Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s institutioner

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU:s institutioner


Europeiska kommissionen


Inledning
Sammansättning
Ordförande
Översiktstabell

INLEDNING

För att göra det möjligt för kommissionen att fungera effektivt fastställs det i Nicefördraget att från och med 2005 ska kommissionen bestå av en medborgare per medlemsland. Från och med att den 27:e medlemsstaten ansluter sig till EU kommer det att sättas en gräns för antalet ledamöter och ett jämlikt rotationssystem kommer att inrättas. Rådet kommer genom enhällighet att fastställa närmare hur det systemet ska fungera. Enligt anslutningsfördraget som undertecknades i april 2003 ska dessa bestämmelser gälla från och med att den nya kommissionen tillsätts i november 2004.

I sitt utkast till konstitutionellt fördrag bekräftar konventet (art. I-25) kommissionens grundläggande funktioner, dvs. initiativrätten (framför allt när det gäller den årliga och fleråriga programplaneringen), kontrollen av att EU:s lagar efterlevs, genomförande av budgeten, förvaltning av EU:s program och EU:s yttre representation, med undantag för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kommissionen ska fortfarande tillämpa kollegialitetsprincipen (att solidariskt stödja ett beslut som fattats med majoritet inom kommissionskollegiet) och vara ansvarig inför parlamentet.

I artiklarna I-25, I-26 och I-27 finns de viktigaste nyheterna från konventet om kommissionens sammansättning (art. I-25), utnämning av ordförande och ordförandens roll (art. I-26) och slutligen den kommande utrikesministerns uppgifter (art. I-27).

I artiklarna III-245 till III-253 har konventet samlat de förfaranden för utnämningar, ersättningar och avsättningar, och andra bestämmelser om kollegiets interna organisation som är oförändrade i förhållande till motsvarande artiklar i EG-fördraget.

[ Till sidans början ]

SAMMANSÄTTNING

Från och med den 1 november 2009 kommer kommissionens kollegium att bestå av 15 ledamöter: Kommissionens ordförande, utrikesministern (som är vice ordförande) och tretton europeiska kommissionärer (med rösträtt).

Utöver de tretton europeiska kommissionärerna ska kommissionärer utan rösträtt utses. Varje medlemsstat kommer att företrädas av en nationell representant som antingen kommer att vara en europeisk kommissionär (tretton platser) eller en kommissionär utan rösträtt.

Rotationen (i vilken ordning och hur länge man ska vara ledamot av kollegiet) mellan de två grupperna av kommissionärer kommer att ske enligt ett system som Europeiska rådet ska fatta beslut om enligt principerna i protokollet om utvidgningen som finns som bilaga till Nicefördraget.

Konventet har tänkt sig att det ska införas en ny funktion i kommissionen: En utrikesminister ska ta över de funktioner som den nuvarande höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, "herr/fru GUSP" och av kommissionären med ansvar för yttre förbindelser. Den här utrikesministern skulle alltså lyda under både kommissionen och rådet på samma gång.

Utrikesministern utnämns av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet och med godkännande av kommissionens ordförande. Utrikesministern ska utforma och driva den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) samt säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP), efter mandat från rådet. Därför kommer utrikesministern att vara ordförande för ministerrådet för "utrikes frågor". Utrikesministern ska också ha ansvar för EU:s yttre förbindelser inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

[ Till sidans början ]

ORDFÖRANDE

Konventet föreslår inte någon förändring när det gäller hur kommissionens ordförande utnämns, men anger tydligt att Europeiska rådet bör ta hänsyn till resultaten i valen till Europaparlamentet när det lägger fram sitt förslag till ordförandekandidat för Europaparlamentet. Denna förändring innebär en indirekt ett ökat inflytande för parlamentet och ökar den politiska betydelsen av valen till Europaparlamentet.

Enligt utkastet till fördrag förstärks ordförandens utnämningsbefogenheter. Ordföranden utser i praktiken de europeiska kommissionärerna utifrån en förteckning på tre personer (varav minst en kvinna) som varje medlemsstat upprättat och utser även kommissionärerna utan rösträtt.

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-25 Roll, sammansättning, kollegialitet och ansvar inför parlamentet. Viktiga ändringar.
I-26 Ordförandens roll och utnämningsbefogenheter.
I -27 Utrikesministerns roll. Nya bestämmelser.
III-245 till III- 253 Förfarande för att utnämna kommissionärer, ersättningsförfarande, arbetsordning och andra bestämmelser. -

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan