Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopa-valmistelukunnan työn tulokset Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin toimielimet

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

Unionin toimielimet


Euroopan komissio


Johdanto
Kokoonpano
Puheenjohtajuus
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Tehokkaan toiminnan varmistamiseksi Nizzan sopimuksessa määrätään, että vuodesta 2005 komissiossa on yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta. Kun Euroopan unionissa on 27 jäsenvaltiota, komission jäsenet valitaan soveltamalla tasapuolista vuorottelua, jonka yksityiskohtaiset säännöt neuvosto vahvistaa yksimielisesti. Huhtikuussa 2003 allekirjoitetun liittymissopimuksen seurauksena näitä määräyksiä sovelletaan, kun seuraava komissio muodostetaan marraskuussa 2004.

Eurooppa-valmistelukunta vahvistaa ehdotuksessaan sopimukseksi Euroopan perustuslaista (I-25 artikla) komission tehtävät, joita ovat aloiteoikeus (erityisesti vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien osalta), unionin oikeuden soveltamisen valvonta, talousarvion toteuttaminen, ohjelmien hallinnointi ja unionin ulkoinen edustus lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Komissio muodostuu kollegiosta ja on kollegiona vastuussa Euroopan parlamentille.

Lisäksi I-25, I-26 ja I-27 artikla sisältävät pääasialliset muutokset, joita valtuuskunta ehdottaa komission kokoonpanoon (I-25 artikla) ja komission puheenjohtajan valintaan ja tehtäviin (I-26 artikla), sekä tulevalle unionin ulkoasiainministerille osoitettavat tehtävät (I-27 artikla).

Sopimusehdotuksen III-250-III-257 artiklassa valtuuskunta toistaa määräykset menettelyistä, jotka koskevat komissaarien nimittämistä, heidän tilalleen nimittämistä tai eroamista, sekä muut kollegion sisäistä organisaatiota koskevat määräykset, joita ei ole muutettu EY:n perustamissopimuksen vastaaviin artikloihin verrattuna.

Valmistelukunnan keskustelujen pohjana olivat seuraavat suuret kysymykset:

[ Takaisin sivun alkuun ]

KOKOONPANO

Marraskuun 1. päivästä 2009 lähtien komission jäsenten määrä rajoitetaan viiteentoista: komission puheenjohtaja, ulkoasiainministeri (jolla on varapuheenjohtajan virkanimike) ja 13 eurooppakomissaaria (joilla on äänioikeus).

Näiden 13 eurooppakomissaarin rinnalle nimitetään äänioikeudettomia komissaareja. Jokaisella jäsenvaltiolla on yksi edustaja, joka on joko eurooppakomissaari (joiden määrä on rajoitettu kolmeentoista paikkaan) tai äänioikeudeton komissaari.

Tasapuolinen vuorottelu (vuorottelujärjestys ja toimikauden kesto) kahden komissaariryhmän välillä tapahtuu Eurooppa-neuvoston päätöksen perusteella vahvistettua järjestelmää noudattaen Nizzan sopimukseen liitetyn Euroopan unionin laajentumista koskevan pöytäkirjan periaatteiden mukaisesti.

Valtuuskunta loi myös uuden tehtävän: kyseessä on ulkoasiainministeri, joka hoitaisi niitä tehtäviä, joita nykyisin hoitavat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (YUTP) ja ulkosuhteista vastaava komissaari. Tämä ulkoasiainministeri toimisi siten yhtäaikaa komission ja neuvoston alaisuudessa.

Eurooppa-neuvosto nimittää määräenemmistöllä komission puheenjohtajan suostumuksella ulkoasiainministerin. Tämä valmistelee ja johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (ETPP) ministerineuvoston valtuuttamana. Tässä ominaisuudessa hän toimii ulkoasioiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Lisäksi hän vastaa unionin ulkosuhteista ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla.

[ Takaisin sivun alkuun ]

PUHEENJOHTAJUUS

Valmistelukunta ei ehdota, että puheenjohtajan valintatapaa muutettaisiin, mutta ilmaisee selvästi, että silloin kun Eurooppa-neuvosto esittää Euroopan parlamentin äänestettäväksi puheenjohtajaehdokasta, sen on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset. Tämä muutos lisää epäsuorasti parlamentin painoa ja vahvistaa Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvää poliittista panosta.

Perustuslakiluonnoksessa vahvistetaan puheenjohtajan nimitysvaltaa. Puheenjohtaja nimeää eurooppakomissaarit kunkin valtion laatimalta listalta, jossa on kolme henkilöä (joista vähintään yksi nainen).

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artiklat Aihe Huomautuksia
I-25 Tehtävät, kokoonpano, kollegiaalisuus ja vastuu Euroopan parlamentille Huomattavia muutoksia
I-26 Puheenjohtajan tehtävät ja nimitysvalta
I-27 Ulkoasiainministerin tehtävät Uusia määräyksiä
III-250-III-257 Komissaarien nimittämismenettely, tilalle nimittämismenettely, työjärjestys ja muut määräykset -

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita Eurooppa-valmistelukunnan laatimaa tekstiä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun