Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης


Το Συμβούλιο των υπουργών


Εισαγωγή
Γενικές διατάξεις
Οι συνθέσεις του Συμβουλίου των υπουργών
Προεδρία των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου των υπουργών
Λοιπές προτεινόμενες αλλαγές
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Συνέλευση προτείνει το σαφή διαχωρισμό του Συμβουλίου σε δύο χωριστά θεσμικά όργανα:

Αυτή η διευκρίνιση είναι αναγκαία διότι επικρατεί κάποια σύγχυση στους πολίτες σχετικά με το θέμα της θεσμικής πρακτικής. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ένωσης (συχνά καλούμενο το «Συμβούλιο των υπουργών») απαρτίζεται συνήθως από τους εκπροσώπους υπουργικού επιπέδου των κρατών μελών, ενώ μπορεί επίσης να συνέρχεται σε επίπεδο αρχηγών κράτους ή κυβερνήσεως για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι επί παραδείγματι η υιοθέτηση του ευρώ από κάποιο κράτος μέλος. Όταν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζει σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μπορεί να επικρατήσει σύγχυση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο .

Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης θέτει τέρμα σε αυτόν τον κίνδυνο σύγχυσης και προτείνει έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των υπουργών.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το σχέδιο του Συντάγματος καθορίζει στο άρθρο I-21 τις κύριες εργασίες και τη σύνθεση του Συμβουλίου των υπουργών.

Το Συμβούλιο των υπουργών ασκεί, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα. Επιπλέον, ασκεί και καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισμού. Τα εκτελεστικά καθήκοντα που του ανατίθενται από τις υφιστάμενες συνθήκες δεν αναφέρονται πλέον στο εν λόγω άρθρο αλλά στο άρθρο I-36 περί εκτελεστικών πράξεων.

Πλην των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγμα ορίζει διαφορετικά, το Συμβούλιο των υπουργών αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία . Προς το παρόν, στην περίπτωση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις συνθήκες, το Συμβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών του και αυτό είναι σπάνιο διότι οι συνθήκες αναφέρουν ομοφωνία ή ειδική πλειοψηφία στις περισσότερες περιπτώσεις. Η Συνέλευση προτείνει λοιπόν την αντιστροφή αυτής της λογικής, και η ειδική πλειοψηφία καθίσταται γενικός κανόνας. Αυτό συνεπάγεται την εξάλειψη της αναφοράς στην ειδική πλειοψηφία σε όλα τα σχετικά άρθρα.

Για κάθε μία από τις συνθέσεις του, το Συμβούλιο των υπουργών απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο οριζόμενο από κάθε κράτος μέλος σε υπουργικό επίπεδο. Ο αντιπρόσωπος αυτός είναι ο μόνος που έχει την εξουσία να ασκεί το δικαίωμα ψήφου (εκτός της δυνατότητας της αντιπροσώπευσης σε περίπτωση ψηφοφορίας όπως προβλέπεται από το άρθρο III-246).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης προτείνει μια αναδιοργάνωση των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου των υπουργών. Το άρθρο I-23 προβλέπει δύο συνθέσεις: το Συμβούλιο γενικών υποθέσεων και νομοθετικού έργου και το Συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων.

Το Συμβούλιο γενικών υποθέσεων και νομοθετικού έργου εξασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών του διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου των υπουργών.
Όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα του Συμβουλίου γενικών υποθέσεων, το Συμβούλιο των υπουργών προετοιμάζει τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εξασφαλίζει τη συνέχειά τους από κοινού με την Επιτροπή.
Όταν ενεργεί υπό τη νομοθετική του ιδιότητα, το Συμβούλιο νομοθετικού έργου συσκέπτεται και εκδίδει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρωπαϊκούς νόμους και ευρωπαϊκούς νόμους-πλαίσια. Στην περίπτωση αυτή, η εκπροσώπηση κάθε κράτους μέλους περιλαμβάνει έναν ή δύο συμπληρωματικούς αντιπροσώπους υπουργικού επιπέδου με αρμοδιότητες ανάλογες με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επιπλέον, το άρθρο I-49 του συνταγματικού σχεδίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη διαφάνεια των εργασιών των οργάνων, προβλέπει ότι το Συμβούλιο νομοθετικού έργου συνεδριάζει δημόσια όταν εξετάζει και υιοθετεί νομοθετική πρόταση.
Συνεπώς, το Συμβούλιο νομοθετικού έργου, το οποίο δημιουργείται στα πλαίσια του Συμβουλίου γενικών υποθέσεων αποτελεί σημαντική καινοτομία που δείχνει τις νομοθετικές εξουσίες του Συμβουλίου των υπουργών.

Το Συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων καταρτίζει τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης σύμφωνα με τις γενικές στρατηγικές που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εξασφαλίζει τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της. Αυτή η σύνθεση του Συμβουλίου των υπουργών τελεί υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης.

Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης προβλέπει επίσης, πάντα στα πλαίσια του άρθρου I-23, ότι μια ευρωπαϊκή απόφαση που εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις άλλες συνθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να συνεδριάζει το Συμβούλιο των υπουργών (επί παραδείγματι το Συμβούλιο των υπουργών οικονομικών και οικονομίας).

[ Αρχή της σελίδας ]

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης προβλέπει ότι η προεδρία όλων των συνθέσεων του Συμβουλίου των υπουργών, πλην της σύνθεσης των Εξωτερικών Υποθέσεων, ασκείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών, βάσει συστήματος ισότιμης εναλλαγής, για διάρκεια ενός έτους τουλάχιστον.

Το συνταγματικό σχέδιο δεν προβλέπει λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω σύστημα ισότιμης εναλλαγής, αλλά προτείνει την έγκριση των κανόνων αυτών με ευρωπαϊκή απόφαση που εκδίδεται ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και γεωγραφικές ισορροπίες και την πολυμορφία των κρατών μελών. Συνεπώς, αυτή η πρόταση διατηρεί για το σύνολο σχεδόν των συνθέσεων του Συμβουλίου των υπουργών την πρακτική της ισότιμης εναλλαγής των προεδριών.

Ωστόσο, η προεδρία δεν θα ανατίθεται πλέον σε μια μόνο χώρα αλλά σε πολλούς εκπροσώπους των κρατών μελών, ούτως ώστε κάθε χώρα να έχει την ευκαιρία να προεδρεύσει μιας σύνθεσης του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης προτείνει στα άρθρα III-245 έως III-249 άλλες διατάξεις σχετικά με το Συμβούλιο των υπουργών και την εσωτερική λειτουργία του (τρόποι ψηφοφορίας, εσωτερική οργάνωση, Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου των υπουργών κλπ.). Τα εν λόγω άρθρα περιλαμβάνουν κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 202 έως 210 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ) και προσαρμόζουν τα άρθρα της στις αλλαγές που έχουν εισαχθεί δια των προτάσεων της Συνέλευσης.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι εξαλείφεται η στάθμιση των ψήφων του Συμβουλίου που προς το παρόν καθορίζεται στο άρθρο 205 της Συνθήκης ΕΚ. Η πρόταση της Συνέλευσης προβλέπει το σύστημα της ειδικής πλειοψηφίας για την έκδοση των πράξεων, το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Νοεμβρίου2009.
Κατά τη μεταβατική περίοδο μεταξύ της θέσης σε ισχύ του Συντάγματος και την 1η Νοεμβρίου 2009, η Συνέλευση προτείνει την παραπομπή στο πρωτόκολλο σχετικά με τη στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο των υπουργών που περιλαμβάνει το σύστημα που θέσπισε η συνθήκη της Νίκαιας .

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-22 Το Συμβούλιο των υπουργών Σημαντικές τροποποιήσεις
I-23 Οι συνθέσεις του Συμβουλίου των υπουργών Σημαντικές τροποποιήσεις
I-49 Διαφάνεια των εργασιών των οργάνων της Ένωσης Νέες διατάξεις
III-245 έως III-249 Θεσμικές διατάξεις - το Συμβούλιο των υπουργών -
Πρωτόκολλο Πρωτόκολλο σχετικά με την αντιπροσώπευση των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στάθμιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο των υπουργών Μεταβατικές διατάξεις

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας