Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > Unionens institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Unionens institutioner


Det Europæiske Råd


Indledning
Drøftelser i Konventet
Generelle bestemmelser
Formanden for Det Europæiske Råd
Andre bestemmelser
Oversigtstabel

INDLEDNING

Forfatningsudkastet henholder sig til det grundlæggende institutionelle skema for Den Europæiske Union (EU). Artikel I-18 i forfatningsudkastet anfører institutionerne og nævner her Det Europæiske Råd som en af disse ved siden af Parlamentet , Ministerrådet , Kommissionen og Domstolen .

Det Europæiske Råds møder, der har været afholdt uregelmæssigt siden begyndelsen af 1960erne og mere konsekvent siden 1974 på foranledning af den daværende franske præsident Valéry Giscard d'Estaing, har spillet en væsentlig rolle for den europæiske integration. Det Europæiske Råds karakter og funktioner er gradvist blevet fastlagt på grundlag af praksis. Det Europæiske Råd blev for første gang nævnt i fællesakten, men uden at få status som institution. Traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) fastsatte, at Det Europæiske Råds mission er at tilføre "Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor". Endvidere gav EU-traktaten Det Europæiske Råd en specifik rolle med hensyn til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ( FUSP ) og Den Økonomiske og Monetære Union ( ØMU ).

[ Top ]

DRØFTELSER I KONVENTET

Konventet drøftede længe oprettelsen af en post som permanent formand for Det Europæiske Råd som erstatning for det nuværende system med skiftende formandskab (et nyt formandskab hver sjette måned). Visse medlemmer af Konventet gik ind for dette, da de fandt, at det nuværende system ville være upraktisk i en udvidet union med 25 medlemsstater, hvor hver medlemsstat kun har formandskabet en gang på tolv et halvt år. Andre medlemmer frygtede derimod, at en permanent formand ville føre til oprettelse af en ny og for stærk og synlig institution, der ville bringe den institutionelle balance mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet i fare.

Det kompromis, der blev indgået af Konventet, er baseret på udpegelse af en formand med klart definerede beføjelser, som skal sikre sammenhængen i Det Europæiske Råds arbejde og øge dets synlighed uden at bringe Unionens institutionelle balance i fare.

Det Europæiske Råds rolle er beskrevet i tre artikler i udkastet til forfatningstraktaten, nemlig artikel I-20, der indeholder generelle bestemmelser, artikel I-21, der fastlægger Det Europæiske Råds formands rolle, og artikel III-244, der indeholder visse mere specifikke bestemmelser af institutionel art.

[ Top ]

GENERELLE BESTEMMELSER

Konventet foreslår at gøre Det Europæiske Råd til en EU-institution og give det en klart defineret og afgrænset rolle, idet dets funktioner skal være adskilt fra Ministerrådet s. Artikel I-20 nævner således den rolle, Det Europæiske Råd skal spille for Unionens udvikling, men præciserer, at det ikke udøver en lovgivende funktion.

Det Europæiske Råd består af stats- og regeringscheferne samt af sin formand og Kommissionens formand. Udenrigsministeren deltager i dets arbejde. Når dagsordenen kræver det, kan Det Europæiske Råds medlemmer beslutte at lade sig bistå af en minister og for Kommissionens formands vedkommende af en Europa-kommissær. Det Europæiske Råd kan indbyde formanden for Europa-Parlamentet til at blive hørt (artikel III-244).

Det Europæiske Råd træder sammen hver tredje måned efter indkaldelse fra sin formand. Når situationen kræver det, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde.
Antallet af møder er således forøget (EU-traktaten fastsætter, at det træder sammen mindst to gange om året) og tilpasset den aktuelle praksis.

[ Top ]

DET EUROPÆISKE RÅDS FORMAND

Konventet foreslår, at der udpeges en formand for Det Europæiske Råd, der skal tage sig af de områder, der i øjeblikket varetages af de skiftende formandskaber. Artikel I-21 fastlægger de funktioner, som denne nye aktør på den europæiske politiske scene skal tage sig af, samt fremgangsmåden ved formandsvalg.
Formanden vælges af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal for en periode på to et halvt år. Der er mulighed for genvalg en gang. Det Europæiske Råd kan efter samme procedure bringe formandens mandat til ophør, hvis han får alvorligt forfald eller har begået en alvorlig forseelse.

Formanden leder Det Europæiske Råds arbejde og giver impulser hertil samt sikrer dets forberedelse og kontinuitet i samarbejde med formanden for Kommissionen og på grundlag af arbejdet i Det Generelle Råd. Desuden bestræber han sig på at fremme sammenhold og konsensus i Det Europæiske Råd. Han forelægger Europa-Parlamentet en rapport efter hvert møde i Det Europæiske Råd.

Formanden varetager på sit niveau Unionens repræsentation udadtil på de områder, der hører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik , uden at dette berører udenrigsministeren s kompetencer.

Konventet foreslår endelig, at formanden for Det Europæiske Råd ikke må udøve et nationalt mandat. Dette udelukker imidlertid ikke, at Det Europæiske Råds formand udøver et andet mandat i en anden europæisk institution. Dette skaber mulighed for, at funktionerne som formand for Det Europæiske Råd og formand for Kommissionen med tiden kan slås sammen, hvis medlemsstaterne ønsker det.

[ Top ]

ANDRE BESTEMMELSER

Det Europæiske Råd træffer afgørelse ved konsensus, medmindre andet er fastsat i forfatningen. Hvert medlem af Det Europæiske Råd kan kun modtage fuldmagt til at stemme fra ét af de øvrige medlemmer. Det forhold, at medlemmer undlader at stemme, hindrer ikke vedtagelse af en afgørelse, der kræver enstemmighed.

Det Europæiske Råd fastlægger sine egne procedureregler med simpelt flertal. Det bistås af Generalsekretariatet for Ministerrådet og har ikke sin egen forvaltning.

Det Europæiske Råd udpeger med kvalificeret flertal og efter aftale med Kommissionens formand Unionens udenrigsminister .

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Vedrørende Bemærkninger
I-18 Unionens institutioner Vigtige ændringer
I-20 Det Europæiske Råd Nye bestemmelser
I-21 Formanden for Det Europæiske Råd Nye bestemmelser
III-244 Institutionelle bestemmelser - Det Europæiske Råd Nye bestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top