Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopa-valmistelukunnan työn tulokset Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin toimielimet

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

Unionin toimielimet


Ministerineuvosto


Johdanto
Yleiset määräykset
Ministerineuvoston kokoonpanot
Ministerineuvoston eri kokoonpanojen puheenjohtajuus
Muut ehdotetut muutokset
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Eurooppa-valmistelukunta ehdottaa neuvoston eriyttämistä selkeästi kahdeksi erilliseksi toimielimeksi:

Tämä selvennys on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä kansalaisten keskuudessa esiintyy tiettyä hämmennystä toimielinkäytännöstä. Euroopan unionin neuvostoon (jota kutsutaan usein "ministerineuvostoksi") kuuluvat tavallisesti jäsenvaltioiden ministeritason edustajat, mutta se voi kokoontua myös valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla päättääkseen erityisen tärkeistä kysymyksistä, esimerkiksi jäsenvaltion siirtymisestä euroon. Kun Euroopan unionin neuvosto kokoontuu valtion- ja hallitusten päämiesten tasolla, se voidaan sekoittaa Eurooppa-neuvostoon .

Perustuslakia koskevalla sopimusehdotuksella poistetaan mainittu sekaantumisen vaara ja esitetään Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston selkeää eriyttämistä.

[ Takaisin sivun alkuun ]

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Euroopan perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen I-22 artiklassa määritellään ministerineuvoston tärkeimmät tehtävät ja kokoonpano.

Ministerineuvosto toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä. Tämän lisäksi se määrittelee ja sovittaa yhteen unionin politiikkaa. Täytäntöönpanovallan käyttämistä, joka sille nykyisten perustamissopimusten mukaan kuuluu, ei mainita enää tässä artiklassa, vaan se on siirretty täytäntöönpanosäädöksiä koskevaan I-36 artiklaan.

Lukuun ottamatta tapauksia, joista perustuslakia koskevassa sopimuksessa toisin määrätään, ministerineuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä . Tällä hetkellä neuvosto tekee ratkaisunsa jäsentensä enemmistöllä, ellei perustamissopimuksissa toisin määrätä. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista, sillä perustamissopimuksissa viitataan suurimmassa osassa tapauksista yksimielisiin tai määräenemmistöpäätöksiin. Eurooppa-valmistelukunta ehdottaa siis päinvastaista logiikkaa eli määräenemmistöstä tulee pääsääntö. Tämän seurauksena viittaukset määräenemmistöön poistuvat kaikista asiaankuuluvista artikloista.

Kaikissa kokoonpanoissaan ministerineuvosto muodostuu jäsenvaltioiden nimeämistä ministeritason edustajista, joita on yksi kustakin jäsenvaltiosta. Ainoastaan tällä edustajalla on jäsenvaltiota sitovat valtuudet ja äänioikeus (lukuun ottamatta mahdollisuutta delegoida äänioikeus siten kuin III-246 artiklassa määrätään).

[ Takaisin sivun alkuun ]

MINISTERINEUVOSTON KOKOONPANOT

Perustuslakia koskevassa sopimusehdotuksessa esitetään ministerineuvoston eri kokoonpanojen työn uudelleenorganisointia. Sopimusehdotuksen I-23 artiklassa luodaan kaksi kokoonpanoa: lakiasäätävä ja yleisten asioiden neuvosto sekä ulkoasiainneuvosto.

Lakiasäätävä ja yleisten asioiden neuvosto huolehtii ministerineuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta.
Kun ministerineuvosto toimii yleisten asioiden neuvostona, se valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toteuttaa kokouksista aiheutuvat jatkotoimet ollen yhteydessä komissioon.
Toimiessaan lainsäätäjänä lakiasäätävä neuvosto käsittelee eurooppalait ja -puitelait ja tekee niistä ratkaisunsa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Näissä tapauksissa kutakin jäsenvaltiota edustaa yksi tai kaksi ylimääräistä ministeritason edustajaa, joiden toimivalta vastaa asialistalla olevia asioita. Sen lisäksi perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen I-49 artiklassa, joka koskee toimielinten toiminnan avoimuutta, määrätään, että lakiasäätävän neuvoston istunnot ovat julkisia silloin kun se hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen.
Lakiasäätävä neuvosto, joka on luotu yleisten asioiden neuvoston yhteyteen, edustaa merkittävää innovaatiota, joka tuo esille ministerineuvoston lainsäädäntövallan.

Ulkoasiainneuvosto valmistelee unionin ulkopolitiikan Eurooppa-neuvoston määrittelemien strategisten linjausten mukaisesti ja huolehtii unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta. Tämän ministerineuvoston kokoonpanon puheenjohtajana toimii unionin ulkoasiainministeri .

Perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen I-23 artiklassa todetaan niin ikään, että Eurooppa-neuvosto tekee eurooppapäätöksen, jolla vahvistetaan muut kokoonpanot, joissa ministerineuvosto voi kokoontua (esimerkiksi valtiovarain- ja talousministerien kokoonpano).

[ Takaisin sivun alkuun ]

MINISTERINEUVOSTON ERI KOKOONPANOJEN PUHEENJOHTAJUUS

Perustuslakia koskevassa sopimusehdotuksessa todetaan, että kaikkien ministerineuvoston kokoonpanojen puheenjohtajina, ulkoasiainneuvostoa lukuun ottamatta, toimivat jäsenvaltioiden edustajat tasapuolisen vuorottelun järjestelmän mukaisesti vähintään vuoden ajan.

Perustuslakia koskevassa sopimusehdotuksessa ei määritellä vuorottelujärjestelmän yksityiskohtia, vaan esitetään, että Eurooppa-neuvosto tekee eurooppapäätöksen, jolla vahvistetaan tällaista vuorottelua koskevat säännöt, ottaen huomioon poliittisen ja maantieteellisen tasapainon ja jäsenvaltioiden monimuotoisuuden. Ehdotuksessa siis säilytetään puheenjohtajuuden vuorottelujärjestelmän käytäntö lähes kaikkien ministerineuvoston kokoonpanojen osalta.

Puheenjohtajuutta ei kuitenkaan enää anneta yhdelle maalle, vaan useille jäsenvaltioiden edustajille siten, että kullakin maalla on tilaisuus toimia jonkin neuvoston kokoonpanon puheenjohtajana tietyn ajan.

[ Takaisin sivun alkuun ]

MUUT EHDOTETUT MUUTOKSET

Perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen III-245-249 artiklassa on muita ministerineuvostoa ja sen sisäistä toimintaa koskevia määräyksiä (äänestystä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sisäinen organisaatio, ministerineuvoston pääsihteeristö jne.). Näihin artikloihin on periaatteessa koottu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY-sopimuksen) 202-210 artiklojen määräykset, ja artikloja on mukautettu Eurooppa-valmistelukunnan esittämällä tavalla.

On tärkeää huomata, että neuvoston äänten painotus, joka määritellään nykyisin EY-sopimuksen 205 artiklassa, on poistettu. Eurooppa-valmistelukunnan ehdotuksella luodaan toinen järjestelmä säädösten hyväksymiseksi määräenemmistöllä , ja sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2009.
Perustuslakia koskevan sopimuksen voimaantulon ja 1 päivän marraskuuta 2009 välisenä siirtymäaikana Eurooppa-valmistelukunta ehdottaa sovellettavan ministerineuvoston äänten painotusta koskevaa pöytäkirjaa, jolla noudatetaan Nizzan sopimuksella luotua järjestelmää .

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artiklat Aihe Huomautukset
I-22 Ministerineuvosto Huomattavia muutoksia
I-23 Ministerineuvoston kokoonpanot Huomattavia muutoksia
I-49 Toimielinten toiminnan avoimuus Uusia määräyksiä
III-245 - III-249 Institutionaaliset määräykset - ministerineuvosto -
Pöytäkirja Pöytäkirja kansalaisten edustuksesta Euroopan parlamentissa ja äänten painottamisesta Eurooppa-neuvostossa ja ministerineuvostossa Siirtymämääräyksiä

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita Eurooppa-valmistelukunnan laatimaa tekstiä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun