομισματική πολιτική και η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). ¶λλωστε, οι άλλες πολιτικές δεν υπέστησαν ιδιαίτερα σημαντικές τροποποιήσεις λόγω της περιορισμένης εντολής της Συνέλευσης, εκτός από ορισμένες ειδικές πολιτικές.

Ωστόσο, πέραν ορισμένων ειδικών τροποποιήσεων, οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης επηρεάζονται άμεσα από τις θεσμικές αλλαγές γενικής έκτασης που έχει προτείνει η Συνέλευση (τύποι αρμοδιοτήτων, ταξινόμηση των νομικών πράξεων, νομοθετική διαδικασία και ειδική πλειοψηφία, καθώς επίσης οι ρήτρες ολοκλήρωσης και συνοχής).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Το σχέδιο του Συντάγματος προτείνει οριζόντιες καινοτομίες που έχουν άμεσες επιπτώσεις στο σύνολο των πολιτικών της Ένωσης.

Δεν έχει τροποποιηθεί η περιγραφή των κλασικών κοινών πολιτικών (αγροτική, μεταφορών, εσωτερικής αγοράς κλπ.) και το σχέδιο περιλαμβάνει τα σχετικά άρθρα ομαδοποιημένα και ταξινομημένα συνεκτικά ως προς τους νέους τύπους αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο I-11.
Αρχικώς εξετάζονται οι πολιτικές που ανήκουν σε τομείς κοινής αρμοδιότητας: η εσωτερική αγορά, η οικονομική και νομισματική πολιτική, οι πολιτικές σε άλλους ειδικούς τομείς (απασχόληση, γεωργία, μεταφορές, καταναλωτές κλπ.) και ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Στη συνέχεια εξετάζονται οι τομείς όπου η Ένωση μπορεί να διεξάγει συντονιστικές, συμπληρωματικές ή υποστηρικτικές δράσεις. Πρόκειται για τη δημόσια υγεία, τη βιομηχανία, τον πολιτισμό, την παιδεία, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, την πολιτική προστασία και τη διοικητική συνεργασία.

Το Σύνταγμα ομαδοποιεί εκ νέου σε έναν ενιαίο τίτλο στην αρχή του Μέρους ΙΙΙ τις ρήτρες γενικής εφαρμογής ως προς την ολοκλήρωση και τη συνεκτικότητα που πρέπει να καθοδηγούν τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών. Το άρθρο III-1 περιλαμβάνει μια νέα ρήτρα δυνάμει της οποίας «η Ένωση μέριμνα για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεων λαμβάνοντας υπόψη το πλήρες φάσμα των στόχων της Ένωσης ». Η νέα αυτή ρήτρα συνοδεύεται από ειδικές ρήτρες σχετικές με τη λήψη υπόψη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την καταπολέμηση όλων των διακρίσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, και την καλή λειτουργία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος που περιέχονται ήδη στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ).

Η Συνέλευση έχει προβεί στην ανάλυση των νομικών βάσεων, ήτοι στον καθορισμό για κάθε νομική βάση των τύπων πράξεων στις οποίες πρέπει να προσφεύγουν τα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή του Συντάγματος. Συνεπώς, οι διατάξεις σχετικά με κάθε πολιτική δεν κάνουν πλέον μνεία στη δυνατότητα θέσπισης «πράξεων» ή «μέτρων», αλλά καθορίζουν με ακρίβεια τους τύπους πράξεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται, και συνεπώς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Συνεπώς, προβλέπεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η δράση της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή νόμου ή πλαισίου. Ωστόσο, πενήντα περίπου νομικές βάσεις προβλέπουν τη θέσπιση κανονισμών ή αποφάσεων από το Συμβούλιο των Υπουργών.

Η αναγνώριση της διαδικασίας συναπόφασης ως συνήθης νομοθετική διαδικασία έχει σημαντικό αντίκτυπο απλούστευσης των διατάξεων που, στην υφιστάμενη συνθήκη, προβλέπουν τη συναπόφαση: οι αναφορές στην πρόταση της Επιτροπής και στη διαδικασία συναπόφασης συγχωνεύονται σε μία μόνη αναφορά σε νόμους ή νόμους-πλαίσια. Εξ άλλου, έπειτα από την επέκταση του πεδίου της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η Συνέλευση αποφάσισε την εφαρμογή της συναπόφασης σε περίπου είκοσι νομικές βάσεις στις οποίες προς το παρόν δεν προβλέπεται.
Η ειδική νομοθετική διαδικασία βρίσκει εφαρμογή σε περίπου είκοσι εκ των νομικών βάσεων για τις οποίες προβλέπονται νόμοι του Συμβουλίου. Η Επιτροπή διαθέτει το μονοπώλιο της πρωτοβουλίας για τους εν λόγω νόμους και πρέπει είτε να υπάρχει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή αυτό να εγκρίνει την πράξη.

Το άρθρο I-22 θέτει ως γενικό κανόνα την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου . Αυτό έχει ως συνέπεια την εξάλειψη της αναφοράς στο γεγονός ότι το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία σε όλες τις σχετικές νομικές βάσεις.
¶λλωστε, η Συνέλευση αποφάσισε τη μετάβαση στην ειδική πλειοψηφία είκοσι περίπου νομικών βάσεων που, προς το παρόν, προβλέπουν την ψηφοφορία με ομοφωνία.

Για να περιοριστεί η προσφυγή στη λεγόμενη ρήτρα ευελιξίας (άρθρο I-17), η Συνέλευση εισήγαγε στο σχέδιο του Συντάγματος νέες νομικές βάσεις που επιτρέπουν ρητώς στην Ένωση να δρα σε ορισμένους τομείς.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο III-6)


Προβλέπεται νέα νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμου που θα καθορίζει τις αρχές και τις προϋποθέσεις, ιδίως τις οικονομικές και δημοσιονομικές, που αποτελούν τη βάση λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Ιθαγένεια (άρθρα III-7 έως III-13)

Στο άρθρο III-8, παράγραφος 1 εξετάζονται τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, και προβλέπεται εφεξής ότι ο νόμος του Συμβουλίου των Υπουργών πρέπει προηγουμένως να εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ σήμερα η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ) προβλέπει μόνον τη διαβούλευση.
Στο άρθρο III-8, παράγραφος 2, πάντα σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, η αρμοδιότητα της Ένωσης επεκτείνεται στη θέσπιση των βασικών αρχών των μέτρων ενθάρρυνσης που μπορεί να λαμβάνει σχετικώς.
Στο άρθρο III-9, παράγραφος 2, εξετάζονται τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης διαμονής των οποίων χαίρουν οι ευρωπαίοι πολίτες, η αρμοδιότητα της Ένωσης επεκτείνεται στους τομείς που αποκλειόταν στη Συνθήκη της Νίκαιας, ήτοι στη θέσπιση μέτρων σχετικά με τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαμονής ή κάθε άλλο εξομοιούμενο έγγραφο, καθώς και μέτρων σχετικά με την κοινωνική ασφάλεια ή την κοινωνική προστασία. Σε αυτήν την περίπτωση, προβλέπεται η θέσπιση νόμου με ομοφωνία εκ μέρους του Συμβουλίου των Υπουργών.
Στο άρθρο III-11 προβλέπεται νέα νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμων εκ μέρους του Συμβουλίου των Υπουργών που μπορούν να θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της διπλωματικής και προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης. Προς το παρόν, σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ, έγκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τέτοια μέτρα μέσω των κλασικών συμβατικών μέσων.

Εσωτερική αγορά (άρθρα III-14 έως III-68)

Το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στην εσωτερική αγορά περιλαμβάνει επτά τμήματα (εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών, κεφάλαια και πληρωμές, κανόνες ανταγωνισμού, φορολογικές διατάξεις, προσέγγιση των νομοθεσιών). Παρ' ότι το οιονεί σύνολο των διατάξεων του εν λόγω κεφαλαίου περιλαμβάνεται ήδη στη Συνθήκη ΕΚ, είναι συμφέρον να επισημανθεί η αναδιοργάνωση των εν λόγω άρθρων που στη Συνθήκη ΕΚ βρίσκονται σε τρία χωριστά κεφάλαια.

Παροχές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο III-21)


Η νομική βάση που επιτρέπει τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω του συντονισμού των νομοθεσιών περί παροχών κοινωνικής ασφάλισης επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όχι μόνον τους μισθωτούς εργαζόμενους, αλλά επίσης τους μη μισθωτούς. Εξ άλλου, παρατηρείται μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. Πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμισθεί ότι η εν λόγω νομική βάση δεν επιτρέπει τη θέσπιση διατάξεων που να ισχύουν σε άλλες κατηγορίες ευρωπαίων πολιτών (συνταξιούχοι, φοιτητές).. Συνεπώς, στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις θα είναι απαραίτητη η προσφυγή στη ρήτρα της ευελιξίας - και συνεπώς στην ψηφοφορία με ομοφωνία του Συμβουλίου.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο III-49)


Προβλέπεται νέα νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμων που ορίζουν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και για να καθίσταται δυνατή η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων ή μη κρατικών οντοτήτων ως μέτρο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων.

Κανονισμοί εξαίρεσης από τους κανόνες ανταγωνισμού που είναι εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων (άρθρο III-54) και κανονισμοί εξαίρεσης από τους κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη (άρθρο III-57)


Προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα που παρέχεται στην Επιτροπή για τη θέσπιση αυτών των κανονισμών, έπειτα από εξουσιοδότηση του Συμβουλίου των Υπουργών.

Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παράνομης φοροαποφυγής στον τομέα των έμμεσων φόρων (άρθρο III-62) καθώς και στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων (άρθρο III-63)


Όταν το Συμβούλιο διαπιστώνει ομόφωνα ότι ορισμένα μέτρα που εξετάζει στους εν λόγω τομείς εμπίπτουν στο πεδίο της διοικητικής συνεργασίας ή της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της παράνομης φοροαποφυγής, θεσπίζει νόμους ή νόμους-πλαίσια σχετικά με τα εν λόγω μέτρα, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία.

Προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (άρθρα III-64 και III-65)


Η σχέση μεταξύ του κανόνα και της εξαίρεσης έχει αντιστραφεί συγκριτικά με τη Συνθήκη ΕΚ. Το άρθρο III-65 που προβλέπει το νόμο ή το νόμο-πλαίσιο και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον κανόνα και το άρθρο III-64 που προβλέπει τον νόμο-πλαίσιο του Συμβουλίου και την ομοφωνία αποτελεί την εξαίρεση.

Ευρωπαϊκοί τίτλοι πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες κεντρικές διαδικασίες (άρθρο III-68)

Προβλέπεται νέα νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμων ή νόμων-πλαισίων που θεσπίζουν τα μέτρα σχετικά με τη δημιουργία και την προστασία ευρωπαϊκών τίτλων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή άλλων καθεστώτων έγκρισης, συντονισμού και ελέγχου στο επίπεδο της Ένωσης. Ωστόσο, τα γλωσσικά καθεστώτα των εν λόγω τίτλων διέπονται από νόμο του Συμβουλίου των Υπουργών που θεσπίζεται με ομοφωνία.

Απασχόληση (άρθρα III-97 έως III-102)


Οι διατάξεις στον εν λόγω τομέα δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις , αλλά πρέπει να επισημανθεί ότι ο συντονισμός των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών εφεξής αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη αρμοδιότητα της Ένωσης, όπως ακριβώς και ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών (άρθρα I-11 και I-14 ).

Ανοικτή μέθοδος συντονισμού στον κοινωνικό τομέα (άρθρο III-107)


Σ' αυτήν τη διάταξη, η οποία προβλέπει ότι η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, έχει προστεθεί ότι η δράση της Επιτροπής μπορεί να μεταφραστεί σε πρωτοβουλίες ίδιες της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση). Προβλέπεται επίσης η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (άρθρα III-116 έως III-120)


Πρέπει να σημειωθεί η προσθήκη της αναφοράς στην εδαφική συνοχή, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στη διάταξη σχετικά με τους γενικούς στόχους της Ένωσης (άρθρο I-3).

Γεωργία και αλιεία (άρθρο III-127)


Καθορίζεται ανάλυση των νομικών πράξεων στον συγκεκριμένο τομέα: νόμος ή νόμος-πλαίσιο ορίζει την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, καθώς και τις άλλες αναγκαίες διατάξεις για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής. ¶λλωστε, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, αλλά χωρίς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδει κανονισμούς και αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων, των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές (άρθρο III-143)


Εξαλείφθηκε η μετάβαση που προβλέπεται στη Συνθήκη ΕΚ (απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών με ειδική πλειοψηφία) για τη θέσπιση μέτρων στον τομέα των θαλασσίων και εναέριων μεταφορών -που άλλωστε κατέστη πεπαλαιωμένη.

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (άρθρο III-146 έως III-156)


Στο άρθρο III-146 προστίθεται η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας των ερευνητών.
Στο άρθρο ΙΙΙ-148 που προβλέπει ότι η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει προστεθεί ότι η δράση της Επιτροπής μπορεί να μεταφραστεί σε πρωτοβουλίες ίδιες της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση). Προβλέπεται επίσης η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διάστημα (άρθρο III-155)


Προβλέπεται νέα νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμων ή νόμων-πλαίσια για τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, υπό τη μορφή διαστημικού προγράμματος.

Ενέργεια (άρθρο III-157)


Προβλέπεται νέα νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμων ή νόμων-πλαίσια που θεσπίζουν μέτρα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, ανεξάρτητα από τις επιλογές των κρατών μελών όσον αφορά τις διαφορετικές πηγές ενέργειας και τη διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

Δημόσια υγεία (άρθρο III-179)

Στη διάταξη, η οποία προβλέπει ότι η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας, έχει προστεθεί ότι η δράση της Επιτροπής μπορεί να μεταφραστεί σε πρωτοβουλίες ίδιες της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση). Προβλέπεται επίσης η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το άρθρο αυτό αντανακλά τη διπλή φύση της αρμοδιότητας στον εν λόγω τομέα: κοινή αρμοδιότητα όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις ασφαλείας και συμπληρωματική αρμοδιότητα όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση της υγείας.
Διευκρίνιση σύμφωνα με την οποία νόμος ή νόμος-πλαίσιο μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την καταπολέμηση των μεγάλων διασυνοριακών μαστιγών θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της αρμοδιότητας της Ένωσης στο εν λόγω θέμα, δεδομένου ότι σήμερα η Ένωση μπορεί να παρέμβει για την καταπολέμηση όλων των μεγάλων μαστιγών ανεξαρτήτως του διασυνοριακού τους χαρακτήρα.

Βιομηχανία (άρθρο III-180)

Στη διάταξη, η οποία προβλέπει ότι η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της βιομηχανίας, έχει προστεθεί ότι η δράση της Επιτροπής μπορεί να μεταφραστεί σε πρωτοβουλίες ίδιες της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών, οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση). Προβλέπεται επίσης η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Προστίθεται επίσης ότι απαγορεύεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, γεγονός που εξ άλλου αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των τομέων δράσης στήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης.

Παιδεία, εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός (άρθρο III-182)


Στο εν λόγω άρθρο έχει εισαχθεί μια ειδική αρμοδιότητα όσον αφορά τον αθλητισμό. Η νέα αυτή αρμοδιότητα αντανακλάται σε μια νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμων ή νόμων-πλαίσια για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού. Δεδομένου ότι πρόκειται για τομέα δράσης στήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης, απαγορεύεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών.
Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί η προσθήκη σύμφωνα με την οποία η Ένωση αποσκοπεί ρητώς στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης.

Πολιτική προστασία (άρθρο III-184)


Προβλέπεται νέα νομική βάση, η οποία επιτρέπει τη θέσπιση νόμων ή νόμων-πλαίσια που καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη των αντίστοιχων εθνικών δράσεων και την προώθηση της επιχειρησιακής συνεργασίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για τομέα δράσης στήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης, απαγορεύεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών.

Διοικητική συνεργασία (άρθρο III-185)


Προβλέπεται νέα νομική βάση που επιτρέπει τη θέσπιση νόμων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για τομέα δράσης στήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης, απαγορεύεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών. Η συγκεκριμένη συνεργασία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ούτε τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής (επί παραδείγματι στα πλαίσια των διαδικασιών επί παραβάσει).

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (άρθρα III-186 έως III-192)

Στα άρθρα III-186 και III-191, η μνεία στις αρχές της σύνδεσης των εν λόγω χωρών και εδαφών, που περιλαμβάνεται στο προοίμιο της Συνθήκης ΕΚ, έχει αφαιρεθεί.
Στο άρθρο III-190, προβλέπεται νομική βάση για την οργάνωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών και εδαφών της. Τα εν λόγω μέτρα λαμβάνουν τη μορφή μη νομοθετικών πράξεων που εκδίδονται από το Συμβούλιο των Υπουργών που αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία και με ομοφωνία.
Στο άρθρο III-191, και βάσει της ανάλυσης των νομικών πράξεων, η Συνέλευση αποφάσισε ότι οι πράξεις που αφορούν στις ρυθμίσεις και τη διαδικασία σύνδεσης αυτών των χωρών και εδαφών έχουν μη νομοθετικό χαρακτήρα (κανονισμοί ή αποφάσεις). ¶λλωστε, δεν προβλέπεται πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής για τις συγκεκριμένες πράξεις.

¶κρως απομακρυσμένες περιφέρειες (άρθρο III-330)


Η διάταξη σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκεται σε τίτλο χωριστό εκείνου των πολιτικών, όπως ισχύει επίσης με τη Συνθήκη ΕΚ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Συντάγματος σε αυτές τις περιοχές καθορίζονται από μη νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου των Υπουργών που εγκρίνονται μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να επισημανθεί η διευκρίνιση που παρέχεται στο δεύτερο στοιχείο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω προϋποθέσεων εφαρμογής.

Τουρισμός


Παρά το γεγονός ότι εκφράστηκαν κάποια αιτήματα στη Συνέλευση, ο συγκεκριμένος τομέας δεν εξετάζεται ρητώς στο σχέδιο του Συντάγματος. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από την αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
III-6 Υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος -
III-7 έως III-13 Ιθαγένεια -
III-14 έως III-68 Εσωτερική αγορά -
III-21 Παροχές κοινωνικής ασφάλισης -
III-49 Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων -
III-54 και III-57 Κανονισμοί εξαίρεσης από τους κανόνες ανταγωνισμού που είναι εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων και κανονισμοί εξαίρεσης από τους κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη -
III-62 και III-63 Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παράνομης φοροαποφυγής στον τομέα των έμμεσων φόρων, καθώς και στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων -
III-64 και III-65 Προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών για την εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς -
III-68 Ευρωπαϊκοί τίτλοι πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες κεντρικές διαδικασίες -
III-97 έως 102 Απασχόληση -
III-107 Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού στον κοινωνικό τομέα -
III-116 έως 120 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή -
III-127 Γεωργία και αλιεία -
III-143 Θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές -
III-146 έως 156 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη -
III-155 Διάστημα -
III-157 Ενέργεια -
III-179 Δημόσια υγεία -
III-180 Βιομηχανία -
III-182 Παιδεία, εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός -
III-184 Πολιτική προστασία -
III-185 Διοικητική συνεργασία -
III-186 έως III-192 Υπερπόντιες χώρες και εδάφη -
III-300 ¶κρως απομακρυσμένες περιοχές -

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας