Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > Resultatet af Det Europæiske Konvent

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Resultatet af Det Europæiske Konvent


Almindelige og afsluttende bestemmelser


Indledning
Ophævelse af de tidligere traktater og retlig kontinuitet
Euratom-traktaten
Vedtagelse, ratifikation og ikrafttrædelse
Revision af forfatningen
EU's symboler
Oversigtstabel

INDLEDNING

I del IV i forfatningsudkastet har konventet foreslået at fastsætte forfatningstraktatens almindelige og afsluttende bestemmelser.
I artikel 1 opregnes EU's symboler. De efterfølgende artikler omhandler ophævelse af de tidligere traktater, retlig kontinuitet, territorialt anvendelsesområde og andre bestemmelser. Proceduren for revision af forfatningen er fastsat i artikel IV-7. Konventet har foreslået en gennemgribende ændring heraf: Fremover bør et konvent forberede revisionerne af forfatningen.

Ratifikationen og ikrafttrædelsen af forfatningstraktaten blev drøftet indgående af deltagerne i konventet, særlig om forfatningen kan træde i kraft, hvis en eller flere medlemsstater ikke har ratificeret den.
Konventet fandt ikke nogen løsning på dette spørgsmål, men har foreslået at knytte en erklæring som bilag til forfatningen, hvoraf det fremgår, at Det Europæiske Råd skal tage spørgsmålet op, hvis en eller flere medlemsstater ikke ratificerer forfatningen, og drage konklusioner heraf.

[ Top ]

OPHÆVELSE AF DE TIDLIGERE TRAKTATER OG RETLIG KONTINUITET

Når forfatningstraktaten træder i kraft, ophæves traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) samt de akter og traktater , der har suppleret eller ændret dem, herunder bl.a. den europæiske fælles akt, Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten (artikel IV-2).

Ud over de protokoller, konventet har foreslået at knytte som bilag til forfatningen, og som udgør en integrerende del af forfatningens tekst (artikel IV-6), har konventet ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de øvrige protokoller, der i dag er knyttet som bilag til de gældende traktater, og som har samme retsvirkning som traktaterne. Regeringskonferencen skal tage stilling til dette spørgsmål. Protokollerne vil formentlig også blive knyttet som bilag til forfatningen.

Det nye EU, der oprettes ved forfatningen, træder ifølge udkastet til forfatningstraktat i stedet for Det Europæiske Fællesskab (EF) og Den Europæiske Union (EU) for så vidt angår alle disses rettigheder og forpligtelser, herunder Fællesskabets og EU's aktiver og passiver samt disses arkiver.

Konventet har foreslået at bevare en nøje retlig kontinuitet mellem Det EU, der oprettes ved forfatningen, og de to nuværende strukturer EF og EU (artikel IV-3). Alle bestemmelser i EU-institutionernes retsakter, der er vedtaget i henhold til de tidligere traktater, forbliver i kraft. De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis opretholdes som kilde til fortolkning af EU-retten.

Endelig har konventet foreslået, at forfatningstraktaten indgås for ubegrænset tid (artikel IV-9).

[ Top ]

EURATOM-TRAKTATEN

Af de tidligere traktater er det kun Euratom-traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der forbliver i kraft. Atomenergifællesskabet skal ikke slås sammen med EU og bevarer således sin status som selvstændig juridisk person. De ændringer, det er nødvendigt at foretage i Euratom-traktaten, har konventet fastsat i "protokollen om ændring af Euratom-traktaten", der knyttes som bilag til forfatningen. Konventet ønskede nemlig at udvise en vis forsigtighed, da det ikke mente, at det havde mandat til at behandle Euratom-traktaten. De ændringer, der ved forfatningsudkastet foretages i Euratom-traktaten, er derfor begrænset til tilpasninger til de nye regler, der er fastsat i forfatningen, navnlig på det institutionelle og finansielle område.

[ Top ]

VEDTAGELSE, RATIFIKATION OG IKRAFTTRÆDELSE

Forfatningstraktaten skal ratificeres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsinstrumenterne deponeres hos den italienske regering. Konventet har ikke foreslået nogen konkret dato for forfatningens ikrafttræden, da det er svært at anslå, hvor lang tid regeringskonferencen og ratifikationen vil tage. Ikrafttrædelsesdatoen indsættes senere i artikel IV-8. Er forfatningen ikke ratificeret af alle medlemsstater denne dato, træder den i kraft "den første dag i den måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikationsinstrument".

I lyset af problemerne med Danmarks ratifikation af Maastricht-traktaten i 1992 og Irlands ratifikation af Nice-traktaten i 2001 drøftede konventet, om forfatningen skulle kunne træde i kraft, hvis nogen af medlemsstaterne ikke ratificerede forfatningstraktaten. Flere konventdeltagere foreslog, at forfatningen skulle kunne træde i kraft for de medlemsstater, der havde ratificeret den, hvis en minimumstærskel på et vist antal af stater er nået, f.eks. tre fjerdedele som foreslået af Kommissionen. For de øvrige stater, der eventuelt ikke havde ratificeret forfatningen, kunne man forhandle sig frem til en særlig status, der garanterer deres velerhvervede rettigheder.

Konventet nåede ikke frem til noget kompromis i sagen og overtog uændret den nuværende artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten). Den tekst, konventet har foreslået, kræver således i artikel IV-8, at samtlige medlemsstater ratificerer forfatningen. Konventdeltagerne har dog foreslået at knytte en "erklæring til slutakten i forbindelse med undertegnelsen af traktaten om forfatningen", hvori der foreslås en politisk løsning for det tilfælde, at en medlemsstat ikke ratificerer forfatningen: "Hvis fire femtedele af medlemsstaterne to år efter undertegnelsen af traktaten om forfatningen har ratificeret denne, og en eller flere medlemsstater er stødt på vanskeligheder i forbindelse med ratifikationen, tager Det Europæiske Råd spørgsmålet op".

Konventet har ikke taget stilling til de resultater, Det Europæiske Råds forhandlinger måtte føre til. Dette spørgsmål skal formentlig drøftes på regeringskonferencen.

[ Top ]

REVISION AF FORFATNINGEN

Konventet har i artikel IV-7 foreslået en ny procedure for revision af forfatningstraktaten. Som noget helt nyt skal Europa-Parlamentet kunne forelægge forslag til revision af forfatningstraktaten for Ministerrådet . Konventdeltagerne har foreslået at bibeholde modellen med Det Europæiske Konvent, så fremtidige revisioner af forfatningen også skal udarbejdes af et sådant forum.

Konventet, sammensat af repræsentanter for medlemsstaternes nationale parlamenter, medlemsstaternes stats- og regeringschefer, Europa-Parlamentet og Kommissionen , skal have til opgave at behandle udkastene til revision og ved konsensus at vedtage en anbefaling til den regeringskonference, der indkaldes af Ministerrådets formand for i fællesskab at fastlægge de ændringer, der skal foretages i forfatningstraktaten.

Det Europæiske Råd vil med simpelt flertal og efter Europa-Parlamentets godkendelse kunne beslutte ikke at indkalde konventet, hvis ændringerne er af mindre omfang. I så fald fastlægger Det Europæiske Råd mandatet til konferencen mellem de repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, der udarbejder de nødvendige ændringer.

[ Top ]

EU'S SYMBOLER

Ved afslutningen af drøftelserne ønskede deltagerne i konventet at knytte en række symboler til Den Europæiske Union og at nedfælde dem i forfatningsudkastet. Konventet fastsatte disse symboler i del IV, artikel 1, men mener, at det ville være bedre at placere denne artikel i forfatningens del I. Spørgsmålet skal drøftes på regeringskonferencen.
I artikel IV-1 opregnes EU's symboler:

Konventet har ikke foreslået nye symboler, men overtaget dem, der allerede er knyttet til EU, og som er velkendte for borgerne, og givet dem konstitutionel karakter.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
IV-1 EU's symboler Nye bestemmelser
IV-2 Ophævelse af de tidligere traktater Nye bestemmelser
IV-3 Retlig kontinuitet Nye bestemmelser
IV-4 Territorialt anvendelsesområde -
IV-6 Protokoller -
IV-7 Procedure for revision Væsentlige ændringer
IV-8 Vedtagelse, ratifikation og ikrafttrædelse -
IV-9 Varighed -
Protokol om ændring af Euratom-traktaten - -
Erklæring til slutakten i forbindelse med undertegnelsen af traktaten om forfatningen - -

[ Top ] [ Forrige ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top