Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's politikker

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's politikker


Interne politikker og foranstaltninger


Indledning
Ændringer, der er fælles for alle politikker
Tilpasninger for så vidt angår visse specifikke politikker
Oversigtstabel

INDLEDNING

Del III i udkastet til forfatningstraktat samler bestemmelserne vedrørende EU's politikker. 3. afsnit i denne del er nærmere bestemt helliget de interne politikker og foranstaltninger, mens de følgende to afsnit vedrører EU's optræden udadtil .

Konventet lagde særlig vægt på reformen af nogle politikker såsom retlige og indre anliggender , den økonomiske og monetære politik og den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Derimod er der ikke blevet foretaget væsentlige ændringer af de øvrige politikker med undtagelse af nogle få specifikke politikker på grund af konventets begrænsede mandat.

Ud over disse specifikke ændringer berøres EU's politikker og foranstaltninger imidlertid direkte af de generelle institutionelle ændringer, som konventet har foreslået (kompetencekategorier, inddeling af retsakter, lovgivningsproceduren og kvalificeret flertal samt bestemmelserne om integration og samhørighed).

[ Top ]

ÆNDRINGER, DER ER FÆLLES FOR ALLE POLITIKKERNE

I forfatningsudkastet foreslås nyskabelser af horisontal karakter, der vil få direkte indvirkning på alle EU's politikker.

Beskrivelsen af de traditionelle fælles politikker (landbrug, transport, det indre marked osv.) er ikke ændret, og de eksisterende artikler er overført uændret, men samlet og grupperet sammenhængende i forhold til de nye kompetencekategorier , der er beskrevet i artikel I-11.
I første omgang er medtaget de politikker, der tilhører områder med delt kompetence: det indre marked, den økonomiske og monetære politik, politikkerne på andre specifikke områder (beskæftigelse, landbrug, transport, forbrugerbeskyttelse osv.) og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
I anden omgang er medtaget de områder, hvor EU kan beslutte at gennemføre koordinerende, supplerende eller understøttende tiltag. Der er her tale om folkesundhed, industri, kultur, uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport, civilbeskyttelse og administrativt samarbejde.

Forfatningen samler i et enkelt afsnit i begyndelsen af del III de generelle anvendelsesbestemmelser med henblik på integration og samhørighed, der skal danne grundlag for fastlæggelse og gennemførelse af samtlige politikker. Artikel III-1 foreskriver en ny bestemmelse i henhold til hvilken "Unionen sørger for sammenhæng mellem de forskellige politikker og aktiviteter, der er nævnt i denne del, under hensyn til Unionens mål som helhed ". Denne nye bestemmelse ledsages af specifikke bestemmelser om hensyntagen til ligestilling, bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling, miljø- og forbrugerbeskyttelse og velfungerende tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, der allerede optræder i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten).

Konventet har foretaget en opdeling af retsgrundlagene, nemlig en bestemmelse af, hvilke typer retsakter institutionerne skal anvende til gennemførelse af forfatningen for hvert enkelt retsgrundlag. Derfor henviser bestemmelserne om de enkelte politikker ikke længere til muligheden for at vedtage "retsakter" eller "foranstaltninger", men fastlægger nøjagtigt, hvilken type retsakter der skal anvendes og dermed de procedurer, der skal overholdes. Det bestemmes således, at EU's foranstaltninger i langt de fleste tilfælde tager form af en europæisk lov eller rammelov. I omkring halvtreds tilfælde bestemmes det imidlertid, at Ministerrådet vedtager europæiske bekendtgørelser eller afgørelser.

Stadfæstelsen af den fælles beslutningsprocedure som den almindelige lovgivningsprocedure medfører en væsentlig forenkling af de bestemmelser, der i den nuværende traktat omhandler den fælles beslutningsprocedure: henvisningerne til Kommissionens forslag og til den fælles beslutningsprocedure erstattes af en enkelt henvisning til den europæiske lov eller rammelov. Endvidere har konventet som følge af udvidelsen af anvendelsesområdet for den almindelige lovgivningsprocedure besluttet at anvende den fælles beslutningsprocedure på omkring tyve områder, hvor den ikke anvendes i øjeblikket.
Den særlige lovgivningsprocedure finder anvendelse på omkring tyve områder, hvor Rådet skal vedtage europæiske love. Kommissionen bevarer sin initiativret for så vidt angår disse love, og Parlamentet skal enten høres eller godkende retsakten.

I artikel I-22 gøres det til en generel regel, at Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal . Dette medfører, at henvisningen til, at Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal på alle de pågældende områder, ophæves.
Endvidere har konventet besluttet, at der på omkring tyve områder, hvor der i dag kræves enstemmighed, skal træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

For at begrænse anvendelsen af den såkaldte fleksibilitetsbestemmelse (artikel I-17) har konventet i forfatningsudkastet indført nye retsgrundlag, der udtrykkeligt tillader Unionen at handle på visse områder.

