Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο


Εισαγωγή
Συζητήσεις στο πλαίσιο της Συνέλευσης
Γενικές διατάξεις
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
¶λλες διατάξεις
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχέδιο του Συντάγματος επανεξετάζει το βασικό θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το άρθρο I-18 του σχεδίου του Συντάγματος απαριθμεί τα θεσμικά όργανα και συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεταξύ αυτών παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , το Συμβούλιο των Υπουργών , την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο .

Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που συνέρχονται τακτικά από την αρχή της δεκαετίας του 60 και καθορίστηκαν κατά τρόπο συνεκτικότερο το 1974 έπειτα από ώθηση που δόθηκε από τον Valιry Giscard d'Estaing, τότε Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο χαρακτήρας και οι λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθορίστηκαν σταδιακά μέσα από την εμπειρία. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ανέφερε για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς ωστόσο να το μετατρέπει σε θεσμικό όργανο. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη ΕΕ) έχει ορίσει την αποστολή των Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που «δίvει στηv Έvωση τηv αvαγκαία ώθηση για τηv αvάπτυξή της και καθoρίζει τoυς γεvικoύς πoλιτικoύς πρoσαvατoλισμoύς της». Επιπλέον, η Συνθήκη ΕΕ έχει αναθέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκεκριμένους ρόλους στα πλαίσια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ( ΚΕΠΠΑ ) καθώς επίσης στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ( ΟΝΕ ).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση έχει πραγματοποιήσει μακρές συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πρέπει να αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα των Προεδριών εκ περιτροπής (νέα Προεδρία κάθε εξάμηνο). Ορισμένα μέλη της Συνέλευσης εκφράστηκαν ευνοϊκά ως προς αυτό το ενδεχόμενο διότι εκτιμούν ότι το σημερινό σύστημα δεν θα είναι πλέον πρακτικό σε μια διευρυμένη Ένωση των 25 όπου κάθε κράτος μέλος θα ασκεί την Προεδρία μια φορά ανά δωδεκάμισι έτη. Ορισμένα άλλα μέλη εξέφρασαν τον φόβο ότι αντιθέτως η εφαρμογή αυτής της μόνιμης Προεδρίας θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου άκρως ισχυρού και ορατού θεσμικού οργάνου που θα θέσει σε κίνδυνο τη θεσμική ισορροπία μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε στους κόλπους της Συνέλευσης στηρίζεται στον διορισμό ενός Προέδρου με σαφώς καθορισμένες εξουσίες που εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα των εργασιών και αυξάνουν την ορατότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να διακυβεύεται η θεσμική ισορροπία της Ένωσης.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνεται σε τρία άρθρα του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης: στο άρθρο I-20 που περιλαμβάνει τις γενικές διατάξεις, στο άρθρο I-21 που καθορίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο άρθρο III-244 που καθορίζει ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη θεσμική λειτουργία.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Συνέλευση προτείνει τον καθορισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως θεσμικό όργανο της Ένωσης και την ανάθεση σε αυτό ενός σαφώς καθορισμένου και οριοθετημένου ρόλου, διαχωρίζοντας τα καθήκοντά του από εκείνα του Συμβουλίου των Υπουργών . Συνεπώς, το άρθρο I-20 περιέχει τον ορισμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της Ένωσης, αλλά διευκρινίζει ότι δεν ασκεί νομοθετικά καθήκοντα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων Κυβερνήσεως, καθώς και από τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετέχει στις εργασίες. Όταν το απαιτεί η ημερήσια διάταξη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δύνανται να συμφωνήσουν ότι θα επικουρούνται από έναν αρμόδιο Υπουργό, ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής θα επικουρείται από Ευρωπαίο Επίτροπο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να κληθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς ακρόαση (άρθρο III-244).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται ανά τρίμηνο, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του (άρθρο I-20). Όταν απαιτείται, ο τελευταίος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση.
Συνεπώς, ο αριθμός των συνεδριάσεων έχει αυξηθεί (η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει ότι θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως) και έχει ευθυγραμμιστεί με την τρέχουσα πρακτική.

[ Αρχή της σελίδας ]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Συνέλευση προτείνει τη δημιουργία ενός Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα αναλάβει τα καθήκοντα που ασκούν προς το παρόν οι εκ περιτροπής Προεδρίες. Το άρθρο I-21 καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στον νέο αυτό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, καθώς και τον τρόπο εκλογής του.
Θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία για θητεία δυόμισι ετών. Η θητεία του θα είναι άπαξ ανανεώσιμη. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή παραπτώματος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να τερματίσει τη θητεία του Προέδρου του με την ίδια διαδικασία.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του, εξασφαλίζει την προετοιμασία και τη συνέχειά τους σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, και με βάση τις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Επιπλέον, εργάζεται για τη διευκόλυνση της συνοχής και της συναίνεσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση μετά από κάθε μία από τις συνόδους του.

Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει στο επίπεδό του την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας , με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης .

Τέλος, η Συνέλευση προτείνει να μην μπορεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ασκεί εθνικό αξίωμα. Αυτός ο τρόπος, ωστόσο, δεν αποκλείει την άσκηση εκ μέρους του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άλλου αξιώματος στα πλαίσια άλλου ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα συγχώνευσης στο μέλλον των καθηκόντων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής αν το επιθυμούν τα κράτη μέλη.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκτός από την περίπτωση όπου το Σύνταγμα προβλέπει διαφορετικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία. Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο του Συντάγματος προβλέπει ψηφοφορία, κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπευτεί από ένα εκ των άλλων μελών. Οι αποχές δεν εμποδίζουν την έκδοση πράξεων για τις οποίες απαιτείται ομοφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεσπίζει τον κανονισμό διαδικασίας του με απλή πλειοψηφία. Επικουρείται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου των Υπουργών, και συνεπώς δεν διαθέτει ίδια διοίκηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία και με τη συμφωνία του Προέδρου της Επιτροπής, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-18 Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης Σημαντικές τροποποιήσεις
I-20 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέες διατάξεις
I-21 Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέες διατάξεις
III-244 Θεσμικές διατάξεις - το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέες διατάξεις

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας