Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopa-valmistelukunnan työn tulokset Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin politiikat

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

Unionin politiikat


Talous- ja rahapolitiikka


Johdanto
Euroopan keskuspankki
Talouspolitiikka
Rahapolitiikka
Euroaluetta koskevat erityismääräykset
Sopimustekstin yksinkertaistaminen
Muut määräykset
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Valmistelukunnan laatimassa ehdotuksessa perustuslaista tehtäväksi sopimukseksi parannetaan merkittävästi unionin talouspolitiikkaa ja rahapolitiikkaa etenkin

Talous- ja rahapolitiikasta keskusteltiin pitkään valmistelukunnassa ja asiaa käsittelevän työryhmän jäsenten keskuudessa. Yhdessä sovitun ratkaisun avulla unionin pitäisi pystyä vahvistamaan talouspolitiikan yhteensovittamista. Euron käyttöön ottaneet jäsenvaltiot voisivat tehdä itseään koskevia päätöksiä itsenäisemmin ilman, että muut jäsenvaltiot osallistuvat äänestykseen. Valmistelukunta ehdotti näin ollen uutta, euroalueeseen kuuluvia jäsenvaltioita koskevaa jaksoa sekä perustuslain liitteenä olevaa pöytäkirjaa euroryhmästä.
Lisäksi valmistelukunnan jäsenet ehdottivat, että jatkossa lähes kaikista talous- ja rahapolitiikan toimista päätettäisiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta määräenemmistöllä.

[ Takaisin sivun alkuun ]

EUROOPAN KESKUSPANKKI

Valmistelukunnan ehdotusten mukaan Euroopan keskuspankista (EKP) tehtäisiin unionin toimielin. Euroopan keskuspankkia koskevassa I-29 artiklassa luetellaan muutamia perustuslain III osaan kuuluvia institutionaalisia määräyksiä. Ne on koottu yhteen artiklaan, jotta kansalaisten olisi helpompi tutustua niihin.

EKP:n neuvosto voi antaa säädöksiä tietyillä aloilla, ja sitä kuullaan kaikista unionin säädösehdotuksista sen toimivaltaan liittyvillä aloilla, joten on luontevaa myöntää EKP:lle toimielimen asema. Vaikka EKP:stä tulee unionin toimielin, Euroopan keskuspankin ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtävät, perussääntö ja tavoitteet eivät muutu mitenkään.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TALOUSPOLITIIKKA

Unionin toimivallasta jäsenvaltioiden talouspolitiikan edistämisessä ja yhteensovittamisessa määrätään I-14 artiklassa. Talouspolitiikan yleislinjojen vahvistaminen mainitaan nimenomaisesti, ja lisäksi täsmennetään, että euroalueeseen kuuluviin jäsenvaltioihin sovelletaan erityissääntöjä.

Valmistelukunta ehdottaa monia talouspolitiikan yleislinjoihin liittyviä uudistuksia (III-71 artikla):

Ehdotuksessa perustuslaista tehtäväksi sopimukseksi esitetään, että liiallisiin alijäämiin liittyvää menettelyä muutettaisiin seuraavasti (III-76 artikla):

[ Takaisin sivun alkuun ]

RAHAPOLITIIKKA

Ehdotuksessa perustuslaista tehtäväksi sopimukseksi vahvistetaan hyvin selkeä unionin toimivallan jako rahapolitiikassa. Unionilla on jatkossa yksinomainen toimivalta euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden rahapolitiikassa (I-12 artikla). Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, säilyttävät toimivaltansa rahapolitiikassa.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tehtäviä ja tavoitteita koskevat määräykset säilyvät kokonaisuudessaan muuttumattomina (III-77-III-83 artikla). Valmistelukunta ehdotti, että vahvistettaisiin uusi oikeusperusta euron käyttöönoton ja käytön edellyttämien toimenpiteiden antamiseksi. Nämä toimenpiteet korvaisivat nykyisten perussopimusten siirtymämääräykset (III-83 artikla).

Lisäksi on syytä huomata, että valmistelukunta ehdotti, että valuuttakurssijärjestelmästä tehtäviä sopimuksia koskevat määräykset, jotka on lueteltu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY:n perustamissopimuksen) rahapolitiikkaa koskevassa luvussa, siirrettäisiin lukuun, jossa käsitellään unionin ulkoisia toimia (III-228 artikla), määräysten sisältöä muuttamatta.

[ Takaisin sivun alkuun ]

EUROALUETTA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

Perustuslakiehdotuksen III-88-III-90 artiklassa ehdotetaan erityismääräyksiä, joita sovellettaisiin vain euroalueeseen kuuluviin jäsenvaltioihin. Euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot voisivat vastedes toteuttaa toimenpiteitä vahvistaakseen kurinalaisen budjettipolitiikkansa yhteensovittamista ja laatiakseen talouspolitiikkansa konkreettiset yleislinjat. Samalla niiden on huolehdittava siitä, että yleislinjat ovat sopusoinnussa koko unionin osalta hyväksyttävien yleislinjojen kanssa.

Artiklojen mukaan ministerineuvostossa ainoastaan euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot äänestävät seuraavista asioista päätettäessä, eivätkä muut jäsenvaltiot osallistu äänestykseen:

Euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden mahdollisuus päättää yksin niitä koskevista asioista on suuri ja välttämätön edistysaskel. Kun kymmenen uutta jäsenvaltiota liittyvät unioniin, kaksitoista euroalueeseen kuuluvaa jäsenvaltiota ovat vähemmistönä ministerineuvostossa siihen asti, kunnes uudet jäsenvaltiot täyttävät euron käyttöönotolle asetetut lähentymisperusteet . Määräyksen ansiosta voidaan siis varmistaa, että tuona aikana päätöksiä tekevät yksin ne valtiot, joita päätökset koskevat.

Valmistelukunnan jäsenet ehdottivat, että perustuslakiin liitettäisiin pöytäkirja euroryhmästä, jossa määrätään euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden ministerien välisten kokousten menettelytavoista. Euroryhmän epävirallisissa kokouksissa käydään tiivistä vuoropuhelua kysymyksistä, jotka liittyvät kyseisten maiden jakamaan erityisvastuuseen. Komissio ja Euroopan keskuspankki kutsutaan kokouksiin. Euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden ministerit valitsevat puheenjohtajan kahden ja puolen vuoden pituiseksi toimikaudeksi kyseisten jäsenvaltioiden enemmistöllä.

Pöytäkirjassa siis vahvistetaan nykyinen kokouskäytäntö ja vain euroryhmän puheenjohtajan valitseminen on uusi käytäntö. Vaikka sopimuksen III-89 artiklassa viitataan suoraan tähän pöytäkirjaan, euroryhmästä ei kuitenkaan tehdä virallista toimielintä. Näin ollen viralliset päätökset tekee myös jatkossa ministerineuvosto.

[ Takaisin sivun alkuun ]

SOPIMUSTEKSTIN YKSINKERTAISTAMINEN

Valmistelukunta ehdotti huomattavia muutoksia siirtymämääräyksiä koskeviin artikloihin (EY:n perustamissopimuksen 116-124 artikla). Se ehdotti, että kaikki euron käyttöönoton takia vanhentuneet määräykset poistettaisiin. Ehdotuksessa perustuslaista tehtäväksi sopimukseksi siirtymämääräykset on koottu III-91-III-96 artiklaan. Artikloissa vahvistetaan määräykset, joita sovelletaan jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus eli jotka eivät ole vielä ottaneet euroa käyttöön valuuttana. Artikloissa on esitetty

Valmistelukunta ehdotti siis määräysten huomattavaa yksinkertaistamista niiden sisältöä kuitenkaan muuttamatta, mikä lisää luettavuutta ja tekee tekstistä helppotajuisemman kansalaisille.

[ Takaisin sivun alkuun ]

MUUT MÄÄRÄYKSET

Valmistelukunta ehdotti, että määräenemmistöllä tehtyjen päätösten soveltamisalaa laajennettaisiin. Vain muutamissa toimissa vaadittaisiin ministerineuvoston yksimielistä päätöstä. Yksimielisyyttä vaaditaan, kun

Valmistelukunta ehdotti myös, että Euroopan parlamentin asemaa vahvistettaisiin laajentamalla tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamista seuraaviin toimiin:

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artiklat Aihe Huomautukset
I-12 Yksinomainen toimivalta -
I-14 Talous- ja työllisyyspolitiikkojen yhteensovittaminen -
I-29 Euroopan keskuspankki Huomattavia muutoksia
III-69 Talous- ja rahapolitiikka - yleiset määräykset -
III-70-III-76 Talouspolitiikka Huomattavia muutoksia
III-77-III-83 Rahapolitiikka -
III-84-III-87 Institutionaaliset määräykset Huomattavia muutoksia
III-88-III-90 Euroalueeseen kuuluvia jäsenvaltioita koskevat erityismääräykset Uusia määräyksiä
III-91-III-96 Siirtymämääräykset -
Pöytäkirja euroryhmästä - Uusia määräyksiä

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita Eurooppa-valmistelukunnan laatimaa tekstiä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun