Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's politikker

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's politikker


Forsvarspolitikken


Indledning
Alment gældende foranstaltninger
Samarbejde begrænset til nogle medlemsstater
Finansiering af forsvarspolitikken
Oversigtstabel

INDLEDNING

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik vil fortsat udgøre en integrerende del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Denne politik omfatter en gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Det er hensigten, at den skal føre til et fælles forsvar, når Det Europæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom (artikel I-40).

Deltagerne i konventet har i forbindelse med deres arbejde taget med i betragtningerne, at medlemsstaternes militære kapacitet og deres opfattelser vedrørende sikkerheds- og forsvarspolitik afviger betydeligt fra hinanden. Forfatningsudkastet indeholder således bestemmelser, der tager udgangspunkt i fleksible ordninger, der kan accepteres af samtlige medlemsstater, og som respekterer deres forskellige opfattelser og politiske forpligtelser.

Endvidere vil reglen om enstemmighed stadig i fuldt omfang finde anvendelse, hvad beslutningsprocessen for forsvarspolitik angår.

Bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) vedrørende forsvarspolitikken er imidlertid blevet styrket betydeligt dels gennem generelle bestemmelser, der vedrører alle medlemsstater, dels gennem bestemmelser, der giver en gruppe lande mulighed for at gå hurtigere frem end de øvrige medlemsstater i forbindelse med specifikke sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål.

[ Top ]

ALMENT GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

De nye alment gældende foranstaltninger omfatter dels ajourføringen af Petersberg-opgaverne dels tilføjelsen af solidaritetsbestemmelsen.

I udkastet til forfatningstraktaten dels ajourføres de Petersberg-opgaver, der er nævnt i artikel 17, stk. 2, i EU-traktaten, dels føjes andre til, såsom fælles aktioner på nedrustningsområdet, rådgivnings- og bistandsopgaver på det militære område, konfliktforebyggende opgaver og postkonflikt-stabiliseringsoperationer. I forfatningsudkastet præciseres det endvidere, at alle disse opgaver kan bidrage til bekæmpelse af terrorisme (artikel III-210).

Endvidere skal de øvrige medlemsstater i medfør af den i artikel I-42 i forfatningen nævnte solidaritetsbestemmelse yde bistand til en medlemsstat, der udsættes for terrorangreb, en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe. I sådanne tilfælde tager EU alle de instrumenter i brug, der står til dets rådighed, herunder de militære midler, medlemsstaterne stiller til dets rådighed, med henblik på at bistå den pågældende stat. Disse bestemmelser supplerer den nye bestemmelse om civilbeskyttelse (artikel III-184).

[ Top ]

SAMARBEJDE BEGRÆNSET TIL NOGLE MEDLEMSSTATER

I henhold til artikel III-211 i forfatningsudkastet, kan Ministerrådet overdrage gennemførelsen af en militær opgave til en gruppe af medlemsstater, der råder over den fornødne kapacitet, og som ønsker at deltage i gennemførelsen af den pågældende opgave. Disse medlemsstater aftaler indbyrdes sammen med EU-udenrigsministeren , hvorledes opgaven skal forvaltes.

Med henblik på at effektivisere og rationalisere medlemsstaternes militære kapacitet indeholder forfatningen bestemmelse om oprettelse af Det Europæiske Agentur for Forsvarsmateriel, Forskning og Militære Kapaciteter, der placeres under Ministerrådets myndighed. Agenturet er åbent for alle medlemsstater, der ønsker at deltage (artikel III-212). Statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for agenturets drift vedtages med kvalificeret flertal ved en europæisk afgørelse.

Med artikel III-213 indføres muligheden for et forstærket samarbejde hvad sikkerheds- og forsvarspolitik angår, hvilket er helt udelukket i henhold til den nuværende EU-traktat. I artiklen nævnes muligheden for, at medlemsstaterne kan etablere et struktureret samarbejde inden for rammerne af en fremtidig protokol til forfatningen, hvilket unægtelig udgør et betydeligt fremskridt i forhold til EU-traktatens nuværende bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Dette strukturerede samarbejde skal godkendes af alle EU's medlemsstater, og vil ligeledes være underlagt forfatningens almindelige regler for forstærket samarbejde.

Endelig indføres der med forfatningens artikel I-40, stk. 7, og artikel III-214 mulighed for at etablere et tættere gensidigt forsvarssamarbejde. En liste over de medlemsstater, der deltager i dette tiltag, findes i en til forfatningen vedføjet erklæring. I henhold til dette samarbejde skal de øvrige lande, der deltager i dette samarbejde, med alle til rådighed stående midler, herunder militære, yde hjælp og bistand til en medlemsstat, der deltager i dette samarbejde, og som udsættes for en væbnet aggression på sit område. Dette samarbejde gennemføres i nært samarbejde med NATO (Den Nordatlantiske Traktats Organisation).

[ Top ]

FINANSIERING AF FORSVARSPOLITIKKEN

I henhold til forfatningsudkastet vil det fortsat ikke være muligt at afholde udgifter til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, over EU's almindelige budget. Disse udgifter afholdes af medlemsstaterne efter den på bruttonationalindkomsten baserede fordelingsnøgle. Forfatningsudkastet indeholder imidlertid bestemmelse om, at der kan vedtages en europæisk afgørelse, der sikrer hurtig adgang til bevillinger på budgettet til hastefinansiering af initiativer, der vedrører forberedende aktiviteter til Petersberg-opgaver.

Desuden etableres der en opstartsfond, der består af bidrag fra medlemsstaterne, til finansiering af forberedende aktiviteter til Petersberg-opgaver, der ikke opføres på EU's budget. Bestemmelserne for fondens drift fastsættes af Ministerrådet med kvalificeret flertal (artikel III-215).

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
I-15 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik -
I-27 Udnævnelse af udenrigsministeren, hans rolle og ansvarsområder Nye bestemmelser
I-39 Særlige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik -
I-40 Særlige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik Væsentlige ændringer
I-42 Solidaritetsbestemmelsen Nye bestemmelser
I-43 Forstærket samarbejde (almindelige bestemmelser) -
III-210 Petersberg-opgaver -
III-211 En gruppe medlemsstaters gennemførelse af en opgave Nye bestemmelser
III-212 Det Europæiske Agentur for Forsvarsmateriel, Forskning og Militære Kapaciteter Nye bestemmelser
III-213 Struktureret samarbejde Nye bestemmelser
III-214 Tættere gensidigt forsvarssamarbejde Nye bestemmelser
III-215 Finansielle bestemmelser -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top