[ Top ]

TILPASNINGER, DER VEDRØRER VISSE SPECIFIKKE POLITIKKER

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (artikel III-6)

Der er indført et nyt retsgrundlag, som gør det muligt at vedtage love om de principper og vilkår, navnlig økonomiske og finansielle, der danner grundlaget for disse tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

Unionsborgerskab (artikel III-7 til III-13)

I artikel III-8, stk. 1, bestemmes det for så vidt angår foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, at Ministerrådets lov først skal godkendes af Europa-Parlamentet, mens den nuværende traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) blot bestemmer, at det skal høres.
I artikel III-8, stk. 2, bestemmes det, fortsat for så vidt angår bekæmpelse af forskelsbehandling, at EU's kompetence udvides til fastlæggelse af grundlæggende principper for tilskyndelsesforanstaltninger, som EU kan vedtage på dette område.
I artikel III-9, stk. 2, udvides EU's kompetence for så vidt angår unionsborgernes ret til at færdes og opholde sig frit til de områder, der var udelukket i Nice-traktaten, nemlig foranstaltninger vedrørende pas, identitetskort, opholdsbeviser eller andre dokumenter, der er sidestillet hermed, samt vedrørende social sikring eller social beskyttelse. I disse tilfælde vedtager Rådet en lov med enstemmighed.
I artikel III-11 åbnes der mulighed for, at der ved europæisk lov vedtaget af Ministerrådet indføres foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det lettere at yde unionsborgerne diplomatisk og konsulær beskyttelse. I henhold til den nuværende EF-traktat påhviler det medlemsstaterne at vedtage sådanne foranstaltninger ved hjælp af de traditionelle instrumenter.

Det indre marked (artikel III-14 til III-68)

Det kapitel, der er helliget det indre marked består af syv afdelinger (oprettelse af det indre marked, fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser, frie varebevægelser, kapital og betalinger, konkurrenceregler, fiskale bestemmelser og tilnærmelse af lovgivningerne). Selv om næsten alle bestemmelserne i dette kapitel allerede findes i EF-traktaten, gøres der opmærksom på omorganiseringen af disse artikler, der i EF-traktaten findes i tre forskellige afsnit.

Tjenesteydelser på området social sikring (artikel III-21)

Retsgrundlaget, der gør det muligt at lette den frie bevægelighed ved at samordne lovgivningerne vedrørende sociale ydelser, er blevet udvidet til at omfatte ikke blot lønmodtagere, men også selvstændige. Endvidere bemærkes ændringen fra enstemmighed til kvalificeret flertal. Det skal imidlertid understreges, at dette retsgrundlag ikke gør det muligt at vedtage bestemmelser, der finder anvendelse på andre kategorier af europæiske borgere (pensionister, studerende). Anvendelse af fleksibilitetsbestemmelsen - og dermed vedtagelse i Rådet med enstemmighed - er altså fortsat nødvendig i sidstnævnte tilfælde.

Fastfrysning af midler (artikel III-49)

Der indføres et nyt retsgrundlag, der gør det muligt at vedtage europæiske love, der fastsætter en juridisk ramme for foranstaltninger vedrørende begrænsning af kapitalbevægelser, og at fastfryse midler, der tilhører fysiske personer, grupper og ikke-statslige enheder, som en foranstaltning til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme og menneskehandel.

Europæiske bekendtgørelser om fritagelse fra de konkurrenceregler, der gælder for virksomhederne (artikel III-54) og europæiske bekendtgørelser om fritagelse fra reglerne om statsstøtte (artikel III-57)

Kommissionen gives udtrykkeligt mulighed for at vedtage sådanne bekendtgørelser efter bemyndigelse fra Ministerrådet.

Administrativt samarbejde og bekæmpelse af skatteunddragelse og ulovlig skatteundgåelse på området indirekte beskatning (artikel III-62) samt på området selskabsbeskatning (artikel III-63)

Hvis Ministerrådet, der træffer afgørelse med enstemmighed, fastslår, at foranstaltninger, som det undersøger på dette område, vedrører administrativt samarbejde eller bekæmpelse af skatteunddragelse og ulovlig skatteundgåelse , vedtager det med kvalificeret flertal en europæisk lov eller rammelov om indførelse af disse foranstaltninger.

Indbyrdes tilnærmelse af de nationale love og administrative bestemmelser om det indre markeds oprettelse og funktion (artikel III-64 og III-65)

Forholdet mellem reglen og undtagelsen er vendt om i forhold til EF-traktaten. I artikel III-65 bestemmes det, at den europæiske lov eller rammelov og den almindelige lovgivningsprocedure bliver reglen, mens det i artikel III-64 bestemmes, at Ministerrådets rammelov og vedtagelse med enstemmighed bliver undtagelsen.

