Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s institutioner

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU:s institutioner


Ministerrådet


Inledning
Allmänna bestämmelser
Ministerrådets konstellationer
Ordförande för de olika ministerrådskonstellationerna
Andra föreslagna förändringar
Översiktstabell

INLEDNING

Konventet föreslår en tydlig uppdelning av rådet i två separata institutioner:

Det har visat sig nödvändigt att göra detta förtydligande eftersom det har uppstått en viss förvirring hos medborgarna om hur institutionerna fungerar. Europeiska unionens råd (kallas ofta "ministerrådet") samlar normalt sett företrädare från medlemsstaterna på ministernivå, men kan också samlas på stats- och regeringschefsnivå för att besluta om frågor som är av särskild betydelse, till exempel när en medlemsstat ska införa euron. När Europeiska unionens råd samlas på statsschefs- eller regeringschefsnivå kan det blandas ihop med Europeiska rådet .

I utkastet till konstitutionellt fördrag elimineras den här risken för sammanblandning genom att man föreslår en tydlig åtskillnad mellan Europeiska rådet och ministerrådet.

[ Till sidans början ]

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

I artikel I-21 i utkastet till konstitution definieras ministerrådets viktigaste uppgifter och sammansättning.

Ministerrådet ska tillsammans med Europaparlamentet lagstifta och ha hand om budgeten. Dessutom ska ministerrådet fastställa politik och fungera samordnande. Den genomförande funktion som ministerrådet tilldelas i de nuvarande fördragen nämns inte längre i den här artikeln, men återfinns i artikel I-36 om genomförandeakter.

Ministerrådet ska fatta beslut med kvalificerad majoritet om inte annat föreskrivs i konstitutionen. I dagsläget fattar ministerrådet majoritetsbeslut, , om inte annat föreskrivs i fördragen. Detta är dock mycket sällsynt eftersom fördragen hänvisar till samstämmighet eller kvalificerad majoritet i de flesta fall. Konventet föreslår alltså att man ska göra tvärtom och låta beslut med kvalificerad majoritet bli regel. Detta leder till att hänvisningen till kvalificerad majoritet tas bort i alla berörda artiklar.

Var och en av ministerrådets konstellationer ska bestå av en företrädare på ministernivå som utses av varje medlemsstat. Denna företrädare ska ensam ha befogenhet att fatta bindande beslut för den medlemsstat som han eller hon företräder och att utöva rösträtten (med undantag för möjligheten att delegera rösträtten i enlighet med artikel III-246).

[ Till sidans början ]

MINISTERRÅDETS KONSTELLATIONER

I utkastet till konstitutionellt fördrag föreslås att arbetet för ministerrådets olika konstellationer ska organiseras om. I artikel I-23 inrättas två konstellationer: Ministerrådet i konstellationen allmänna frågor och lagstiftning och ministerrådet i konstellationen utrikes frågor.

Ministerrådet i konstellationen allmänna frågor och lagstiftning ska säkerställa konsekvensen i ministerrådets arbete i de olika konstellationerna.
När ministerrådet beslutar i egenskap av konstellationen allmänna frågor ska det i samverkan med kommissionen förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets möten.
När ministerrådet beslutar i egenskap av lagstiftare ska det överväga och tillsammans med Europaparlamentet besluta om europeiska lagar och ramlagar. I det fallet ska varje medlemsstat företrädas av en eller två företrädare på ministernivå med sakkunskap som är lämplig för frågorna på ministerrådets dagordning. Enligt artikel I-49 i utkastet till konstitution, om öppenhet och insyn i institutionernas arbete, ska ministerrådets sammanträden i egenskap av lagstiftare vara offentliga när lagstiftningsförslag antas.
Ministerrådet i konstellationen lagstiftning, som ingår i konstellationen allmänna frågor, är alltså en viktig nyordning som förtydligar ministerrådets lagstiftande befogenheter.

Ministerrådet i konstellationen utrikes frågor ska utforma unionens utrikespolitik på grundval av de strategiska riktlinjer som Europeiska rådet fastställer och ska se till att unionens åtgärder är konsekventa. Unionens utrikesminister ska vara ordförande för den här ministerrådskonstellationen.

I artikel I-23 i utkastet till konstitutionellt fördrag föreskrivs också att Europeiska rådet ska anta ett europeiskt beslut om i vilka andra konstellationer ministerrådet får sammanträda (till exempel finans- och ekonomiministrarna).

[ Till sidans början ]

ORDFÖRANDE FÖR DE OLIKA MINISTERRÅDSKONSTELLATIONERNA

Enligt utkastet till konstitutionellt fördrag ska ordförandeskapet för ministerrådskonstellationer andra än utrikes frågor innehas av medlemsstaternas företrädare inom rådet på grundval av ett jämlikt roterande system i perioder om minst ett år.

Det beskrivs inte närmare i utkastet till konstitution hur detta roterande system ska fungera, utan man föreslår att Europeiska rådet med enhällighet ska anta ett europeiskt beslut i vilket regler fastställs för en sådan rotation, med hänsyn tagen till Europas politiska och geografiska jämvikt och medlemsstaternas olikartade karaktär. Enligt detta förslag bibehålls ändå principen med rotation av ordförandeskapet för nästan alla ministerrådskonstellationer.

Men ordförandeskapet kommer inte längre att vara begränsat till ett enda land utan kan innehas av flera företrädare för medlemsstaterna så att varje land kommer att få möjlighet att leda en ministerrådskonstellation under en viss period.

[ Till sidans början ]

ANDRA FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

I artiklarna III-245 till III-249 i utkastet till konstitutionellt fördrag föreslås andra bestämmelser som berör ministerrådet och dess arbetsordning (omröstningsbestämmelser, intern organisation, ministerrådets generalsekretariat m.m.). Dessa artiklar omfattar i huvudsak bestämmelserna i artiklarna 202-210 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) och anpassar de artiklarna efter de förändringar som införts genom konventets förslag.

Det är viktigt att konstatera att viktningen av röster i rådet, som nu fastställs i artikel 205 i EG-fördraget, har tagits bort. I konventets förslag införs ett annat system för att anta akter med kvalificerad majoritet , som ska tillämpas från och med den 1 november 2009.
Under övergångsperioden från det att konstitutionen träder i kraft och fram till den 1 november 2009 föreslår konventet att protokollet om viktning av röster i ministerrådet, som innehåller det system som inrättas genom Nice-fördraget , ska tillämpas.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-22 Ministerrådet Viktiga ändringar
I-23 Ministerrådets konstellationer Viktiga ändringar
I-49 Öppenhet och insyn i institutionernas arbete Nya bestämmelser
III-245 till III-249 Institutionella bestämmelser - ministerrådet -
Protokoll Protokoll om hur medborgarna ska företrädas i Europaparlamentet och om viktning av röster i Europeiska rådet och ministerrådet Övergångsbestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan