Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's institutioner


Ministerrådet


Indledning
Almindelige bestemmelser
Ministerrådets sammensætninger
Formandsskabet for rådssammensætningerne
Andre foreslåede ændringer
Oversigtstabel

INDLEDNING

Konventet foreslår, at Rådet opdeles i to tydeligt adskilte institutioner, nemlig:

En sådan afklaring er nødvendig, fordi der blandt EU's borgere hersker en vis forvirring omkring institutionerne og deres respektive roller. I Rådet for Den Europæiske Union (som ofte kaldes "Ministerrådet") er det sædvanligvis medlemsstaternes repræsentanter på ministerniveau, som mødes, men det kan også være på stats- og regeringschefniveau, når der skal tages stilling til særligt vigtige spørgsmål for eksempel, om en medlemsstat skal optages i euro-samarbejdet. Når Rådet for Den Europæiske Union mødes på stats- og regeringschefniveau, kan det føre til forveksling med Det Europæiske Råd .

Med udkastet til forfatningstraktat vil denne risiko for sammenblanding ikke længere være til stede, idet der heri skelnes tydeligt mellem Det Europæiske Råd og Ministerrådet.

[ Top ]

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I forfatningsudkastets artikel I-21 er Ministerrådets hovedopgaver og dets sammensætning fastlagt.

Ministerrådet er sammen med Europa-Parlamentet EU's lovgivnings- og budgetmæssige autoritet. Endvidere fastlægger Ministerrådet EU's politik og har desuden en koordinerende funktion. Den udøvende magt, som det har i henhold til de nuværende traktater, nævnes ikke længere i denne artikel, men derimod i artikel I-36 om gennemførelsesretsakter.

Medmindre andet er bestemt i forfatningen, træffer Ministerrådet afgørelser med kvalificeret flertal . I øjeblikket træffer Rådet afgørelser med almindeligt flertal, hvis intet andet er bestemt i traktaterne, hvilket er yderst sjældent da traktaterne i de fleste tilfælde henviser til enstemmighed eller kvalificeret flertal. I medfør af forfatningen ændres reglerne altså, så kvalificeret flertal bliver hovedreglen, hvilket medfører, at henvisningen til kvalificeret flertal fjernes fra alle de berørte artikler.

Ministerrådet er altid sammensat af en enkelt repræsentant på ministerniveau fra hver medlemsstat. Denne repræsentant er den eneste, der er bemyndiget til at indgå forpligtelser på den pågældende medlemsstats vegne og til at udøve stemmeretten (undtagen ved overdragelse af stemmeretten ved fuldmagt, som omtalt i artikel III-246).

[ Top ]

MINISTERRÅDETS SAMMENSÆTNINGER

Udkastet til forfatningstraktat indeholder forslag om en omorganisering af Ministerrådets forskellige sammensætninger. Med artikel I-23 indføres to sammensætninger, nemlig dels Det Generelle og Lovgivende Råd og dels Udenrigsrådet.

Det Generelle og Lovgivende Råd sikrer, at der er sammenhæng i det arbejde, der udføres i Ministerrådets forskellige sammensætninger.
Når Ministerrådet udøver sin funktion som Det Generelle Råd, forbereder det Det Europæiske Råds møder og sørger for opfølgningen heraf sammen med Kommissionen.
Når Ministerrådet udøver sin lovgivende funktion behandler og vedtager Det Lovgivende Råd sammen med Europa-Parlamentet europæiske love og europæiske rammelove. I sådanne tilfælde omfatter hver medlemsstats repræsentation en eller to ekstra delegerede på ministerniveau med relevant fagkundskab i spørgsmålene på dagsordenen.. Endvidere skal Det Lovgivende Råds samlinger i medfør af artikel I-49 i forfatningsudkastet, som omhandler åbenhed i institutionernes arbejde, være offentlige, når det vedtager lovforslag. Det Lovgivende Råd, der kommer til at fungere inden for rammerne af Det Generelle Råd, udgør således en vigtig nyskabelse, som sætter Ministerrådets lovgivende beføjelser i relief.

Udenrigsrådet udformer EU's eksterne politikker på grundlag af strategiske retningslinjer fastlagt af Det Europæiske Råd og sikrer sammenhæng i EU's optræden udadtil. I denne sammensætning har Ministerrådet EU's udenrigsminister som formand.

Udkastet til forfatningstraktat indeholder endvidere bestemmelse om (ligeledes i artikel I-23), at Det Europæiske Råd vedtager en europæisk afgørelse om de øvrige rådssammensætninger (f.eks. finans- og økonomiministerrådet).

[ Top ]

FORMANDSKABET FOR RÅDSSAMMENSÆTNINGERNE

Udkastet til forfatningstraktat indeholder bestemmelser om, at formandskabet for alle rådssammensætninger bortset fra Udenrigsrådet varetages af medlemsstaternes repræsentanter for en periode på mindst et år på grundlag af en ordning med ligelig rotation.

Forfatningsudkastet indeholder ikke detaljer om rotationssystemet, men det foreslås, at Det Europæiske Råd med enstemmighed vedtager en europæisk afgørelse om reglerne for rotationsordningen under hensyn til den europæiske politiske og geografiske balance og medlemsstaternes forskelligartethed. Forslaget opretholder altså for stort set samtlige rådssammensætninger praksissen med roterende formandskaber.

Formandskabet vil imidlertid ikke længere tilfalde et enkelt land, men til flere repræsentanter for medlemsstaterne, således at ethvert land har formandskabet for en rådssammensætning i en given periode.

[ Top ]

ANDRE FORESLÅEDE ÆNDRINGER

Udkastet til forfatningstraktaten indeholder i artikel III-245 til III-249 andre forslag til bestemmelser vedrørende Ministerrådets forretningsgang (stemmeprocedurer, intern organisering, Ministerrådets generalsekretariat etc.). Disse artikler omgrupperer hovedsageligt bestemmelserne i artikel 202 til 210 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og tilpasser disse artikler til de ændringer, der følger af konventets forslag.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at stemmefordelingssystemet i Rådet, som i øjeblikket er fastlagt i artikel 205 i EF-traktaten, fjernes. Konventets forslag indebærer et andet system for vedtagelse af retsakter med kvalificeret flertal , som skal finde anvendelse fra den 1. november 2009.
I overgangsperioden mellem forfatningens ikrafttræden og den 1. november 2009 foreslår konventet, at man anvender protokollen om stemmefordeling i Ministerrådet, som er det system, der blev indført med Nice-traktaten. .

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
I-22 Ministerrådet Væsentlige ændringer
I-23 Ministerrådets sammensætninger Væsentlige ændringer
I-49 Åbenhed i institutionernes arbejde Nye bestemmelser
III-245 til III-249 Institutionelle bestemmelser - Ministerrådet -
Protokol Protokol om borgernes repræsentation i Europa-Parlamentet og stemmevægtningen i Det Europæiske Råd og Ministerrådet. Overgangsbestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top