Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Πολιτικές της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Πολιτικές της Ένωσης


Η αμυντική πολιτική


Εισαγωγή
Μέτρα γενικής εφαρμογής
Συνεργασίες μεταξύ ορισμένων κρατών μελών
Χρηματοδότηση της αμυντικής πολιτικής
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας συνεχίζει να αποτελεί εγγενές στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει την προοδευτική χάραξη κοινής αμυντικής πολιτικής της Ένωσης. Στόχος της είναι να οδηγήσει στην κοινή άμυνα όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση με ομοφωνία (άρθρο I-40).

Τα μέλη της Συνέλευσης έλαβαν υπόψη στις εργασίες τους το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών μελών και τα οράματά τους όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές. Συνεπώς, το σχέδιο του Συντάγματος περιλαμβάνει τις διατάξεις που βασίζονται σε ρυθμίσεις ευέλικτες και αποδεκτές από όλα τα κράτη μέλη και που σέβονται τους διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις δεσμεύσεις τους.

Επιπλέον, η διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την αμυντική πολιτική υπόκειται πλήρως στον κανόνα της ψηφοφορίας με ομοφωνία.

Ωστόσο, οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη ΕΕ) σχετικά με τον τομέα της άμυνας έχουν ενισχυθεί σημαντικά, αφενός, από τις διατάξεις γενικής εφαρμογής που αφορούν όλα τα κράτη μέλη και, αφετέρου, από τις διατάξεις που επιτρέπουν σε μια ομάδα κρατών να προχωρήσει ταχύτερα από τα υπόλοιπα όσον αφορά ορισμένα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι νέες διατάξεις γενικής εφαρμογής αφορούν παράλληλα την ενημέρωση των εργασιών του Πέτερσμπεργκ και τη συμπερίληψη ρήτρας αλληλεγγύης.

Αφενός, το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης προβαίνει στην ενημέρωση των αποστολών του Πέτερσμπεργκ που απαριθμούνται στο άρθρο 17, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ, στις οποίες έχουν προστεθεί άλλες αποστολές όπως οι κοινές δράσεις αφοπλισμού, οι αποστολές με στόχο την παροχή συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, οι αποστολές πρόληψης των συγκρούσεων και οι επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά το τέλος των συγκρούσεων. Το σχέδιο του Συντάγματος διευκρινίζει επίσης ότι όλες αυτές οι αποστολές μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας (άρθρο III-210).

Από την άλλη, το άρθρο I-42 του Συντάγματος εισάγει μια ρήτρα αλληλεγγύης σύμφωνα με την οποία εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη του παρέχουν αρωγή. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ένωση κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη μέλη, προκειμένου να παρέξει συνδρομή στο σχετικό κράτος μέλος. Σε αυτήν προστίθεται η νέα διάταξη σχετικά με την πολιτική προστασία (άρθρο III-184).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩN

Σύμφωνα με το άρθρο III-211 του σχεδίου του Συντάγματος, το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση στρατιωτικής αποστολής σε ομάδα κρατών μελών που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες και επιθυμούν να δεσμευθούν σχετικά. Τα εν λόγω κράτη μέλη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, συμφωνούν μεταξύ τους ως προς τη διαχείριση της αποστολής.

Από την άλλη, και με σκοπό τη βελτίωση και τον ορθολογισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών μελών, η Συνέλευση προβλέπει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξοπλισμού, Έρευνας και Στρατιωτικών Δυνατοτήτων που τίθεται υπό την εξουσία του Συμβουλίου των Υπουργών. Ο Οργανισμός θα είναι ανοικτός σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτόν (άρθρο III-212). Το καταστατικό, η έδρα και οι κανόνες λειτουργίας του εν λόγω Οργανισμού θα καθοριστούν με ευρωπαϊκή απόφαση που θα εκδοθεί με ειδική πλειοψηφία .

Το άρθρο ΙΙΙ-213 του Συντάγματος εισάγει την προσφυγή σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, κάτι που απαγορεύεται αυστηρώς από τη Συνθήκη ΕΕ. Πράγματι, το εν λόγω άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα καθιέρωσης διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια ενός μελλοντικό πρωτοκόλλου που θα προσαρτηθεί στο Σύνταγμα. Αυτό αποτελεί αναμφίβολα σημαντική πρόοδο συγκριτικά με τις σημερινές διατάξεις σχετικά με την ΚΕΠΠΑ της Συνθήκης ΕΕ. Αυτή η διαρθρωμένη συνεργασία θα υπόκειται στην έγκριση όλων των κρατών μελών της Ένωσης. Θα υπόκειται επίσης στους γενικούς κανόνες που διέπουν τις ενισχυμένες συνεργασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα.

Τέλος, το άρθρο I-40, παράγραφος 7, και το άρθρο III-214 του Συντάγματος παρέχουν τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίας άμυνας. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων κρατών μελών περιλαμβάνεται σε δήλωση που προσαρτάται στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με αυτήν τη συνεργασία, στην περίπτωση που ένα εκ των συμμετεχόντων κρατών μελών δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα λοιπά συμμετέχοντα κράτη θα του παρέχουν βοήθεια και αρωγή με τη χρήση όλων των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών. Αυτή η συνεργασία θα εφαρμοστεί σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ (Οργανισμός της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το σχέδιο του Συντάγματος διατηρεί την απαγόρευση του καταλογισμού στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης των δαπανών που αφορούν στις επιχειρήσεις με στρατιωτικές επιπτώσεις ή στις επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας. Οι εν λόγω δαπάνες θα βαρύνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την κλείδα Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Ωστόσο, το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης προβλέπει την έκδοση ευρωπαϊκής απόφασης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για την επείγουσα χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σχετικών με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των αποστολών του Πέτερσμπεργκ.

Από την άλλη, δημιουργείται ταμείο εκκίνησης από τις συνεισφορές των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών των αποστολών του Πέτερσμπεργκ οι δαπάνες των οποίων δεν καταλογίζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι τρόποι λειτουργίας του εν λόγω ταμείου αποφασίζονται από το Συμβούλιο των Υπουργών με ειδική πλειοψηφία (άρθρο III-215).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-15 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας -
I-27 Διορισμός, ρόλος και ευθύνες του Υπουργού Εξωτερικών Νέες διατάξεις
I-39 Ειδικές διατάξεις εφαρμογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας -
I-40 Ειδικές διατάξεις εφαρμογής της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας Σημαντικές τροποποιήσεις
I-42 Ρήτρα αλληλεγγύης Νέες διατάξεις
I-43 Ενισχυμένες συνεργασίες (γενικές διατάξεις) -
III-210 Αποστολές του Πέτερσμπεργκ -
III-211 Εκτέλεση αποστολής από ομάδα κρατών μελών Νέες διατάξεις
III-212 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμού, Έρευνας και Στρατιωτικών Δυνατοτήτων Νέες διατάξεις
III-213 Διαρθρωμένη συνεργασία Νέες διατάξεις
III-214 Στενότερη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας άμυνας Νέες διατάξεις
III-215 Δημοσιονομικές διατάξεις -

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας