Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s institutioner

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU:s institutioner


Europeiska rådet


Inledning
Debatter i konventet
Allmänna bestämmelser
Europeiska rådets ordförande
Övriga bestämmelser
Översiktstabell

INLEDNING

Utkastet till konstitution bygger på Europeiska unionens grundläggande institutionella ram . I artikel I-18 i utkastet till konstitution förtecknas institutionerna. Europeiska rådet anges här tillsammans med Europaparlamentet , ministerrådet , kommissionen och domstolen .

Europeiska rådet som hållit sina möten oregelbundet sedan i början av 1960-talet och som inrättades på ett mer kontinuerligt sätt 1974, under inflytande av Valéry Giscard d'Estaing som då var Frankrikes president, har spelat en viktig roll för den europeiska integrationen. Europeiska rådets beskaffenhet och funktioner har fastställts successivt vartefter de tillämpats. I enhetsakten omnämns Europeiska rådet för första gången, men utan att få status som institution. I fördraget om upprättandet av Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs att Europeiska rådets uppdrag är att det "skall ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer". Genom EU-fördraget gavs dessutom Europeiska rådet specifika uppgifter i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ( GUSP ) samt inom den ekonomiska och monetära unionen ( EMU ).

[ Till sidans början ]

DEBATTER I KONVENTET

Konventet har under lång tid diskuterat inrättandet av en ständig ordförande för Europeiska rådet för att ersätta det nuvarande systemet med roterande ordförandeskap (ett nytt ordförandeskap varje halvår). Vissa ledamöter av konventet har varit positiva till ett sådant förslag, eftersom de ansett att det nuvarande systemet inte länge skulle kunna fungera i en union utvidgad till 25 stater, där varje medlemsstat endast skulle utöva ordförandeskapet med tolv och ett halvt års mellanrum. Andra ledamöter fruktade i stället att inrättandet av en ständig ordförande skulle leda till en ny institution som var alltför stark och alltför synlig och som skulle äventyra den institutionella balansen mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

Den kompromiss som uppnåtts inom konventet bygger på att en ordförande med tydliga befogenheter utses, som kan se till att arbetet blir konsekvent och göra Europeiska rådet synligare utan att äventyra unionens institutionella balans.

Europeiska rådets roll anges i tre artiklar i utkastet till konstitution: i artikel I-20 fastställs de allmänna bestämmelserna, i artikel I-21 anges vilken roll Europeiska rådets ordförande ska ha och i artikel III-244 anges vissa mer specifika bestämmelser om hur institutionerna fungerar.

[ Till sidans början ]

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Konventet föreslår att Europeiska rådet ska inrättas som en institution inom unionen och ges en tydligt definierad och begränsad roll, genom att dess funktioner skiljs från ministerrådets . I artikel I-20 definieras Europeiska rådets roll för unionens utveckling, men det påpekas också att rådet inte har någon lagstiftande funktion.

Europeiska rådet ska bestå av stats- eller regeringscheferna, ordföranden i Europeiska rådet och kommissionens ordförande. Unionens utrikesminister ska delta i arbetet. Om dagordningen kräver det kan Europeiska rådets medlemmar besluta att de ska biträdas av en minister med kompetens i ärendet och, när det gäller kommissionens ordförande, av en kommissionsledamot. Europaparlamentets talman kan bjudas in att höras av Europeiska rådet (artikel III-244).

Europeiska rådet ska sammanträda var tredje månad efter kallelse av sin ordförande (artikel I-20). Om situationen kräver det ska ordföranden sammankalla ett extra möte.
Antalet sammanträden har alltså ökat (i Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen anges att rådet ska sammanträda minst två gånger per år), och har anpassats till nuvarande praxis.

[ Till sidans början ]

EUROPEISKA RÅDETS ORDFÖRANDE

Konventet föreslår att en ordförande för Europeiska rådet ska inrättas som ska inneha de funktioner som för närvarande sköts av de roterande ordförandeskapen. I artikel I-21 fastställs vilka uppgifter denna nya person på den europeiska politiska scenen ska ha liksom hur han eller hon ska utses.

Ordföranden ska utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet för en period av två och ett halvt år. Mandatet kan förnyas en gång. Europeiska rådet kan avbryta mandatet i händelse av förhinder eller allvarlig förseelse, enligt samma förfarande.

Ordföranden ska vara ordförande för och leda arbetet i Europeiska rådet och säkerställa förberedelserna av och kontinuiteten i arbetet tillsammans med kommissionens ordförande, och på grundval av det förberedande arbete som utförts av rådet (allmänna frågor). Ordföranden ska dessutom verka för att underlätta sammanhållning och konsensus inom Europeiska rådet. Ordföranden ska lägga fram en rapport till Europaparlamentet efter varje möte.

Ordföranden ska på sin nivå representera unionen utåt i de frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken , utan att unionens utrikesministers befogenheter åsidosätts.

Konventet föreslår avslutningsvis att Europeiska rådets ordförande inte samtidigt ska få inneha ett nationellt mandat. Denna formulering utesluter inte att Europeiska rådets ordförande kan inneha ett annat mandat inom en annan europeisk institution. Detta skapar möjligheten att uppgifterna för Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande i framtiden kan slås samman, om medlemsstaterna så önskar.

[ Till sidans början ]

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Om inget annat fastställs i konstitutionen ska Europeiska rådet fatta beslut genom konsensus. Om det i utkastet till konstitution föreskrivs omröstning kan varje medlem i Europeiska rådet företräda högst en annan medlem. Att någon avstår från att rösta hindrar inte att Europeiska rådet fattar beslut som kräver enhällighet.

Europeiska rådet ska med enkel majoritet fastställa sina egna procedurregler. Europeiska rådet ska biträdas av ministerrådets generalsekretariat och det har alltså ingen egen administration.

Europeiska rådet utser unionens utrikesminister genom beslut med kvalificerad majoritet och efter överenskommelse med kommissionen.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentar
I-18 Unionens institutioner Viktiga ändringar
I-20 Europeiska rådet Nya bestämmelser
I-21 Europeiska rådets ordförande Nya bestämmelser
III-244 Institutionella bestämmelser - Europeiska rådet Nya bestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan