Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw ? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site
Een Grondwet voor Europa Sla taalkeuze over en ga direct naar lijst met samenvattingen (toegangstoets=1)
EUROPA > Samenvattingen van de wetgeving > De besluitvormingsprocedures van de Unie

DE OPBOUW VAN EUROPA AAN DE HAND VAN DE VERDRAGEN >

De besluitvormingsprocedures van de Unie


De wetgevingsprocedures


Inleiding
De gewone wetgevingsprocedure
De bijzondere wetgevingsprocedures
De overbruggingsclausule
Overzichtstabel

INLEIDING

De voorstellen van de Conventie , die door de Intergouvernementele Conferentie (IGC) zijn overgenomen, zijn bedoeld om de wetgevingsprocedures te vereenvoudigen.
Zo is van de vier huidige wetgevingsprocedures alleen de medebeslissingsprocedure behouden. De meest opvallende vernieuwing in de Grondwet is de veralgemening van deze procedure, die nu de gewone wetgevingsprocedure wordt.

Ook is voorzien in bijzondere wetgevingsprocedures, maar met een algemene overbruggingsclausule, die de mogelijkheid openlaat om naar de gewone wetgevingsprocedure over te gaan. Deze zogenoemde "vereenvoudigde herzieningsprocedure" blijft evenwel omslachtig omdat de eenparigheid binnen de Europese Raad en de instemming van alle nationale parlementen hierbij vereist zijn.

[ Begin pagina ]

GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE

In de Grondwet wordt een vereenvoudiging van de wetgevingsprocedures van de Unie voorgesteld.
De procedure van het gewone advies (raadpleging) en de instemmingsprocedure (goedkeuring) als vastgesteld in de huidige verdragen, zijn samengevoegd onder de benaming "bijzondere wetgevingsprocedures".

De medebeslissingsprocedure vastgesteld in artikel 251 van het EG-Verdrag wordt zonder enige wijziging overgenomen. Zij wordt de "gewone wetgevingsprocedure", waarvan de nadere voorschriften in de artikelen I-34 en III-396 zijn vastgesteld.

De Europese wetten en kaderwetten zullen op voorstel van de Commissie gezamenlijk door het Parlement en de Raad van Ministers worden goedgekeurd volgens de gewone wetgevingsprocedure die in artikel III-396 is beschreven. Daardoor worden de bepalingen vereenvoudigd die in het huidige Verdrag in de medebeslissingsprocedure voorzien: voortaan wordt door de vermelding van een wet of kaderwet automatisch verwezen naar het voorstel van de Commissie en naar de medebeslissingsprocedure. Wanneer een wet of kaderwet in een artikel worden genoemd, is dus vanzelf daaronder verstaan dat de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is. Gaat het om een wet of kaderwet van de Raad of het Parlement, dan is een bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing.

In de Grondwet wordt de toepassing van de gewone wetgevingsprocedure aanzienlijk uitgebreid, zodat het Parlement meer beslissingsbevoegdheid krijgt. Deze veralgemening van de medebeslissingsprocedure gaat trouwens gepaard met de uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid tot een twintigtal bepalingen waarvoor thans eenparigheid is vereist en met de toepassing van de gekwalificeerde meerderheid op een bijna even groot aantal nieuwe rechtsgrondslagen.

De veralgemening van de medebeslissingsprocedure en de uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid moeten de besluitvorming vergemakkelijken.

[ Begin pagina ]

BIJZONDERE WETGEVINGSPROCEDURES

Artikel I-34 bepaalt dat in sommige in de Grondwet uitdrukkelijk omschreven gevallen, Europese wetten of kaderwetten door de Raad alleen of in meer uitzonderlijke gevallen door het Parlement alleen en niet langer door beide instellingen samen kunnen worden goedgekeurd. Het gaat daarbij om wetten of kaderwetten van de Raad die na goedkeuring door of raadpleging van het Parlement zijn aangenomen of omgekeerd wetten of kaderwetten van het Parlement die na goedkeuring door de Raad zijn aangenomen.
De Grondwet bevat geen nadere bepalingen betreffende het verloop van deze bijzondere wetgevingsprocedures, terwijl in artikel III-396 wel dergelijke bepalingen betreffende de gewone wetgevingsprocedure zijn vastgesteld. Daarom moet in ieder geval afzonderlijk worden verwezen naar de rechtsgrondslagen van deze procedures.

Deze bijzondere wetgevingsprocedures betreffen ook nog een aantal andere rechtsgrondslagen en vormen het equivalent van de vroegere overleg-, samenwerkings- en instemmingsprocedure. Zij zijn in het bijzonder van toepassing op de volgende gebieden:

[ Begin pagina ]

OVERBRUGGINGSCLAUSULE

De Grondwet bevat zogenoemde "overbruggingsclausules" waardoor het toepassingsgebied van de stemming met gekwalificeerde meerderheid en de gewone wetgevingsprocedure kan worden uitgebreid.

Op het gebied van de wetgevingsprocedures is het dus voortaan mogelijk de bijzondere wetgevingsprocedures te vervangen door de gewone wetgevingsprocedure zonder gebruik te maken van het mechanisme van de IGC, waarvoor ratificatie door alle lidstaten vereist is.

In artikel IV-444 van het Verdrag betreffende de Grondwet wordt de werking van deze overbruggingsclausules nader omschreven:

Deze overbruggingsclausules vormen een van de belangrijkste vernieuwingen van het Verdrag betreffende de grondwet. Zij openen de weg naar de uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde meerderheid en van de rol van het Parlement op terreinen waarop het thans nog niet op voet van gelijkheid met de Raad staat.

[ Begin pagina ]

OVERZICHTSTABEL

Artikelen Onderwerp Opmerkingen
Artikel IV-444 Overbruggingsclausule Nieuwe bepalingen
Artikel I-34 Gewone en bijzondere wetgevingsprocedure Nieuwe bepalingen
Artikel III-396 Gewone wetgevingsprocedure -

[ Begin pagina ] [ Vorig informatieblad ] [ Volgend informatieblad ] [ Inhoudsopgave ]


Deze informatiebladen zijn voor de Europese Commissie juridisch niet bindend, beogen geen volledigheid en hebben geen interpretatieve waarde wat de tekst van de Grondwet betreft.


Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw ? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site | Bovenkant pagina