Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's politikker

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's politikker


Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)


Indledning
Beslutningsprocessen
Forstærket samarbejde
FUSP-instrumenterne
Finansiering af FUSP
Domstolens rolle
Oversigtstabel

INDLEDNING

I artikel I-11, stk. 4, i forfatningsudkastet, tildeles Den Europæiske Union (EU) kompetence til at definere og gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik . Denne politik bygger på "udvikling af gensidig politisk solidaritet mellem medlemsstaterne, fastlæggelse af spørgsmål af almen interesse og opnåelse af en stadig stigende konvergens i medlemsstaternes optræden".

I forhold til traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) er en af de vigtigste ændringer i forfatningsudkastet udnævnelsen af en EU-udenrigsminister , som skal bidrage til at udarbejde og gennemføre den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Han skal endvidere påtage sig de repræsentationsopgaver udadtil, som på nuværende tidspunkt påhviler formandskabet. Derudover skal han forestå koordineringen af medlemsstaternes indsats inden for rammerne af de internationale organisationer.

[ Top ]

BESLUTNINGSPROCESSEN

I henhold til forfatningsudkastet får Kommissionen ikke længere beføjelse til at fremsætte lovforslag vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den kan dog træde ind og støtte et initiativ fra EU-udenrigsministeren.

Beslutningsprocessen undergår ingen egentlige forandringer. Ministerrådet træffer stadig sine afgørelser med enstemmighed i de fleste tilfælde. Medlemsstaterne har dermed stadig vetoret.

Som i EU-traktaten anvendes kvalificeret flertal kun i særlige tilfælde, og der tilføjes et nyt tilfælde med forfatningsudkastet. Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter forslag fra EU-udenrigsministeren efter specifik anmodning fra Det Europæiske Råd (artikel III-201).

Derudover er der i forfatningsudkastet en bestemmelse om "overgang" til anvendelsen af kvalificeret flertal. Det Europæiske Råd kan nemlig med enstemmighed beslutte, at Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal i andre tilfælde end dem, der er nævnt i forfatningen.

I sager, der afgøres med flertalsafstemninger, kan en medlemsstat meddele, at den agter at stemme imod vedtagelse af en afgørelse. Men fremover skal der anføres "vitale" årsager, der vedrører den nationale politik, og ikke kun "vigtige" årsager, sådan som det er tilfældet i dag i EU-traktaten. I disse tilfælde optræder udenrigsministeren som mægler med henblik på at finde en acceptabel løsning, inden sagen henvises til Det Europæiske Råd med henblik på enstemmig afgørelse.

[ Top ]

FORSTÆRKET SAMARBEJDE

Indholdet i forfatningens bestemmelser om forstærket samarbejde ligner de nugældende bestemmelser i EU-traktaten. Den eneste egentlige forandring er en ændring af mindstekravet vedrørende antallet af medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde, som er sat til en tredjedel af medlemsstaterne mod otte i dag.

Derudover kan forstærket samarbejde indføres inden for alle områder af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og ikke længere kun til iværksættelse af fælles aktioner eller fælles holdninger, jf. artikel 27B i EU-traktaten. Derudover kan der iværksættes et "struktureret samarbejde" på forsvarsområdet . Dette er nyt i forhold til EU-traktaten, hvori dette udtrykkeligt forbydes.

Endelig skal det præciseres, at i henhold til artikel III-328 i forfatningsudkastet kan de medlemsstater, der deltager i forstærket samarbejde, beslutte at træffe afgørelse med kvalificeret flertal, selvom det i princippet skal foregå med enstemmighed. Dette kan være vejen til at skabe en hård kerne inden for FUSP-området.

[ Top ]

FUSP-INSTRUMENTERNE

I forfatningsudkastet har man begrænset FUSP-instrumenterne i forhold til EU-traktaten til kun at omfatte europæiske afgørelser og internationale aftaler. Ministerrådet vedtager således europæiske afgørelser om:

Der kan ikke anvendes lovgivningsinstrumenter i form af europæiske love og rammelove.

Til trods for en meget begrænset brug af fælles strategier inden for rammerne af EU-traktaten er disse medtaget i forfatningsudkastet i form af overordnede retningslinjer, som fastlægges af Det Europæiske råd (artikel III-196).

[ Top ]

FINANSIERING AF FUSP

Udgifterne til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik betales over EU's almindelige budget med undtagelse af udgifter til operationer med indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Desuden er der i forfatningsudkastet bestemmelser om en europæisk afgørelse, som skal sikre hurtig adgang til bevillinger på EU's budget til hastefinansiering af initiativer som led i den fælle udenrigs- og sikkerhedspolitik, navnlig forberedende aktiviteter i forbindelse med Petersbergopgaverne (bl.a. humanitære opgaver eller evakuering af borgere, fredsbevarende opgaver, kampstyrker til konfliktforebyggelse, herunder opgaver til genetablering af fred).

Desuden finansieres disse forberedende aktiviteter i forbindelse med Petersborgopgaverne ikke over EU's almindelige budget, men via en opstartsfond, der består af bidrag fra medlemsstaterne (artikel III-215).

[ Top ]

DOMSTOLENS ROLLE

Domstolen har ikke kompetence hvad angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men den kan derimod udtale sig om klager vedrørende kontrollen af lovligheden af restriktive foranstaltninger over for fysiske eller juridiske personer vedtaget af Ministerrådet.

Domstolen har ligeledes kompetence til at udtale sig om, hvorvidt en international aftale, også inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, er i overensstemmelse med forfatningen.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
Artikel I-11 stk. 4 Princippet om EU's kompetence inden for FUSP -
Artikel I-15 Kompetencer inden for FUSP -
Artikel I-27 Udnævnelse af, opgaver og ansvarsområder for udenrigsministeren Nye bestemmelser
Artikel I-39 Særlige bestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik -
Artikel I-40 Særlige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik -
Artikel I-43 Forstærket samarbejde -
Artikel III-195 til III-215 (Kapitel II i afsnit V) Bestemmelser vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top