Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's politikker

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's politikker


Den økonomiske og monetære politik


Indledning
Den Europæiske Centralbank
Den økonomiske politik
Den monetære politik
En særlig ordning for euroområdet
Forenkling af teksterne
Andre bestemmelser
Oversigtstabel

INDLEDNING

Det udkast til en forfatningstraktat, som er forelagt af konventet, indeholder vigtige forbedringer hvad angår EU's økonomiske politik og monetære politik, og navnlig:

Den økonomiske og monetære politik var genstand for lange drøftelser i konventet og blandt medlemmerne af den arbejdsgruppe, som blev nedsat inden for dette område. Arbejdsgruppen fandt en konsensus, som vil bidrage til at styrke EU's samordning af de økonomiske politikker. De medlemsstater, der deltager i euroen, vil få større selvstændighed til at træffe deres egne beslutninger, uden at de andre medlemsstater får medbestemmelse. I den henseende indeholder forfatningen et nyt afsnit om medlemsstaterne i euroområdet samt en protokol om Eurogruppen, der knyttes som bilag til forfatningen.
Endelig foreslås det med forfatningsudkastet at udvide anvendelsen af kvalificeret flertal til næsten alle bestemmelser i forbindelse med den økonomiske og monetære politik, dog med enkelte undtagelser.

[ Top ]

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Den Europæiske Centralbank bliver i henhold til konventets forslag, en EU-institution. Artikel I-29, som omhandler Den Europæiske Centralbank, indeholder en række institutionelle bestemmelser fra forfatningens del III, som samles i en enkelt artikel med henblik på at gøre dem lettere tilgængelige for borgerne.

Da ECB's Styrelsesråd kan træffe juridisk bindende beslutninger inden for visse områder og skal høres om ethvert udkast til EU-retsakt inden for dets kompetenceområder, var beslutningen om at gøre ECB til en EU-institution en logisk konsekvens. Det forhold, at ECB bliver en EU-institution, ændrer imidlertid ikke ved Den Europæiske Centralbanks eller Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver, vedtægter eller formål.

[ Top ]

DEN ØKONOMISKE POLITIK

EU's beføjelser, hvad angår fremme og samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker er nedfældet i artikel I-14. Her nævnes bl.a. fastlæggelsen af de overordnede retningslinjer for disse politikker, og samtidig præciseres det, at der gælder specifikke bestemmelser for medlemsstaterne i euroområdet.

Forfatningen indeholder flere nye bestemmelser, hvad angår de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (artikel III-71):

Hvad angår proceduren for uforholdsmæssigt store offentlige underskud indeholder forfatningsudkastet følgende ændringer (artikel III-76):

[ Top ]

DEN MONETÆRE POLITIK

Udkastet til forfatningstraktat indeholder en meget klar fordeling af EU's beføjelser på det monetærpolitiske område. Fremover får EU enekompetence vedrørende den monetære politik for de medlemsstater, der har indført euroen (artikel I-12). De medlemsstater, der ikke har indført euroen, beholder deres kompetence på det monetære område.

Bestemmelserne om Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) opgaver og formål forbliver uændrede (artikel III-77 til III- 83). Forfatningen indeholder forslag om et nyt retsgrundlag for vedtagelsen af de foranstaltninger, som er nødvendige for vedtagelsen og indførelsen af euroen samt dens anvendelse, som erstatter de eksisterende overgangsbestemmelser i de nugældende traktater (artikel III-83).

Det skal ligeledes nævnes, at det med forfatningen forslås at flytte bestemmelserne om indgåelse af aftaler om et valutakurssystem, som p.t. findes i kapitler om den monetære politik i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten), til kapitlet om EU's optræden udadtil (artikel III-228), uden dog at ændre bestemmelsernes indhold.

[ Top ]

EN SÆRLIG ORDNING FOR EUROOMRÅDET

Forfatningsudkastet indeholder i artikel III-88 til III-90 et forslag om en særlig ordning, som skal gælde for de medlemsstater, der indgår i euroområdet. Medlemsstaterne i euroområdet kan træffe foranstaltninger med henblik på at styrke samordningen af deres budgetdisciplin og udarbejde mere konkrete retningslinjer for deres økonomiske politikker, og samtidig sikre, at disse retningslinjer er i overensstemmelse med dem, der er vedtaget for hele EU.

Med baggrund i disse artikler kan Ministerrådet udelukkende med stemmer fra de medlemsstater, der indgår i euroområdet, det vil sige uden de andre medlemsstaters stemmer, vedtage følgende:

Det forhold, at de medlemsstater, der har indført euroen, alene kan træffe beslutninger om anliggender, der vedrører dem, er et stort og uundgåeligt fremskridt. I forbindelse med de ti nye medlemsstaters tiltrædelse vil de tolv lande i euroområdet være i mindretal i Ministerrådet, indtil de nye medlemsstater opfylder konvergenskriterierne for indførelse af euroen. Med denne bestemmelse sikres det, at beslutningerne i denne periode udelukkende træffes af de berørte lande.

Med forfatningsudkastet foreslås det at knytte en protokol vedrørende Eurogruppen som bilag til forfatningen. Denne protokol indeholder bestemmelser om afholdelse af møder mellem ministrene fra de medlemsstater, der indgår i euroområdet. Disse uformelle møder i Eurogruppen giver en bedre dialog om spørgsmål i forbindelse med de specifikke ansvarsområder, som disse lande deler. Kommissionen og ECB opfordres til at deltage i møderne. Ministrene fra de medlemsstater, der har indført euroen, vælger med et flertal af disse medlemsstater en formand for to et halvt år.

Protokollen bekræfter dermed den nuværende praksis for afholdelse af møder. Kun indsættelsen af en formand for Eurogruppen er en egentlig nyskabelse. Selvom der i artikel III-89 henvises direkte til protokollen, gøres Eurogruppen ikke formelt til en institution, og derfor træffes de officielle beslutninger stadig i Ministerrådet.

[ Top ]

FORENKLING AF TEKSTERNE

Forfatningsudkastet indeholder en stærkt omarbejdet tekst vedrørende overgangsbestemmelserne (artikel 116 - 124 i EF-traktaten). Det foreslås at fjerne alle de bestemmelser, der forældedes med indførelsen af euroen. Med udkastet til forfatningstraktaten samles disse overgangsbestemmelser i artikel III-91 til III-96. Artiklerne indeholder bestemmelser for medlemsstater med dispensation, dvs. medlemsstater, der endnu ikke har indført euroen som møntenhed. Disse artikler indeholder nu:

Uden at indholdet ændres, foreslås der altså med forfatningen en omfattende forenkling af disse bestemmelser, hvilket gør dem lettere at forstå for borgerne.

[ Top ]

ANDRE BESTEMMELSER

I forfatningsudkastet foreslås en udvidet brug af afstemninger med kvalificeret flertal . Enkelte bestemmelser skal dog stadig vedtages af Ministerrådet med enstemmighed, bl.a.:

Med forfatningen foreslås det endvidere at tildele Europa-Parlamentet større betydning, idet anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure udvides til følgende bestemmelser:

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
I-12 Enekompetence -
I-14 Samordning af de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne -
I-29 Den Europæiske Centralbank Væsentlige ændringer
III-69 Den økonomiske og monetære politik - generelle bestemmelser -
III-70 til III-76 Den økonomiske politik Væsentlige ændringer
III-77 til III-83 Den monetære politik -
III-84 til III-87 Institutionelle bestemmelser Væsentlige ændringer
III-88 til III-90 Specifikke bestemmelser for medlemsstater, der indgår i euroområdet Nye bestemmelser
III-91 til III-96 Overgangsbestemmelser -
Protokol vedrørende Eurogruppen - Nye bestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top