Europæiske beviser for intellektuel ejendomsret og andre centraliserede procedurer (artikel III-68)

Der indføres et nyt retsgrundlag, som gør det muligt ved europæisk lov eller rammelov at fastsætte foranstaltninger vedrørende indførelse og beskyttelse af europæiske beviser for intellektuel ejendomsret samt indførelse af centraliserede tilladelses-, koordinations- og kontrolordninger på EU-niveau. Sprogordningen for beviserne fastsættes imidlertid ved europæisk lov vedtaget af Ministerrådet med enstemmighed.

Beskæftigelse (artikel III-97 til III-102)

Bestemmelserne på dette område er ikke ændret grundlæggende, men det bemærkes, at samordningen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker fremover anerkendes som et område, hvor EU har enekompetence, som det også er tilfældet med samordningen af de økonomiske politikker (artikel I-11 og I-14).

Åben metode til samordning på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område (artikel III-107)

I denne bestemmelse - i henhold til hvilken Kommissionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på dette område - er det blevet tilføjet, at Kommissionens foranstaltninger kan tage form af initiativer, der er specifikke for den åbne metode til samordning (opstilling af retningslinjer og indikatorer, tilrettelæggelse af udveksling af bedste praksis og periodisk overvågning og evaluering). Det bestemmes ligeledes, at Europa-Parlamentet skal holdes underrettet.

Økonomisk, social og territorial samhørighed (artikel III-116 til III-120)

Der gøres navnlig opmærksom på tilføjelsen af henvisningen til territorial samhørighed i overensstemmelse med definitionen i bestemmelsen om Unionens mål (artikel I-3).

Landbrug og fiskeri (artikel III-127)

Der er foretaget en gruppering af retsakterne på dette område: den fælles markedsordning samt de øvrige bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, fastsættes ved europæisk lov eller rammelov. Derimod vedtager Ministerrådet på forslag af Kommissionen og uden høring af Europa-Parlamentet europæiske bekendtgørelser eller afgørelser om fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger samt om fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.

Sø- og luftfart (artikel III-143)

Overgangsbestemmelsen i EF-traktaten (Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal) om tilpasning af foranstaltningerne på området sø- og lufttransport - der i øvrigt var forældet - er blevet ophævet.

Forskning og teknologisk udvikling (artikel III-146 til III-156)

I artikel III-146 tilføjes fremme af samarbejde på tværs af grænserne.
I artikel III-148 - i henhold til hvilken Kommissionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på området forskning og teknologisk udvikling - er det blevet tilføjet, at Kommissionens foranstaltninger kan tage form af initiativer, der er specifikke for den åbne metode til samordning (opstilling af retningslinjer og indikatorer, tilrettelæggelse af udveksling af bedste praksis og periodisk overvågning og evaluering). Det bestemmes ligeledes, at Europa-Parlamentet skal holdes underrettet.

Rummet (artikel III-155)

Der indføres et nyt retsgrundlag, som gør det muligt at ved europæiske love eller rammelove at fastsætte de nødvendige foranstaltninger, der kan tage form af et europæisk rumprogram.

Energi (artikel III-157)

Der indføres et nyt retsgrundlag, som gør det muligt at vedtage europæiske love eller rammelove, der fastsætter foranstaltninger på det energipolitiske område uden at det berører en medlemsstats valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.

Folkesundhed (artikel III-179)

I denne bestemmelse - i henhold til hvilken Kommissionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på området folkesundhed - er det blevet tilføjet, at Kommissionens foranstaltninger kan tage form af initiativer, der er specifikke for den åbne metode til samordning (opstilling af retningslinjer og indikatorer, tilrettelæggelse af udveksling af bedste praksis og periodisk overvågning og evaluering). Det bestemmes ligeledes, at Europa-Parlamentet skal holdes underrettet.
Denne artikel afspejler den dobbelte kompetence på dette område: delt kompetence for så vidt angår de fælles sikkerhedsudfordringer og supplerende kompetence for så vidt angår beskyttelse og forbedring af folkesundheden.
Præciseringen af, at de europæiske love eller rammelove kan indeholde foranstaltninger til bekæmpelse af større grænseoverskridende trusler mod sundheden kan medføre en begrænsning af EU's kompetence i dette spørgsmål, da den i dag kan gribe ind over for alle større trusler mod sundheden, uanset om de er af grænseoverskridende karakter eller ej.

Industri (artikel III-180)

I denne bestemmelse - i henhold til hvilken Kommissionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på området industri - er det blevet tilføjet, at Kommissionens indsats kan tage form af initiativer, der er specifikke for den åbne metode til samordning (opstilling af retningslinjer og indikatorer, tilrettelæggelse af udveksling af bedste praksis og periodisk overvågning og evaluering). Det bestemmes ligeledes, at Europa-Parlamentet skal holdes underrettet.
Det tilføjes ligeledes, at harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser er forbudt, hvilket i øvrigt er kendetegnende for alle de områder, hvor der gennemføres understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag.

Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport (artikel III-182)

Der er indføjet en specifik kompetence på sportsområdet i denne artikel. Denne nye kompetence afspejles i et retsgrundlag, der gør det muligt at vedtage europæiske love og rammelove vedrørende foranstaltninger til udvikling af sportens europæiske dimension. Da der er tale om et område, hvor der gennemføres understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag, er harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser forbudt.
Der gøres ligeledes opmærksom på tilføjelsen om, at EU's indsats udtrykkeligt har til formål at fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa.

Civilbeskyttelse (artikel III-184)

Der indføres et nyt retsgrundlag, som åbner mulighed for at vedtage europæiske love og rammelove, der fastsætter foranstaltninger om støtte til nationale foranstaltninger til fremme af operationelt samarbejde. Da der er tale om et område, hvor der gennemføres understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag, er harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser forbudt.

Administrativt samarbejde (artikel III-185)

Der indføres et nyt retsgrundlag, der åbner mulighed for at vedtage europæiske love med henblik på at forbedre medlemsstaternes administrative kapacitet til at gennemføre EU-retten. Da der er tale om et område, hvor der gennemføres understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag, er harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser forbudt. Dette samarbejde berører ikke medlemsstaternes forpligtelser eller Kommissionens rettigheder og pligter (f.eks. i forbindelse med overtrædelsesprocedurer).

Oversøiske lande og territorier (artikel III-186 til III-192)

I artikel III-186 og III-191 ophæves henvisningen til principperne om associering af disse lande og territorier, der optræder i præamblen til EF-traktaten.
I artikel III-190 indføres der et retsgrundlag for at regulere arbejdskraftens frie bevægelighed mellem EU og disse lande og territorier. De pågældende foranstaltninger tager form af ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der vedtages af Ministerrådet på dets eget initiativ og med enstemmighed.
I artikel III-191 har konventet gennem en gruppering af retsakterne besluttet, at retsakterne vedrørende de nærmere retningslinjer og proceduren for disse landes og territoriers associering med EU har en ikke-lovgivningsmæssig karakter (europæiske bekendtgørelser og afgørelser). Endvidere findes der ingen bestemmelser om, at Kommissionen skal fremsætte forslag til disse retsakter.

Regioner i den yderste periferi (artikel III-330)

Bestemmelsen om regionerne i den yderste periferi findes i et afsnit adskilt fra politikkerne, ligesom det i øvrigt er tilfældet i den nuværende EF-traktat. Betingelserne for anvendelse af forfatningen på disse regioner fastlægges ved hjælp af ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der vedtages af Ministerrådet på forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Der gøres navnlig opmærksom på tydeliggørelsen af anvendelsesområdet for disse anvendelsesbestemmelser i andet afsnit.

Turisme

Til trods for at der på konventet blev fremsat krav, er dette område ikke medtaget eksplicit i udkastet til forfatning. Man kan imidlertid anse det for at være omfattet af kompetencen på industriområdet.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
III-6 Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse -
III-7 til III-13 Unionsborgerskab -
III-14 til III-68 Det indre marked -
III-21 Tjenesteydelser på området social sikring -
III-49 Fastfrysning af midler -
III-54 og III-57 Europæiske bekendtgørelser om fritagelse fra de konkurrenceregler, der finder anvendelse på virksomheder og europæiske bekendtgørelser om fritagelse fra reglerne for statsstøtte. -
III-62 og III-63 Administrativt samarbejde og bekæmpelse af skatteunddragelse og ulovlig skatteundgåelse på området indirekte beskatning samt på området selskabsbeskatning -
III-64 og III-65 Tilnærmelse af de nationale love og administrative bestemmelser om det indre markeds oprettelse og funktion -
III-68 Europæiske beviser for intellektuel ejendomsret og andre centraliserede procedurer -
III-97 til III-102 Beskæftigelse -
III-107 Åben metode til samordning på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område -
III-116 til III-120 Økonomisk, social og territorial samhørighed -
III-127 Landbrug og fiskeri -
III-143 Sø- og lufttransport -
III-146 til III-156 Forskning og teknologisk udvikling -
III-155 Rummet -
III-157 Energi -
III-179 Folkesundhed -
III-180 Industri -
III-182 Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport -
III-184 Civilbeskyttelse -
III-185 Administrativt samarbejde -
III-186 til III-192 Oversøiske lande og territorier -
III-330 Regioner i den yderste periferi -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top