Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > Grundläggande principer för EU

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Grundläggande principer för EU


Det demokratiska livet


Inledning
EU-medborgarskapet
Representativ demokrati och demokratisk jämlikhet
Principen om deltagandedemokrati
Översiktstabell

INLEDNING

Det demokratiska livet behandlas i avdelning VI i konstitutionens första del (artiklarna I-44 till I-51). Den här avdelningen består av åtta artiklar som handlar om den representativa demokratin, deltagandedemokrati, öppenhet, tillgång till handlingar, skydd av personuppgifter, Europeiska ombudsmannen och arbetsmarknadsparternas och kyrkornas roll.
Avdelningen om det demokratiska livet bör läsas tillsammans med artikel I-8 om EU-medborgarskap, artiklarna II-39 till II-46 i stadgan om grundläggande rättigheter, som innehåller alla rättigheter som följer av EU-medborgarskapet, och artiklarna III-9 till III-13 som handlar om samma tema.

I utkastet till konstitution bekräftas de rättigheter som hänger samman med EU-medborgarskapet och den demokratiska grunden för EU definieras för första gången. Den demokratiska grunden bygger på tre principer: Principen om demokratisk jämlikhet, principen om representativ demokrati och principen om deltagandedemokrati. Slutligen innehåller avdelning VI om det demokratiska livet vissa bestämmelser som tidigare varit utspridda i de olika fördragen. Det handlar främst om bestämmelser i fråga om öppenhet, tillgång till handlingar och Europeiska ombudsmannens roll.

[ Till sidans början ]

EU-MEDBORGARSKAPET

De rättigheter som följer av ett unionsmedborgarskap har inte ändrats, men samlas nu i artikel I-8:

I artikel I-8 påpekas också att unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.

[ Till sidans början ]

REPRESENTATIV DEMOKRATI OCH DEMOKRATISK JÄMLIKHET

Att principerna om demokratisk jämlikhet och representativ demokrati har skrivits in i texterna betyder inte att EU-medborgarna har fått nya rättigheter, utan att de principer som följer av fördragens anda har stadfästs. Medborgarna har en direkt representation på EU-nivå genom Europaparlamentet. Dessutom är de nationella regeringar som skickar sina företrädare till Europeiska rådet och ministerrådet ansvariga inför de nationella parlamenten som i sin tur har valts av EU-medborgarna.

[ Till sidans början ]

PRINCIPEN OM DELTAGANDEDEMOKRATI

Deltagandedemokratin kommer att bli en av hörnstenarna i EU.
Den främsta nyheten på det här området är införandet av allmänhetens initiativrätt. Enligt artikel I-46 får minst en miljon medborgare som kommer från ett betydande antal medlemsstater uppmana kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter i den utsträckning det skulle vara förenligt med konstitutionen och särskilt med stadgan om grundläggande rättigheter. Allmänhetens initiativrätt påverkar naturligtvis inte kommissionens egen initiativrätt.
Den här stora förändringen inför för första gången begreppet deltagandedemokrati i det EU-politiska landskapet. Den här åtgärden ger EU-medborgarna möjlighet att snabbt upphäva det "demokratiska underskottet i EU" och göra sina röster hörda direkt. Den här nyordningen går hand i hand med åtgärderna för att förtydliga fördelningen av befogenheter och förenkla de rättsliga instrumenten, som i slutändan syftar till att föra medborgarna närmare gemenskapens institutioner.
I samma artikel föreskrivs också att institutionerna ska hålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället och att kommissionen ska ha omfattande samråd med alla berörda parter.

Från artikel I-46 och framåt innehåller avdelningen om det demokratiska livet ett antal bestämmelser som för närvarande är spridda i olika delar av fördragen och som här samlas i oförändrat, om än kompletterat skick:

Arbetsmarknadsparternas och kyrkornas roll förankras för första gången i utkastet till konstitution.
Enligt artikel I-47 ska unionen erkänna och främja arbetsmarknadsparternas roll och underlätta en öppen dialog med respekt för deras autonomi.
I artikel I-51 återfinns och kompletteras bestämmelserna ur "Förklaring om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning " som antogs av den regeringskonferens som utmynnade i Amsterdamfördraget. Enligt utkastet till konstitution ska EU erkänna kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds, filosofiska och konfessionslösa organisationers identitet och specifika bidrag och hålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med dessa kyrkor och organisationer.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-8 EU-medborgarskap -
I-44 till I-51 (avdelning VI) Unionens demokratiska liv Nya bestämmelser
I-46 Deltagandedemokrati (allmänhetens initiativrätt)
I-47 Arbetsmarknadsparternas roll
I-49 Öppenhet och insyn i institutionernas arbete Viktiga ändringar
I-50 Skydd av personuppgifter -
I-51 Kyrkor och konfessionslösa organisationer Nya bestämmelser
II-39 till II-46 Stadgan om grundläggande rättigheter (avdelning om medborgarskap) -
III-9 till III-13 Medborgarskap

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan