Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

EU's institutioner


Kommissionen


Indledning
Sammensætning
Formandskab
Oversigtstabel

INDLEDNING

Af effektivitetshensyn er det i Nice-traktaten fastsat, at Kommissionen efter 2005 kun vil have et medlem fra hver medlemsstat. Når EU når op på 27 medlemsstater, lægges der loft over antallet af kommissærer, og der indføres en rotationsordning på ligelige betingelser. Reglerne for denne ordning fastsættes af Rådet med enstemmighed. Ifølge tiltrædelsestraktaten, som blev undertegnet i april 2003, træder disse bestemmelser i kraft samtidig med indsættelsen af den nye Kommission i november 2004.

I konventets udkast til forfatningstraktat (artikel I-25) bekræftes Kommissionens væsentligste opgaver, dvs. initiativretten (navnlig hvad angår den årlige og flerårige planlægning), kontrol med EU-rettens gennemførelse, budgettets gennemførelse, forvaltning af programmer og repræsentation af EU udadtil, ekskl. den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Herudover bekræftes kollegialitetsprincippet og ansvaret over for Parlamentet.

Artikel I-25, I-26 og I-27 indeholder konventets væsentligste nyskabelser med hensyn til Kommissionens sammensætning (artikel I-25), valg af formand og dennes rolle (artikel I-26) og den kommende EU-udenrigsministers arbejdsområder (artikel I-27).

I artikel III-250 til III-257 har medlemmerne af konventet nedfældet reglerne for udnævnelse, valg af efterfølger, fratrædelse og de øvrige bestemmelser vedrørende kollegiets interne organisering, som ikke har ændret sig i forhold til de tilsvarende artikler i EF-traktaten.

Følgende store problemstillinger har dannet grundlag for debatten i konventet:

[ Top ]

SAMMENSÆTNING

Den 1. november 2009 reduceres antallet af kommissærer til 15 omfattende Kommissionens formand, EU-udenrigsministeren (med titel af næstformand) og 13 Europakommissærer.

Ud over de 13 Europakommissærer vil der blive udnævnt en række kommissærer uden stemmeret. Hver medlemsstat vil være repræsenteret ved en national repræsentant der vil være enten en Europakommissær (højst 13 poster) eller en kommissær uden stemmeret.
Udnævnelsen og den ligelige rotation (angående rækkefølge og tjenestetid) mellem de to grupper af kommissærer sker på grundlag af en ordning, som Det Europæiske Råd træffer afgørelse om i henhold til principperne i udvidelsesprotokollen, som er vedlagt Nice-traktaten.

Medlemmerne af konventet har indført en ny funktion i form af en EU-udenrigsminister, som skal varetage de opgaver, som i dag udføres af den høje repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hr. "FUSP", og kommissæren med ansvar for eksterne forbindelser. EU-udenrigsministeren vil derfor blive underlagt både Kommissionen og Rådet .

EU-udenrigsministeren, som udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal og med kommissionsformandens samtykke, udformer og gennemfører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og forsvars- sikkerhedspolitikken under bemyndigelse af Rådet. I denne egenskab optræder EU-udenrigsministeren som formand for Rådet (udenrigsministrene). EU-Udenrigsministeren varetager desuden EU's repræsentation udadtil i forbindelse med udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

[ Top ]

FORMANDSKAB

Konventet har ikke foreslået nogen ændringer af den måde, hvorpå formanden udnævnes, men det understreges, at når Det Europæiske Råd indstiller en formandskandidat til godkendelse i Europa-Parlamentet , skal det ske under hensyntagen til resultatet af valget til Europa-Parlamentet. Denne ændring styrker indirekte Parlamentets vægt og øger den politiske betydning af EP-valget.

Udkastet til traktat udvider formandens udnævnelsesbeføjelser, da han udpeger Europakommissærerne fra de lister over tre personer (heraf mindst en kvinde), som de enkelte medlemsstater skal opstille.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
I-25 Rolle, sammensætning, kollegialitet og ansvar over for Parlamentet Væsentlige ændringer
I-26 Formandens rolle og udnævnelsesbeføjelser
I-27 EU-udenrigsministerens rolle Nye bestemmelser
III-245 til III-253 Procedure for udnævnelse af kommissærerne, procedure for valg af efterfølger, forretningsorden og andre bestemmelser. -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top