Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s politik

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU:s politik


Försvarspolitiken


Inledning
Allmänna tillämpningsbestämmelser
Samarbete mellan vissa medlemsstater
Finansiering av försvarspolitiken
Översiktstabell

INLEDNING

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken fortsätter att vara en integrerande del i Europeiska unionens (EU) gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Denna politik innebär bland annat att en gemensam försvarspolitik för EU gradvis ska inrättas. Syftet är att det ska leda till ett gemensamt försvar så snart som Europeiska rådet enhälligt har beslutat detta (artikel I-40).

Deltagarna i konventet tog i sitt arbete hänsyn till att de olika medlemsstaternas militära resurser och deras visioner i fråga om säkerhet och försvar varierar väldigt mycket från stat till stat. Därför innehåller utkastet till konstitution bestämmelser som bygger på flexibla system som alla medlemsstater kan acceptera och som respekterar deras inriktning och olika politiska åtaganden.

Dessutom omfattas beslutsprocessen för försvarspolitiken helt och hållet av regeln om enhällighet.

Bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) vad gäller försvaret har ändå i stort sett förstärkts, dels genom bestämmelserna om en generell tillämpning för alla medlemsstater, dels genom bestämmelserna som tillåter en grupp medlemsstater att gå vidare snabbare än de andra i vissa frågor som rör säkerhet och försvar.

[ Till sidans början ]

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER

De nya allmänna tillämpningsbestämmelserna omfattar både en uppdatering av Petersbergsuppgifterna och införandet av en solidaritetsklausul.

I utkastet till konstitutionellt fördrag uppdateras de Petersbergsuppdrag som anges i artikel 17.2 i EU-fördraget och man lägger till andra uppdrag, som gemensamma insatser för nedrustning, militära rådgivnings- och biståndsinsatser, konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser. I utkastet till konstitution anges också att alla dessa insatser kan bidra till kampen mot terrorism (artikel III-210).

Dessutom införs det i artikel I-42 i konstitutionen en solidaritetsklausul som innebär att om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor ska de andra medlemsstaterna bistå den. I det fallet ska unionen mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även militära resurser som medlemsstaterna tillhandahåller, för att hjälpa den berörda medlemsstaten. Detta är ett komplement till den nya bestämmelsen om räddningstjänsten (artikel III-184).

[ Till sidans början ]

SAMARBETE MELLAN VISSA MEDLEMSSTATER

Enligt artikel III-211 i utkastet till konstitution får ministerrådet anförtro genomförandet av ett militärt uppdrag åt en grupp medlemsstater som förfogar över den kapacitet som är nödvändig och som önskar delta i uppdraget. Dessa medlemsstater ska tillsammans med EU:s utrikesminister sinsemellan komma överens om hur uppdraget ska genomföras.

För att förbättra och rationalisera medlemsstaternas militära resurser föreskrivs det i konstitutionen att en Europeisk byrå för krigsmateriel, forskning och militära resurser ska inrättas under ministerrådets ledning. Byrån ska vara öppen för alla medlemsstater som önskar delta i den (artikel III-212). Ministerrådet ska med kvalificerad majoritet anta ett europeiskt beslut om stadgan för byrån, dess säte samt regler för dess verksamhet.

I artikel III-213 i konstitutionen införs en möjlighet att inrätta ett fördjupat samarbete inom säkerhets- och försvarsområdet, något som var helt förbjudet enligt EU-fördraget. Genom den här artikeln införs möjligheten att inrätta ett strukturerat samarbete mellan medlemsstaterna inom ramen för ett framtida protokoll som ska bifogas till konstitutionen. Det här är utan tvekan ett stort steg jämfört med de nuvarande bestämmelserna om GUSP i EU-fördraget. Ett strukturerat samarbete av det här slaget måste godkännas av alla medlemsstater i EU. Dessutom kommer det att omfattas av allmänna bestämmelser för ett närmare samarbete i konstitutionen.

Slutligen införs det genom artiklarna I-40.7 och III-214 i konstitutionen en möjlighet till närmare samarbete i fråga om ömsesidigt försvar. Förteckningen över deltagande medlemsstater finns i en deklaration som finns som bilaga till konstitutionen. Inom ramen för det här samarbetet kan en deltagande medlemsstat som utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium få hjälp och bistånd i alla former, även militärt, av de andra deltagande medlemsstaterna. Samarbetet ska genomföras i nära samarbete med NATO (Nordatlantiska fördragsorganisationen).

[ Till sidans början ]

FINANSIERING AV FÖRSVARSPOLITIKEN

Förbudet mot att belasta EU:s budget med utgifter i samband med operationer som har militär anknytning eller som genomförs inom försvarsområdet finns kvar i utkastet till konstitution. Det är medlemsstaterna som ska stå för dessa utgifter i enlighet med fördelningsnyckeln som bygger på bruttonationalinkomsten. Enligt utkastet till konstitutionellt fördrag får emellertid ett europeiskt beslut fattas för att garantera snabb tillgång till anslag i budgeten som är avsedda för brådskande finansiering av initiativ i fråga om förberedelser inför Petersbergsuppgifter.

Dessutom inrättas en startfond med bidrag från medlemsstaterna för att finansiera förberedelser inför Petersbergsuppgifter som inte finansieras av EU:s allmänna budget. Ministerrådet ska med kvalificerad majoritet anta bestämmelser om fondens förvaltning (artikel III-215).

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-15 Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik -
I-27 Utrikesministerns utnämning, roll och ansvar Nya bestämmelser
I-39 Särskilda bestämmelser för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken -
I-40 Särskilda bestämmelser för genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken Viktiga ändringar
I-42 Solidaritetsklausul Nya bestämmelser
I-43 Fördjupat samarbete (allmänna bestämmelser) -
III-210 Petersbergsuppgifter -
III-211 Genomförande av ett uppdrag av en grupp medlemsstater Nya bestämmelser
III-212 Europeisk byrå för krigsmateriel, forskning och militära resurser Nya bestämmelser
III-213 Strukturerat samarbete Nya bestämmelser
III-214 Närmare samarbete om ömsesidigt försvar Nya bestämmelser
III-215 Finansiella bestämmelser -

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan