Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s politik

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU:s politik


Den ekonomiska och monetära politiken


Inledning
Europeiska centralbanken
Den ekonomiska politiken
Den monetära politiken
Särskilda bestämmelser för euroområdet
Förenkling av texter
Andra bestämmelser
Översiktstabell

INLEDNING

I konventionens utkast till konstitutionellt fördrag finns viktiga förbättringar i EU:s ekonomiska politik och monetära politik, framför allt när det gäller

Den ekonomiska och monetära politiken har varit föremål för långvariga diskussioner inom konventet och bland medlemmarna i den arbetsgrupp som inrättats för det här området. Det samförstånd man har uppnått bör göra det möjligt för EU att förstärka samordningen av den ekonomiska politiken. De medlemsstater som har infört euron kommer att få större självständighet när det gäller att fatta beslut som berör dem, utan att de andra medlemsstaterna deltar i omröstningen. Därför föreslås i konventionen ett nytt avsnitt om medlemsstaterna i euroområdet och ett protokoll om eurogruppen som bifogas till konstitutionen.
Slutligen föreslår konventet att omröstningar med kvalificerad majoritet ska användas för så gott som alla bestämmelser i den ekonomiska och monetära politiken, så när som på några undantag.

[ Till sidans början ]

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Enligt konventets förslag ska Europeiska centralbanken bli en EU-institution. I artikel I-29, som handlar om ECB, återfinns några av de institutionella bestämmelser som anges i avdelning III i konstitutionen och samlar dem i en enda artikel för att göra dem mer lättillgängliga för medborgarna.

Med tanke på att ECB:s råd får anta rättsakter inom vissa områden och att det ska höras om alla lagstiftningsförslag om berör deras befogenhetsområde, är det ett logiskt steg att ge ECB institutionsstatus. Det faktum att ECB blir en EU-institution innebär inga förändringar i ECB:s eller Europeiska centralbankssystemet uppdrag, stadgar eller mål.

[ Till sidans början ]

DEN EKONOMISKA POLITIKEN

EU:s behörighet när det gäller att främja och samordna medlemsstaternas ekonomiska politik fastställs i artikel I-14. Där nämns framför allt att EU ska anta allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken, samtidigt som det påpekas att särskilda bestämmelser ska gälla för de medlemsstater som deltar i euroområdet.

Konventet föreslår flera nyheter när det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken (artikel III-71):

När det gäller förfarandet vid alltför stora underskott innehåller utkastet till konstitutionellt fördrag följande ändringar (artikel III-76):

[ Till sidans början ]

DEN MONETÄRA POLITIKEN

I utkastet till konstitutionellt fördrag föreskrivs en mycket tydlig fördelning av befogenheterna i EU när det gäller den monetära politiken, där EU kommer att ha exklusiv befogenhet för de medlemsstater som infört euron (artikel I-12). De medlemsstater som inte infört euron behåller sina befogenheter inom det monetära området.

Bestämmelserna om Europeiska centralbankssystemets uppdrag och mål är oförändrade i sin helhet (artiklarna III-77 till III-83). Konventet föreslår att en ny rättslig grund ska inrättas för att anta de bestämmelser som krävs för att införa och använda euro, som ska ersätta de nuvarande övergångsreglerna i de gällande fördragen (artikel III-83).

Det bör också påpekas att konventet föreslår att man ska flytta de bestämmelser om ingående av avtal om växelkurser som nu finns i kapitlet om den monetära politiken om Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) till avdelningen om EU:s internationella avtal (artikel III-228), utan att grunden i bestämmelserna ändras.

[ Till sidans början ]

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR EUROOMRÅDET

Enligt förslaget till konstitution ska särskilda bestämmelser införas i artiklarna III-88 till III-90, som enbart gäller för medlemsstaterna i euroområdet. Medlemsstaterna i euroområdet ska kunna vidta åtgärder för att stärka samordningen av sin budgetdisciplin och utarbeta mer konkreta riktlinjer för den ekonomiska politiken och samtidigt se till att dessa överensstämmer med de riktlinjer som antagits för hela EU.

Enligt dessa artiklar får endast de medlemmar i ministerrådet rösta som företräder medlemsstater som ingår i euroområdet, det vill säga de andra medlemsstaterna får inte delta i omröstningen, för att fatta beslut om

Det faktum att de medlemsstater som infört euron själva får fatta beslut i frågor som berör dem är ett stort och ofrånkomligt steg. Från det att de tio nya medlemsländerna ansluter sig kommer de tolv länderna i euroområdet att vara i minoritet i ministerrådet, till dess att de nya medlemsländerna uppfyller konvergenskriterierna för att införa euro. Den här bestämmelsen gör det alltså möjligt under den här perioden för länderna i euroområdet att själva fatta beslut i frågor som bara berör dem.

Konventet föreslår att ett protokoll om eurogruppen ska bifogas till konstitutionen med bestämmelser om möten mellan ministrar i de medlemsstater som ingår i euroområdet. De informella mötena i eurogruppen öppnar för en fördjupad dialog om de frågor som handlar om de deltagande staternas särskilda ansvar. Kommissionen och ECB är inbjudna till dessa möten. Ministrarna för de medlemsstater som infört euron väljer en ordförande för två och ett halvt år med majoritet bland dessa medlemsstater.

I protokollet bekräftas alltså den gällande praxisen när det gäller att hålla möten och det är egentligen bara inrättandet av en ordförande för eurogruppen som är något nytt. Även om det hänvisas direkt till protokollet i artikel III-89 i fördraget om konstitution, har eurogruppen inte formellt blivit en institution. Därför kommer officiella beslut att fortsätta fattas av ministerrådet.

[ Till sidans början ]

FÖRENKLING AV TEXTER

Konventet föreslår en avsevärt förändrad text när det gäller övergångsbestämmelser (artiklarna 116-124 i EG-fördraget). Konventet föreslår att alla bestämmelser som blivit inaktuella i och med införandet av euron ska upphävas. I utkastet till konstitutionellt fördrag samlas övergångsbestämmelserna i artiklarna III-91 till III-96. I dessa artiklar införs bestämmelser som gäller för de medlemsstater som är föremål för ett undantag, det vill säga som ännu inte infört euron som valuta. I artiklarna fastställs

Utan att ändra det väsentliga, föreslår alltså konventet att dessa bestämmelser ska förenklas i stor utsträckning, vilket kommer att öka läsbarheten och förståelsen hos medborgarna.

[ Till sidans början ]

ANDRA BESTÄMMELSER

Konventet föreslår att kvalificerad majoritet ska användas i ett större antal beslut. Det är bara några fall som fortfarande ska beslutas enhälligt av ministerrådet, nämligen

Konventet föreslår också att Europaparlamentet ska få en större roll genom att tillämpningen av det vanliga lagstiftningsförfarandet utökas till att omfatta följande bestämmelser:

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-12 Exklusiva befogenheter -
I-14 Samordning av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken -
I-29 Europeiska centralbanken Viktiga ändringar
III-69 Ekonomiska och monetära politiken - allmänt -
III-70 till III-76 Den ekonomiska politiken Viktiga ändringar
III-77 till III-83 Den monetära politiken -
III-84 till III-87 Institutionella bestämmelser Viktiga ändringar
III-88 till III-90 Egna bestämmelser för medlemsstater som ingår i euroområdet Nya bestämmelser
III-91 till III-96 Övergångsbestämmelser -
Protokoll om eurogruppen Nya bestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan