Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s beslutsförfaranden

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

EU:s beslutsförfaranden


Lagstiftningsförfarandena


Inledning
Det ordinarie lagstiftningsförfarandet
De särskilda lagstiftningsförfarandena
Övergångsklausulen
Översiktstabell

INLEDNING

Konventets förslag går ut på att förenkla lagstiftningsförfarandena, vilket fick stöd av regeringskonferensen. Av de fyra nuvarande lagstiftningsförfarandena bibehålls bara medbeslutandeförfarandet. Att detta förfarande införs allmänt, och i utkastet till konstitution kallas det "ordinarie lagstiftningsförfarandet", är den mest intressanta nyheten i utkastet. Särskilda lagstiftningsförfaranden föreskrivs också, men med en allmän övergångsklausul som ger möjlighet att besluta att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas. Detta s.k. förenklade förfarande för ändring av konstitutionen är dock tungrott eftersom det kräver enhällighet i Europeiska rådet och godkännande från samtliga nationella parlament.

[ Till sidans början ]

DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

I konstitutionen föreskrivs en förenkling av unionens lagstiftningsförfaranden.
Samrådsförfarandet och samtyckesförfarandet i de nuvarande fördragen förs samman under beteckningen "särskilda lagstiftningsförfaranden".

Medbeslutandeförfarandet i artikel 251 i EG-fördraget tas med utan ändringar. Medbeslutandeförfarandet kallas nu det "ordinarie lagstiftningsförfarandet" och beskrivs närmare i artiklarna I-34 och III-396.
Europeiska lagar och ramlagar ska antas gemensamt av parlamentet och ministerrådet på förslag av kommissionen i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som beskrivs i artikel III-396. Detta leder till en förenkling av bestämmelserna i det nuvarande fördraget. Hänvisningarna till kommissionens förslag och till medbeslutandeförfarandet ersätts av en hänvisning till lagen eller ramlagen. När det i en artikel hänvisas till en lag eller en ramlag innebär det automatiskt att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas. Om det gäller en av rådets eller Europaparlamentets lagar eller ramlagar ska ett av de särskilda lagstiftningsförfarandena tillämpas.
I konstitutionen vidgas tillämpningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet betydligt, vilket ger parlamentet utökade beslutsbefogenheter. Denna generalisering av medbeslutandeförfarandet går för övrigt hand i hand med att beslut med kvalificerad majoritet ska utvidgas till ett tjugotal bestämmelser som för närvarande kräver enhällighet, och med att kvalificerad majoritet ska tillämpas på nästan lika många nya rättsliga grunder.
Generaliseringen av medbeslutandeförfarandet och utvidgningen av beslut med kvalificerad majoritet torde förenkla beslutsfattandet.

[ Till sidans början ]

DE SÄRSKILDA LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDENA

I artikel I-34 preciseras att en del europeiska lagar eller ramlagar , i de fall som särskilt anges i konstitutionen, kan antas av rådet ensamt eller mera sällan av Europaparlamentet ensamt, i stället för av de båda institutionerna gemensamt. Detta gäller lagar eller ramlagar som antagits av rådet efter samtycke av eller samråd med Europaparlamentet, eller lagar eller ramlagar som antagits av Europaparlamentet efter samtycke av rådet. I konstitutionen preciseras inte hur dessa särskilda lagstiftningsförfaranden ska gå till, till skillnad från det ordinarie lagstiftningsförfarandet som beskrivs i artikel III-396. Man måste alltså från fall till fall stödja sig på de rättsliga grunder som föreskriver att de ska användas.
Dessa särskilda lagstiftningsförfaranden berör fortfarande ett visst antal rättsliga grunder och motsvarar det tidigare samrådsförfarandet, samarbetsförfarandet och samtyckesförfarandet. De ska följaktligen tillämpas särskilt på följande områden:

[ Till sidans början ]

ÖVERGÅNGSKLAUSULEN

I konstitutionen finns vissa s.k. övergångsklausuler som gör det möjligt att utvidga tillämpningsområdet för beslut med kvalificerad majoritet och för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

När det gäller lagstiftningsförfarandet kan man följaktligen i framtiden ersätta de särskilda lagstiftningsförfarandena med det ordinarie lagstiftningsförfarandet utan att saken behandlas av regeringskonferensen, vilket skulle kräva ratificering av samtliga medlemsstater.

I artikel IV-444 i konstitutionen föreskrivs hur dessa övergångsklausuler ska fungera:

Övergångsklausulerna i fråga är en av de största innovationerna i konstitutionen. De öppnar möjligheten att utvidga inte bara beslut med kvalificerad majoritet utan också parlamentets roll till områden där det ännu inte är jämställt med rådet.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
Artikel IV-444 Övergångsklausulen
Nya bestämmelser
Artikel I-34 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet och det särskilda lagstiftningsförfarandet Nya bestämmelser
Artikel III-396 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet -

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan