Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site
De resultaten van de Europese Conventie Sla taalkeuze over en ga direct naar lijst met samenvattingen (toegangstoets=1)
EUROPA > Samenvattingen van de wetgeving > Het beleid van de Unie

DE OPBOUW VAN EUROPA AAN DE HAND VAN DE VERDRAGEN >

Archief   Archief   Archief   Archief

Het beleid van de Unie


Het economisch en monetair beleid


Inleiding
De Europese Centrale Bank
Het economisch beleid
Het monetair beleid
Een speciale regeling voor de eurozone
Vereenvoudiging van de wetgeving
Overige bepalingen
Overzichtstabel

INLEIDING

Het door de Conventie voorgestelde ontwerp-Verdrag voor een Grondwet betekent een aanzienlijke verbetering van het economisch beleid en het monetair beleid van de Unie omdat:

Het economisch en monetair beleid is langdurig onderwerp van gesprek geweest, zowel tijdens de Conventieberaadslagingen als onder de leden van de themawerkgroep. Dankzij de bereikte consensus zou de Unie het economisch beleid beter moeten kunnen coŲrdineren. De lidstaten die de euro hebben ingevoerd kunnen zelfstandiger besluiten nemen over zaken die hen betreffen, terwijl de andere lidstaten niet aan de stemming deelnemen. In dit kader doet de Conventie een voorstel voor een nieuwe Grondwetsafdeling voor de lidstaten van de eurozone en voor een Protocol betreffende de Eurogroep dat als bijlage bij de Grondwet is gevoegd.
Tot slot stellen de leden van de Conventie voor de stemming met gekwalificeerde meerderheid uit te breiden tot vrijwel alle bepalingen inzake het economisch en monetair beleid, met slechts enkele uitzonderingen.

[ Begin pagina ]

DE EUROPESE CENTRALE BANK

De Europese Centrale Bank wordt volgens de voorstellen van de Conventie een instelling van de Unie. In artikel I-29 over de ECB is een aantal bepalingen over de instellingen die al in deel III van de Grondwet voorkomen in ťťn artikel samengebracht, zodat zij voor de burger toegankelijker worden.
Aangezien de Raad van de ECB op bepaalde gebieden juridisch bindende handelingen kan vaststellen en geraadpleegd wordt over elk voorstel voor een handeling van de Unie op gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen, is de beslissing om aan de ECB de status van instelling toe te kennen een logische stap. Het feit dat de ECB een instelling van de Unie wordt, verandert echter niets aan de taken, de statuten of de doelstellingen van de Europese Centrale Bank of het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

[ Begin pagina ]

HET ECONOMISCH BELEID

De bevoegdheid van de Unie ten aanzien van de bevordering en de coŲrdinatie van het economisch beleid van de lidstaten wordt vastgelegd in artikel I-14. Hier wordt met name melding gemaakt van de vaststelling van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en van het feit dat voor de lidstaten van de eurozone specifieke bepalingen gelden.

De Conventie stelt een aantal vernieuwingen voor met betrekking tot de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (artikel III-71):

Ten aanzien van de procedure in geval van buitensporige tekorten worden in het ontwerp-Verdrag voor een Grondwet de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel III-76):

[ Begin pagina ]

HET MONETAIR BELEID

Het ontwerp-Verdrag voor een Grondwet voorziet in een duidelijke verdeling van de bevoegdheden van de Unie op het gebied van het monetair beleid, dat voor de lidstaten die de euro hebben ingevoerd onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie valt (artikel I-12). De lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd behouden hun bevoegdheid op monetair gebied.

De bepalingen over de taken en doelstellingen van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) blijven over het geheel genomen onveranderd (artikel III-77 tot en met III-83). De Conventie stelt voor een nieuwe juridische grondslag in te voeren voor het aannemen van maatregelen die nodig zijn voor de invoering en het gebruik van de euro en die in de plaats komen van de bestaande overgangsbepalingen in de huidige verdragen (artikel III-83).

Tevens stelt de Conventie voor om de bepalingen over het sluiten van een wisselkoersovereenkomst, die nu te vinden zijn in het hoofdstuk over het monetair beleid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag), te verplaatsen naar de titel over het externe optreden van de Unie (artikel III-228), zonder de inhoud van deze bepalingen te wijzigen.

[ Begin pagina ]

EEN SPECIFIEKE REGELING VOOR DE EUROZONE

In artikel III-88 tot en met III-90 van de ontwerp-Grondwet wordt een specifieke regeling voorgesteld die uitsluitend geldt voor de lidstaten in de eurozone. Deze lidstaten kunnen voortaan maatregelen nemen ter versterking van de coŲrdinatie van hun begrotingsdiscipline en meer concrete richtsnoeren vaststellen voor hun economisch beleid, met dien verstande dat deze verenigbaar moeten zijn met de richtsnoeren die voor de gehele Unie zijn vastgesteld.

Volgens deze artikelen kan de Raad van Ministers besluiten nemen met alleen de stem van de lidstaten van de eurozone, dus zonder dat de overige lidstaten aan de stemming deelnemen, over de volgende bepalingen:

Dat alleen de lidstaten die de euro hebben ingevoerd besluiten kunnen nemen over vraagstukken die hen betreffen vormt een belangrijke en noodzakelijke stap voorwaarts. Op het moment dat de volgende tien lidstaten tot de Unie toetreden, zijn de twaalf landen van de eurozone binnen de Raad van Ministers immers in de minderheid totdat de nieuwe lidstaten voldoen aan de convergentiecriteria voor de invoering van de Europese munteenheid. Dankzij deze bepaling kunnen gedurende deze periode besluiten worden genomen door de landen waarop deze besluiten betrekking hebben.

De leden van de Conventie stellen voor om een Protocol betreffende de Eurogroep, waarin de regelingen voor vergaderingen van de ministers van de lidstaten van de eurozone worden vastgesteld, als bijlage bij de Grondwet te voegen. Op de informele vergaderingen van de Eurogroep kan een versterkte dialoog worden gevoerd over aangelegenheden die verband houden met de specifieke bevoegdheden van deze lidstaten. De Commissie en de ECB worden bij deze vergaderingen uitgenodigd. De ministers van de lidstaten die de euro hebben aangenomen, kiezen bij meerderheid van die lidstaten een voorzitter voor de duur van tweeŽneenhalf jaar.

Dit Protocol bevestigt dus de huidige praktijk ten aanzien van de organisatie van deze vergaderingen; alleen de aanstelling van een voorzitter van de Eurogroep is echt een vernieuwing. Hoewel het Verdrag in artikel III-89 rechtstreeks naar dit Protocol verwijst wordt de Eurogroep geen officiŽle instelling. OfficiŽle besluiten worden dan ook nog steeds binnen de Raad van Ministers genomen.

[ Begin pagina ]

VEREENVOUDIGING VAN DE WETGEVING

Voor de overgangsbepalingen doet de Conventie een voorstel voor een grondig gewijzigde tekst (artikel 116 tot en met 124 van het EG-Verdrag). De Conventie stelt voor alle bepalingen die door de invoering van de euro verouderd zijn te schrappen. Deze overgangsbepalingen zijn samengebracht in artikel III-91 tot en met III-96 van het ontwerp-Verdrag voor een Grondwet. In deze artikelen worden de bepalingen geformuleerd die gelden voor lidstaten die onder een derogatie vallen, met andere woorden de lidstaten die de euro nog niet als munteenheid hebben ingevoerd. In deze artikelen is nu het volgende vastgelegd:

Zonder het wezen van deze bepalingen aan te tasten stelt de Conventie dus voor deze aanzienlijk te vereenvoudigen en zo voor de burger leesbaarder en begrijpelijker te maken.

[ Begin pagina ]

OVERIGE BEPALINGEN

De Conventie stelt voor besluiten te nemen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Voor slechts enkele bepalingen blijft de eenparigheid van stemmen binnen de Raad van Ministers gelden, namelijk voor:

De Conventie stelt tevens voor het Europees Parlement een grotere rol te geven door de gewone wetgevingsprocedure ook toe te passen op de volgende bepalingen:

[ Begin pagina ]

OVERZICHTSTABEL

Artikelen Onderwerp Opmerkingen
I-12 De exclusieve bevoegdheden -
I-14 De coŲrdinatie van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid -
I-29 De Europese Centrale Bank Belangrijke wijzigingen
III-69 Het economisch en monetair beleid - algemeen -
III-70 tot en met III-76 Het economisch beleid Belangrijke wijzigingen
III-77 tot en met III-83 Het monetair beleid -
III-84 tot en met III-87 Institutionele bepalingen Belangrijke wijzigingen
III-88 tot en met III-90 Specifieke bepalingen voor de lidstaten die tot de eurozone behoren Nieuwe bepalingen
III-91 tot en met III-96 Overgangsbepalingen -
Protocol betreffende de Eurogroep Nieuwe bepalingen


[ Begin pagina ] [ Vorige tekst ] [ Volgende ] [ Inhoudsopgave ]


De informatiebladen zijn alleen ter informatie van het publiek bedoeld. Zij zijn voor de Europese Commissie juridisch niet bindend, beogen geen volledigheid en hebben geen interpretatieve waarde wat de tekst van de Conventie betreft.


Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site | Bovenkant pagina