Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης


Γενικές και τελικές διατάξεις


Εισαγωγή
Κατάργηση των Συνθηκών και νομική συνέχεια
Συνθήκη Ευρατόμ
Έγκριση, επικύρωση και έναρξη της ισχύος
Αναθεώρηση του Συντάγματος
Τα σύμβολα της Ένωσης
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο μέρος IV του σχεδίου συντάγματος, η Συνέλευση προτείνει την καθιέρωση των γενικών και τελικών διατάξεων της Συνθήκης για τη θέσπιση του Συντάγματος.
Στο άρθρο 1 παρατίθενται τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επόμενα άρθρα αναφέρονται στην κατάργηση των προηγούμενων Συνθηκών, στη νομική συνέχεια, στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής, καθώς και σε άλλες διατάξεις. Η διαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος καθορίζεται στο άρθρο IV-7. Η Συνέλευση πρότεινε την ουσιαστική της τροποποίηση: στο μέλλον, πρέπει να συγκληθεί μία Συνέλευση με σκοπό την προετοιμασία των αναθεωρήσεων του Συντάγματος.

Η επικύρωση και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος υπήρξαν αντικείμενο διεξοδικού διαλόγου μεταξύ των μελών της Συνέλευσης, ιδίως αναφορικά με το αν το Σύνταγμα μπορούσε ή όχι να τεθεί σε ισχύ δίχως προηγούμενη επικύρωση από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
Η Συνέλευση δεν κατάφερε να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά προτείνει να προσαρτηθεί στο Σύνταγμα δήλωση όπου να επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος σε περίπτωση μη επικύρωσης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εξάγοντας τα ανάλογα συμπεράσματα.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος καταργούνται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ), η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ), καθώς και όλες οι πράξεις και Συνθήκες που τις συμπληρώνουν ή τροποποιούν, μεταξύ αυτών η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η συνθήκη του ¶μστερνταμ ή η συνθήκη της Νίκαιας (άρθρο IV-2).

Με εξαίρεση τα πρωτόκολλα που προτείνει να προσαρτηθούν στο Σύνταγμα του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος (άρθρο IV-6), η Συνέλευση δεν εκφέρει γνώμη για τα λοιπά πρωτόκολλα που είναι σήμερα προσαρτημένα στις ισχύουσες Συνθήκες και έχουν ίδια νομική ισχύ με αυτές. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) θα πρέπει να λάβει σχετική απόφαση, και το πιο πιθανό είναι τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα να προσαρτηθούν επίσης στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος, η νέα Ένωση διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, περιλαμβανομένων όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Κοινότητας και της Ένωσης, καθώς και των αρχείων τους.

Η Συνέλευση προτείνει τη διατήρηση αυστηρής νομικής συνέχειας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκαθιδρύεται με το Σύνταγμα και τις δύο υπάρχουσες δομές, την ΕΚ και την ΕΕ (άρθρο IV-3). Όλες οι διατάξεις των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, οι οποίες θεσπίσθηκαν δυνάμει των προγενέστερων Συνθηκών, εξακολουθούν να ισχύουν. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατηρείται ως πηγή ερμηνείας του δικαίου της Ένωσης.

Τέλος, η Συνέλευση προτείνει τη σύναψη για απεριόριστο χρόνο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος (άρθρο IV-9).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΑΤΟΜ

Από όλες τις προγενέστερες Συνθήκες, μόνον η Συνθήκη Ευρατόμ περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας εξακολουθεί να ισχύει. Η Κοινότητα αυτή δεν θα συγχωνευθεί με την Ένωση, διατηρώντας επομένως διακριτή νομική προσωπικότητα. Η Συνέλευση καθόρισε τις αναγκαίες τροποποιήσεις της συνθήκης Ευρατόμ στο «Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Συνθήκης Ευρατόμ», το οποίο θα προσαρτηθεί στο Σύνταγμα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση πηγάζει από τις επιφυλάξεις της Συνέλευσης, η οποία έκρινε ότι η εντολή της δεν την εξουσιοδοτούσε να συμπεριλάβει στις εργασίες της τη Συνθήκη Ευρατόμ. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται από το σχέδιο Συντάγματος στη Συνθήκη Ευρατόμ περιορίζονται, συνεπώς, σε μια σειρά προσαρμογών -κυρίως θεσμικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα- στις νέες διατάξεις που θεσπίζονται στο Σύνταγμα.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΕΓΚΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος πρέπει να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν στην ιταλική κυβέρνηση. Η Συνέλευση δεν πρότεινε ακριβή ημερομηνία για την έναρξη ισχύος του Συντάγματος, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αναγκαίος χρόνος για τη διεξαγωγή της ΔΔ και για τη διαδικασία επικύρωσης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα προστεθεί αργότερα στο άρθρο IV-8. Σε περίπτωση που τη συγκεκριμένη ημερομηνία το Σύνταγμα δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, θα αρχίσει να ισχύει «την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στην ενέργεια αυτή».

Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που προέκυψαν με την κύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ από τη Δανία το 1992 και της Συνθήκης της Νίκαιας από την Ιρλανδία το 2001, η Συνέλευση εξέτασε το ενδεχόμενο να τεθεί το Σύνταγμα σε ισχύ ακόμη κι αν ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος. Πολλά μέλη της Συνέλευσης πρότειναν να τεθεί το Σύνταγμα σε ισχύ στα κράτη μέλη που θα το έχουν επικυρώσει εάν ένας ελάχιστος αριθμός κρατών -π.χ. τα τρία τέταρτα, όπως προτείνει η Επιτροπή- έχουν προβεί σε αυτή την ενέργεια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη, που ενδεχομένως δεν θα έχουν επικυρώσει το Σύνταγμα, θα μπορεί να καθοριστεί ένα ειδικό καθεστώς που θα διασφαλίζει τα κεκτημένα τους δικαιώματα.

Εφόσον η Συνέλευση δεν μπόρεσε να καταλήξει σε σχετική συμφωνία, μετέφερε αυτούσιο το σημερινό άρθρο 52 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ). Επομένως, με τη διατύπωση που προτείνει στο άρθρο IV-8, η Συνέλευση απαιτεί την επικύρωση του Συντάγματος από όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα μέλη της Συνέλευσης προτείνουν την προσθήκη μιας «Δήλωσης που θα προσαρτηθεί στην τελική πράξη υπογραφής της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος», στην οποία προβάλλεται μια πολιτική διέξοδος σε περίπτωση μη επικύρωσης από κάποιο κράτος μέλος: «Εάν μετά παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος, τα τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση αυτή, το θέμα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ».

Η Συνέλευση δεν εκφράζει άποψη σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ενδέχεται το θέμα αυτό να εξεταστεί και κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση προτείνει μια νέα διαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος στο άρθρο IV-7. Κατ' αρχάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δικαιούται, για πρώτη φορά, να υποβάλει στο Συμβούλιο των Υπουργών τα σχέδια αναθεώρησης του Συντάγματος. Τα μέλη της Συνέλευσης προτείνουν την εδραίωση του προτύπου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης ώστε οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγματος να καταρτίζονται επίσης από τέτοιο φορέα.

Η Συνέλευση, απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή , θα είναι επιφορτισμένη να εξετάζει τα σχέδια αναθεώρησης και να εκδίδει, με συναίνεση, σύσταση προς τη Διάσκεψη των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που θα συγκαλείται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών, προκειμένου να καθορίζονται με κοινή συμφωνία οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, με απλή πλειοψηφία και αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην συγκαλέσει Συνέλευση, εάν οι τροποποιήσεις είναι περιορισμένης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει την εντολή για Διακυβερνητική Διάσκεψη, η οποία θα καταρτίσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μετά το πέρας των συνομιλιών, τα μέλη της Συνέλευσης εξέφρασαν την επιθυμία τους να παράσχουν σύμβολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο του Συντάγματος. Η Συνέλευση τα ενέταξε στο πρώτο άρθρο του Μέρους IV, αλλά εκτιμά ότι είναι καλύτερο να εμφανίζονται στο Μέρος I του Συντάγματος. Το ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί από την Διακυβερνητική Διάσκεψη.
Συνεπώς στο άρθρο IV-1 παρατίθενται τα σύμβολα της Ένωσης:

Χωρίς να δημιουργεί νέα σύμβολα, η πρόταση της Συνέλευσης χρησιμοποιεί εκ νέου τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι γνωστά στους πολίτες, προσδίδοντάς τους συνταγματικό κύρος.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
IV-1 Τα σύμβολα της Ένωσης Νέες διατάξεις
IV-2 Κατάργηση των προηγούμενων συνθηκών Νέες διατάξεις
IV-3 Νομική συνέχεια Νέες διατάξεις
IV-4 Πεδίο εδαφικής εφαρμογής -
IV-6 Πρωτόκολλα -
IV-7 Διαδικασία αναθεώρησης Σημαντικές τροποποιήσεις
IV-8 Έγκριση, επικύρωση και έναρξη ισχύος -
IV-9 Διάρκεια -
Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Συνθήκης Ευρατόμ - -
Δήλωση που θα προσαρτηθεί στην τελική πράξη υπογραφής της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος - -

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας