Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopa-valmistelukunnan työn tulokset Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Eurooppa-valmistelukunnan työn tulokset

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

Eurooppa-valmistelukunnan työn tulokset


Yleiset ja loppusäännökset


Johdanto
Perussopimusten kumoaminen ja oikeudellinen jatkuvuus
Euratomin perustamissopimus
Hyväksyminen, ratifiointi ja voimaantulo
Perustuslain tarkistus
Unionin tunnukset
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Valmistelukunta ehdottaa perustuslaista tehdyn sopimusluonnoksen IV osassa yleisiä määräyksiä ja loppumääräyksiä.
IV osan 1 artiklassa luetellaan Euroopan unionin tunnukset. Sitä seuraavilla artikloilla kumotaan aiemmat perussopimukset, määrätään oikeudellisesta jatkuvuudesta, alueellisesta soveltamisalasta ja annetaan muut määräykset. Perustuslain tarkistusmenettelystä määrätään IV-7 artiklassa. Valmistelukunta ehdottaa siihen merkittäviä muutoksia: vastaisuudessa toimisi valmistelukunta, joka valmistelisi perustuslain tarkistukset.

Valmistelukunnan jäsenet keskustelivat pitkään perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifioinnista ja voimaantulosta, erityisesti siitä, voisiko perustuslaki tulla voimaan ilman yhden tai useamman jäsenvaltion ratifiointia.
Valmistelukunta ei saanut ratkaistua tätä ongelmaa, mutta se ehdottaa, että perustuslakiin liitettäisiin julistus, jossa täsmennettäisiin, että Eurooppa-neuvoston on käsiteltävä asiaa siinä tapauksessa, että yksi tai useampi jäsenvaltio jättää perustuslain ratifioimatta, ja annettava asiasta päätelmät.

[ Takaisin sivun alkuun ]

PERUSSOPIMUSTEN KUMOAMINEN JA OIKEUDELLINEN JATKUVUUS

Perustuslaista tehdyn sopimuksen tullessa voimaan kumotaan Euroopan yhteisön (EY:n) perustamissopimus ja sopimus Euroopan unionista (EU-sopimus) sekä asiakirjat ja sopimukset , joilla niitä on täydennetty tai muutettu, muun muassa Euroopan yhtenäisasiakirja, Amsterdamin sopimus ja Nizzan sopimus (IV-2 artikla).

Lukuun ottamatta pöytäkirjoja, jotka valmistelukunta ehdottaa liitettäviksi perustuslakiin ja jotka ovat sen erottamaton osa (IV-6 artikla), se ei esitä mielipidettään muista nykyisten perussopimusten pöytäkirjoista, joilla on sama oikeudellinen merkitys kuin itse perussopimuksilla. Hallitusten välisen konferenssin (HVK) tehtävänä on ratkaista tämä asia ja todennäköisesti nämä pöytäkirjat liitetään myös perustuslakiin.

Euroopan yhteisön (EY) ja Euroopan unionin (EU) kaikki oikeudet ja velvoitteet, mukaan lukien niiden varat ja vastuut sekä arkistot, siirtyvät perustuslakiluonnoksen mukaan perustuslailla perustetulle uudelle unionille.

Valmistelukunta ehdottaa, että perustuslailla perustetun Euroopan unionin ja nykyisten kahden järjestelmän, nimittäin EY:n ja EU:n välillä säilytetään tiukka oikeudellinen jatkuvuus (IV-3 artikla). Kaikki aiempien perussopimusten nojalla hyväksytyt unionin toimielinten säädökset jäävät voimaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö pysyy edelleen unionin lainsäädännön tulkintalähteenä.

Lopuksi valmistelukunta ehdottaa, että perustuslaista tehtävä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi (IV-9 artikla).

[ Takaisin sivun alkuun ]

EURATOMIN PERUSTAMISSOPIMUS

Kaikista aiemmista perussopimuksista ainoastaan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus jää voimaan. Tätä yhteisöä ei liitetä unioniin ja sille jää näin ollen erillinen oikeushenkilöys. Valmistelukunta teki välttämättömät muutokset Euratomin perustamissopimukseen ja ne esitetään Euratom-sopimuksen muuttamisesta tehdyssä pöytäkirjassa, joka liitetään perustuslakiin. Tämä menettely johtuu valmistelukunnan varovaisuudesta, sillä se katsoi, ettei sillä ollut valtuuksia ottaa Euratom-sopimusta käsiteltäväkseen. Perustuslakiluonnoksella Euratom-sopimukseen tehdyt muutokset rajoittuvat näin ollen sen mukauttamiseen perustuslailla annettaviin uusiin, erityisesti institutionaalisiin ja rahoitusta koskeviin sääntöihin.

[ Takaisin sivun alkuun ]

HYVÄKSYMINEN, RATIFIOINTI JA VOIMAANTULO

Jäsenvaltiot ratifioivat perustuslaista tehdyn sopimuksen kukin valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian hallituksen huostaan. Valmistelukunta ei ehdota tarkkaa päivämäärää perustuslain voimaantulolle, sillä on vaikeaa arvioida, kuinka paljon aikaa kuluu HVK:n käsittelyssä ja ratifiointimenettelyssä. Voimaantulopäivä kirjataan myöhemmin IV-8 artiklaan. Jos kaikkia ratifioimiskirjoja ei ole talletettu siihen mennessä, perustuslaki tulee voimaan "viimeisen ratifioimiskirjan tallettamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä".

Ottaen huomioon, että Tanskalla oli vaikeuksia ratifioida Maastrichtin sopimus vuonna 1992 ja Irlannilla Nizzan sopimus vuonna 2001, valmistelukunta tutki mahdollisuutta, voisiko perustuslaki tulla voimaan siinä tapauksessa, että joku (jotkut) jäsenvaltio(t) ei(vät) olisi ratifioineet siitä tehtyä sopimusta. Useat valmistelukunnan jäsenet ehdottivat, että perustuslaki voisi tulla voimaan niissä jäsenvaltioissa, jotka olisivat sen ratifioineet, jos näiden määrä ylittäisi tietyn vähimmäismäärän, esimerkiksi kolme neljäsosaa jäsenvaltioista, kuten komissio on ehdottanut. Niille jäsenvaltioille, jotka eivät mahdollisesti olisi ratifioineet perustuslakia, voitaisiin hyväksyä erityisasema, jolla varmistettaisiin niille kuuluvat oikeudet.

Valmistelukunta ei päässyt asiasta yksimielisyyteen ja toisti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (EU-sopimuksen) 52 artiklan sellaisenaan. Niinpä valmistelukunnan IV-8 artiklassa tekemän ehdotuksen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden edellytetään ratifioivan perustuslain. Valmistelukunnan jäsenet ehdottavat kuitenkin, että perustuslakiin liitettäisiin "perustuslaista tehdyn sopimuksen allekirjoittamista koskevaan päätösasiakirjaan liitettävä julistus", jossa ehdotettaisiin poliittista ratkaisua siinä tapauksessa, että joku jäsenvaltio ei ratifioisi perustuslakia: "Jos kahden vuoden kuluttua perustuslaista tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta neljä viidesosaa jäsenvaltioista on ratifioinut kyseisen sopimuksen ja yhdellä tai useammalla jäsenvaltiolla on ilmennyt vaikeuksia ratifioida sopimus, Eurooppa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen".

Valmistelukunta ei esitä mielipidettään tuloksista, joihin Eurooppa-neuvosto mahdollisesti päätyy. Asia käsitellään todennäköisesti vielä HVK:ssa.

[ Takaisin sivun alkuun ]

PERUSTUSLAIN TARKISTUS

Valmistelukunta ehdottaa IV-7 artiklassa uutta menettelyä perustuslaista tehdyn sopimuksen tarkistamiseksi. Ensiksi Euroopan parlamentilla on nyt ensimmäistä kertaa oikeus tehdä ministerineuvostolle ehdotuksia perustuslain tarkistamiseksi. Valmistelukunnan jäsenet ehdottavat, että Eurooppa-valmistelukunnan muoto säilytettäisiin myös perustuslain tulevien tarkistusten käsittelemistä varten.

Valmistelukunnan jäsenet edustavat kansallisia parlamentteja, valtion- ja hallitusten päämiehiä, Euroopan parlamenttia ja komissiota . Sen tehtävänä on tarkastella tarkistusluonnoksia ja hyväksyä yksimielisesti suositus, joka esitetään ministerineuvoston puheenjohtajan koolle kutsumalle hallitusten väliselle konferenssille, joka hyväksyy yhteisellä sopimuksella perustuslaista tehtyyn sopimukseen esitetyt tarkistukset.

Eurooppa-neuvosto voi päättää yksinkertaisella enemmistöllä, Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan, olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle, jos esitetyt muutokset ovat vähäisiä. Tällöin Eurooppa-neuvosto antaa valtuutuksen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssille laatia välttämättömät muutokset.

[ Takaisin sivun alkuun ]

UNIONIN TUNNUKSET

Valmistelukunnan jäsenet ilmaisivat työnsä päätteeksi toivomuksensa siitä, että Euroopan unionille annettaisiin tunnukset, jotka kirjattaisiin perustuslakiluonnokseen. Valmistelukunta sijoitti nämä tunnukset IV osan 1 artiklaan, mutta katsoo, että ne sopisivat paremmin perustuslain I osaan. HVK miettii asiaa.
Nyt IV-1 artiklassa luetellaan unionin tunnukset:

Valmistelukunta ei luo uusia tunnuksia, vaan ehdottaa kansalaisille jo ennestään tuttujen EU:n tunnusten käyttämistä ja antaa niille perustuslaillisen aseman.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla Aihe Huomautuksia
IV-1 Unionin tunnukset Uusia määräyksiä
IV-2 Aiempien perussopimusten kumoaminen Uusia määräyksiä
IV-3 Oikeudellinen jatkuvuus Uusia määräyksiä
IV-4 Alueellinen soveltamisala -
IV-6 Pöytäkirjat -
IV-7 Tarkistusmenettely Huomattavia muutoksia
IV-8 Hyväksyminen, ratifiointi ja voimaantulo -
IV-9 Voimassaoloaika -
Pöytäkirja Euratom-sopimuksen muuttamisesta - -
Perustuslaista tehdyn sopimuksen allekirjoittamista koskevaan päätösasiakirjaan liitettävä julistus - -

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita Eurooppa-valmistelukunnan laatimaa tekstiä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun