Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Πολιτικές της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Πολιτικές της Ένωσης


Οικονομική και νομισματική πολιτική


Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Η οικονομική πολιτική
Η νομισματική πολιτική
Ειδικό καθεστώς για την ευρωζώνη
Απλούστευση των κειμένων
Λοιπές διατάξεις
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης που προτείνεται από τη Συνέλευση επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην οικονομική πολιτική και τη νομισματική πολιτική της Ένωσης, συγκεκριμένα:

Η οικονομική και νομισματική πολιτική αποτέλεσε αντικείμενο μακρών συζητήσεων στο πλαίσιο της Συνέλευσης και μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας που συστήθηκε για το εν λόγω θέμα. Η συναίνεση που επιτεύχθηκε αναμένεται να επιτρέψει στην Ένωση να ενισχύσει τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ θα διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία ως προς τη λήψη των αποφάσεων που τα αφορούν χωρίς να συμμετέχουν στην ψηφοφορία τα άλλα κράτη μέλη. Ως προς αυτό, η Συνέλευση προτείνει ένα νέο τμήμα σχετικά με τα κράτη μέλη της ευρωζώνης καθώς και ένα πρωτόκολλο για την Ευρωομάδα που προσαρτάται στο Σύνταγμα.
Τέλος, τα μέλη της Συνέλευσης προτείνουν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο σύνολο σχεδόν των διατάξεων της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατρέπεται, σύμφωνα με τις προτάσεις της Συνέλευσης, σε θεσμικό όργανο της Ένωσης. Το άρθρο I-29 που είναι αφιερωμένο σε αυτήν περιλαμβάνει ορισμένες από τις θεσμικές διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του Συντάγματος και τις συγκεντρώνει σε ένα μόνον άρθρο προκειμένου να τις καταστήσει περισσότερο προσπελάσιμες από τους πολίτες.

Δεδομένου ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει νομικές πράξεις σε ορισμένους τομείς και ότι ζητείται η γνώμη του για κάθε σχέδιο πράξης της Ένωσης στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, η επιλογή να δοθεί στην ΕΚΤ το καθεστώς του θεσμικού οργάνου αποτελεί λογικό βήμα. Το γεγονός ότι η ΕΚΤ καθίσταται θεσμικό όργανο της Ένωσης δεν επιφέρει, ωστόσο, καμία αλλαγή όσον αφορά τις αποστολές, το καταστατικό ή τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αρμοδιότητα της Ένωσης σε θέματα προώθησης και συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών θεσπίζεται στο άρθρο I-14. Γίνεται συγκεκριμένα μνεία στην υιοθέτηση των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών, ενώ διευκρινίζεται η εφαρμογή ειδικών διατάξεων στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Η Συνέλευση προτείνει πολυάριθμες καινοτομίες όσον αφορά τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (άρθρο III-71):

Όσον αφορά τη διαδικασία σχετικά με τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα, το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης προτείνει τις εξής τροποποιήσεις (άρθρο III-76):

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης προβλέπει πολύ σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η οποία εφεξής καθίσταται αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (άρθρο I-12). Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ διατηρούν την αρμοδιότητά τους στο νομισματικό τομέα.

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αποστολές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) παραμένουν αμετάβλητες στο σύνολό τους (άρθρα III-77 έως III- 83). Η Συνέλευση προτείνει τη θέσπιση νέας νομικής βάσης για την έγκριση των αναγκαίων μέτρων σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση του ευρώ, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες μεταβατικές διατάξεις στις ισχύουσες συνθήκες (άρθρο III-83).

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η Συνέλευση προτείνει τη μεταφορά των διατάξεων που αφορούν τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες προς το παρόν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για τη νομισματική πολιτική της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ), στον τίτλο που αφορά την εξωτερική δράση της Ένωσης (άρθρο III-228), χωρίς ουσιαστική των διατάξεων αυτών.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Το σχέδιο Συντάγματος προτείνει, στα άρθρα III-88 έως III-90, ένα ειδικό καθεστώς εφαρμοστέο μόνο στα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα μπορούν εφεξής να θεσπίζουν μέτρα για την ενίσχυση του συντονισμού της δημοσιονομικής τους πειθαρχίας και την εκπόνηση πιο συγκεκριμένων προσανατολισμών για τις οικονομικές τους πολιτικές, μεριμνώντας ώστε οι προσανατολισμοί αυτοί να είναι συμβατοί με εκείνους που καθορίζονται για το σύνολο της Ένωσης.

Δυνάμει των εν λόγω άρθρων, το Συμβούλιο των υπουργών θα μπορεί να αποφασίζει μόνο με την ψήφο των κρατών μελών της ευρωζώνης, ήτοι χωρίς τη συμμετοχή στην ψηφοφορία των άλλων κρατών μελών, όσον αφορά τις εξής διατάξεις:

Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ μπορούν να αποφασίζουν μόνα τους επί των θεμάτων που τα αφορούν αποτελεί σημαντική αναπόφευκτη πρόοδο. Πράγματι, κατά την προσχώρηση των επόμενων δέκα κρατών μελών, τα δώδεκα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα αποτελούν μειοψηφία στο Συμβούλιο των υπουργών, έως ότου τα νέα αυτά μέλη ικανοποιήσουν τα κριτήρια σύγκλισης για την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού νομίσματος. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη θα επιτρέψει, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, την εξασφάλιση της λήψης των αποφάσεων μόνο από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Τα μέλη της Συνέλευσης προτείνουν την προσάρτηση στο Σύνταγμα ενός πρωτοκόλλου σχετικά με την Ευρωομάδα που θα διέπει τη διαδικασία των συνεδριάσεων των υπουργών των κρατών μελών της ευρωζώνης. Οι άτυπες συνεδριάσεις της Ευρωομάδας θα επιτρέπουν τον ενισχυμένο διάλογο σχετικά με θέματα που αφορούν τις κοινές ειδικές αρμοδιότητες των εν λόγω κρατών μελών. Η Επιτροπή και η ΕΚΤ καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές. Οι υπουργοί των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ θα εκλέγουν ανά δυόμισι έτη πρόεδρο, με την πλειοψηφία των εν λόγω κρατών μελών.

Το εν λόγω πρωτόκολλο επιβεβαιώνει λοιπόν την τρέχουσα πρακτική όσον αφορά την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων και μόνον ο ορισμός του προέδρου της Ευρωομάδας αποτελεί πραγματική καινοτομία. Παρότι η συνθήκη αναφέρεται άμεσα, στο άρθρο III-89, στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, η Ευρωομάδα δεν έχει θεσπιστεί επισήμως. Συνεπώς οι επίσημες αποφάσεις θα συνεχίζουν να λαμβάνονται στο Συμβούλιο των υπουργών.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η Συνέλευση προτείνει ένα σημαντικά τροποποιημένο κείμενο όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 116 έως 124 της συνθήκης ΕΚ). Προτείνει την κατάργηση όλων των διατάξεων που έχουν καταστεί πεπαλαιωμένες με την εισαγωγή του ευρώ. Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης συγκεντρώνει αυτές τις μεταβατικές διατάξεις στα άρθρα III-91 έως III-96. Τα εν λόγω άρθρα θεσπίζουν τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη τα οποί υπόκεινται σε παρέκκλιση, ήτοι που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη το ευρώ. Εφεξής τα αντίστοιχα άρθρα θεσπίζουν:

Συνεπώς, χωρίς να αλλάζει την ουσία, η Συνέλευση προτείνει μεγαλύτερη απλούστευση αυτών των διατάξεων, βελτιώνοντας έτσι την αναγνωσιμότητα και την κατανόησή τους από τους πολίτες.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Συνέλευση προτείνει τη διεύρυνση του πεδίου της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία . Παραμένουν μόνον ορισμένες διατάξεις που υπόκεινται στην ομοφωνία του Συμβουλίου των υπουργών, και συγκεκριμένα :

Η Συνέλευση προτείνει επίσης την ανάθεση σημαντικότερου ρόλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευρύνοντας την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας στις εξής διατάξεις:

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-12 Αποκλειστικές αρμοδιότητες -
I-14 Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και της απασχόλησης -
I-29 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σημαντικές τροποποιήσεις
III-69 Οικονομική και νομισματική πολιτική - γενικές πληροφορίες -
III-70 έως III-76 Η οικονομική πολιτική Σημαντικές τροποποιήσεις
III-77 έως III-83 Η νομισματική πολιτική -
III-84 έως III-87 Θεσμικές διατάξεις Σημαντικές τροποποιήσεις
III-88 έως III-90 Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη που ανήκουν στην ευρωζώνη Νέες διατάξεις
III-91 έως III-96 Μεταβατικές διατάξεις -
Πρωτόκολλο σχετικά με την Ευρωομάδα - Νέες διατάξεις

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας