Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Εισαγωγή
Η σύνθεση
Η προεδρία
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για λόγους αποτελεσματικής λειτουργίας, η Συνθήκη της Νίκαιας θεσπίζει ότι αρχής γενομένης το 2005, η Επιτροπή θα αποτελείται από έναν υπήκοο ανά κράτος μέλος. Όταν η Ένωση θα μετρά 27 κράτη μέλη, θα έχει επιτευχθεί το ανώτατο όριο του αριθμού των Επιτρόπων και θα θεσπιστεί σύστημα ισότιμης εναλλαγής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα ορίσει ομόφωνα το Συμβούλιο. Έπειτα από τη συνθήκη προσχώρησης που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2003, οι εν λόγω διατάξεις θα ισχύσουν από τη συγκρότηση της επόμενης Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2004.

Στο σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ένωσης, η Συνέλευση δηλώνει εκ νέου (άρθρο I-25) τα ουσιαστικά καθήκοντα της Επιτροπής, ήτοι το δικαίωμα της πρωτοβουλίας (κυρίως δε όσον αφορά τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό), τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη διαχείριση των προγραμμάτων και την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, πλην της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Υπενθυμίζει επίσης την αρχή της συλλογικότητας και της ευθύνης έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα άρθρα I-25, I-26 και I-27 περιλαμβάνουν τις κύριες καινοτομίες που εισάγει η Συνέλευση σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής (άρθρο I-25), τον διορισμό και τον ρόλο του Προέδρου της (άρθρο I-26), και τέλος τα καθήκοντα που ανατίθενται στον μελλοντικό Υπουργό των Εξωτερικών (άρθρο I-27).

Στα άρθρα III-250 έως III-257, τα μέλη της Συνέλευσης περιέλαβαν τις διαδικασίες διορισμού, αντικατάστασης, παραίτησης, καθώς και τις άλλες διατάξεις που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του σώματος που δεν έχουν τροποποιηθεί συγκριτικά με τα αντίστοιχα άρθρα της Συνθήκης ΕΚ.

Κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Συνέλευσης συζητήθηκαν οι εξής σημαντικοί προβληματισμοί:

η ανάγκη να μην αποδυναμωθεί η λειτουργία του εν λόγω θεσμικού οργάνου για τη διατήρηση της θεσμικής ισορροπίας·

οι διαφορετικές επιλογές που επιτρέπουν την επίτευξη μιας ισχυρότερης Επιτροπής: χάρη σε ένα σώμα μειωμένων διαστάσεων (σύστημα ισότιμης εναλλαγής) ή αντιθέτως, εξασφαλίζοντας την εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών·

η αρχή σύμφωνα με την οποία κάποιος Επίτροπος εκπροσωπεί ή μη το κράτος μέλος του·

η αρχή σύμφωνα με την οποία το Σώμα των Επιτρόπων πρέπει να απαρτίζεται κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει με ικανοποιητικό τρόπο το δημογραφικό και γεωγραφικό φάσμα του συνόλου των κρατών μελών της Ένωσης.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΣΥΝΘΕΣΗ

Από την 1η Νοεμβρίου 2009, το Σώμα θα απαρτίζεται μόνον από 15 μέλη: τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Υπουργό Εξωτερικών (με τον τίτλο του Αντιπροέδρου) και τους 13 Ευρωπαίους Επιτρόπους (με δικαίωμα ψήφου).

Παράλληλα με αυτούς τους 13 Ευρωπαίους Επιτρόπους θα οριστούν επίσης Επίτροποι χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε κράτος μέλος θα διαθέτει έναν εθνικό αντιπρόσωπο ο οποίος θα είναι είτε ευρωπαίος επίτροπος (με όριο τις 13 θέσεις) είτε επίτροπος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ισότιμη εναλλαγή (βάσει της σειράς διορισμού και τη διάρκεια της θητείας) μεταξύ των δύο ομάδων Επιτρόπων και μεταξύ των κρατών μελών θα διεξάγεται βάσει συστήματος που θα θεσπιστεί δυνάμει απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τη διεύρυνση που προσαρτάται στη Συνθήκη της Νίκαιας.

Τα μέλη της Συνέλευσης συνέλαβαν ένα νέο καθήκον: πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών που θα ασκεί τα καθήκοντα που προς το παρόν ασκούνται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, και από τον Επίτροπο που είναι επιφορτισμένος με τις εξωτερικές σχέσεις. Συνεπώς, ο Υπουργός Εξωτερικών θα εξαρτάται παράλληλα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο .

Ο Υπουργός Εξωτερικών διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία και με τη συμφωνία του Προέδρου της Επιτροπής, χαράζει και ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), ως εντολοδόχος του Συμβουλίου. Υπό αυτήν την ιδιότητα προεδρεύει της σύνθεσης «εξωτερικών υποθέσεων» του Συμβουλίου των Υπουργών. Εξασφαλίζει επίσης την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Η Συνέλευση δεν προτείνει αλλαγή στον τρόπο διορισμού του Προέδρου, αλλά επισημαίνει σαφώς ότι όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει τον υποψήφιο για την Προεδρία κατά την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Αυτή η αλλαγή αυξάνει έμμεσα τη βαρύτητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενδυναμώνει την πολιτική πρόκληση που συνδέεται με τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ενδυναμώνει την εξουσία διορισμού του Προέδρου. Πράγματι, ο τελευταίος διορίζει τους Ευρωπαίους Επιτρόπους βάσει καταλόγου τριών προσώπων (τουλάχιστον ένα εκ των οποίων είναι γυναίκα) που καταρτίζεται από κάθε κράτος μέλος.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-25 Ρόλος, σύνθεση, συλλογικότητα και ευθύνη έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σημαντικές τροποποιήσεις
I-26 Ρόλος και εξουσία του διορισμού του Προέδρου
I -27 Ρόλος του Υπουργού Εξωτερικών Νέες διατάξεις
III-250 έως III-257 Διαδικασία διορισμού των Επιτρόπων, διαδικασία αντικατάστασης, εσωτερικός κανονισμός και λοιπές διατάξεις. -

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περιεχόμενα ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας