Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopalle perustuslaki Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin päätöksentekomenettelyt

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Unionin päätöksentekomenettelyt


Lainsäädäntömenettelyt


Johdanto
Tavanomainen lainsäätämisjärjestys
Erityiset lainsäätämisjärjestykset
Yhdyskäytävälauseke
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Valmistelukunta teki ehdotuksia lainsäädäntömenettelyjen yksinkertaistamiseksi, ja hallitustenvälinen konferenssi (HVK) yhtyi näihin ehdotuksiin.
Niinpä nykyisistä neljästä lainsäädäntömenettelystä säilytettiin ainoastaan yhteispäätösmenettely, jonka alaa laajennettiin samalla, kun sitä alettiin kutsua tavanomaiseksi lainsäätämisjärjestykseksi. Tämä on merkittävimpiä perustuslaissa määrättyjä uudistuksia.
Perustuslaissa määrätään myös erityisistä lainsäätämisjärjestyksistä, mutta niihin liittyy yleinen yhdyskäytävälauseke, joka antaa mahdollisuuden siirtyä tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen. Tämä "yksinkertaistettu tarkistamismenettely" on kuitenkin raskas, sillä se vaatii Eurooppa-neuvoston yksimielisen päätöksen ja jokaisen kansallisen parlamentin hyväksynnän.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TAVANOMAINEN LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYS

Perustuslain tekstissä ehdotetaan unionin lainsäädäntömenettelyjen yksinkertaistamista.
Yksinkertaisen lausunnon menettely (kuulemismenettely) sekä hyväksyntämenettely, sellaisina kuin niistä määrätään nykyisissä perussopimuksissa, yhdistetään erityiseksi lainsäätämisjärjestykseksi.

Yhteispäätösmenettely, sellaisena kuin siitä määrätään EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa, on otettu perustuslakiin ilman muutoksia. Yhteispäätösmenettelystä tulee "tavanomainen lainsäätämisjärjestys", ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt eritellään I-34 ja III-396 artiklassa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat yhdessä eurooppalait ja -puitelait komission ehdotuksesta III-396 artiklan mukaisessa tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tällä tavalla selkeytetään nykyisen perustamissopimuksen määräyksiä yhteispäätösmenettelystä: sanat "laki" ja "puitelaki" sisältävät itsessään viittaukset komission ehdotukseen ja yhteispäätösmenettelyyn. Niinpä, jos artiklassa viitataan lakiin tai puitelakiin, sovelletaan automaattisesti tavanomaista lainsäätämisjärjestystä. Jos kyseessä on neuvoston tai parlamentin antama laki tai puitelaki, sovelletaan erityistä lainsäätämisjärjestystä.

Perustuslailla laajennetaan merkittävästi tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalaa ja lisätään siten parlamentin päätösvaltaa. Yhteispäätösmenettelyn yleistäminen on samansuuntainen kuin määräenemmistökäytännön laajentaminen koskemaan noin 20 säädöstä , jotka nykyisin edellyttävät yksimielisyyttä, ja sen soveltaminen lähes yhtä suureen määrään uusia oikeusperustoja.
Yhteispäätösmenettelyn yleistäminen ja määräenemmistökäytännön laajentaminen helpottavat päätöksentekoa.

[ Takaisin sivun alkuun ]

ERITYISET LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYKSET

Perustuslain I-34 artiklan mukaan eräissä perustuslaissa selkeästi määrätyissä tapauksissa eurooppalait tai -puitelait voi antaa neuvosto yksin tai harvemmin Euroopan parlamentti yksin sen sijaan, että nämä toimielimet antaisivat ne yhdessä. Tällaisessa erityistapauksessa on kysymys laista tai puitelaista, jonka neuvosto antaa saatuaan parlamentin hyväksynnän tai kuultuaan parlamenttia, tai päinvastaisessa tapauksessa laista tai puitelaista, jonka parlamentti antaa saatuaan neuvoston hyväksynnän.
Erityisten lainsäätämisjärjestysten etenemistä ei eritellä perustuslaissa samalla tavoin kuin tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen etenemistä III-396 artiklassa, joten niitä vaativissa tapauksissa tulee tapauskohtaisesti tukeutua asiaa käsitteleviin oikeusperustoihin.

Erityisiä lainsäätämisjärjestyksiä sovelletaan edelleen eräisiin oikeusperustoihin, ja ne vastaavat entisiä kuulemis-, yhteistoiminta- ja hyväksyntämenettelyjä. Niinpä niitä sovelletaan erityisesti seuraavilla aloilla:

[ Takaisin sivun alkuun ]

YHDYSKÄYTÄVÄLAUSEKE

Perustuslaissa on niin sanottuja yhdyskäytävälausekkeita, jotka mahdollistavat määräenemmistöpäätöksen ja tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamisalan laajentamisen.

Niinpä lainsäädäntömenettelyissä voidaan tästedes erityiset lainsäätämisjärjestykset korvata tavanomaisella lainsäätämisjärjestyksellä ilman, että asia täytyy kierrättää hallitustenvälisen konferenssin kautta, mikä edellyttäisi kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntää.

Perustuslakisopimuksen IV- 444 artiklassa eritellään näiden yhdyskäytävälausekkeiden toiminta:

Yhdyskäytävälausekkeet ovat eräs tärkeimmistä perustuslaissa määrätyistä uudistuksista. Ne laajentavat paitsi määräenemmistöpäätöksen soveltamisalaa, myös parlamentin roolia aloilla, joilla sillä ei toistaiseksi ole tasa-arvoista asemaa neuvoston kanssa.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artiklat Aihe Huomautuksia
IV-444 artikla Yhdyskäytävälauseke Uusia määräyksiä
I-34 artikla Tavanomainen lainsäätämisjärjestys ja erityinen lainsäätämisjärjestys Uusia määräyksiä
III-396 artikla Tavanomainen lainsäätämisjärjestys -

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita perustuslakisopimuksen tekstejä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun