Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's beslutningsprocedurer

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's beslutningsprocedurer


Lovgivningsprocedurerne


Indledning
Den almindelige lovgivningsprocedure
De særlige lovgivningsprocedurer

Oversigtstabel

INDLEDNING

Konventets forslag , som blev overtaget af regeringskonferencen, går i retning af en forenkling af lovgivningsprocedurerne.
Blandt de fire eksisterende lovgivningsprocedurer er således kun den fælles beslutningsprocedure bevaret. Udbredelsen af denne procedure, som i forfatningen gøres til "den almindelige lovgivningsprocedure", er den mest bemærkelsesværdige nyhed.

Der er endvidere indført særlige lovgivningsprocedurer, som dog er forsynet med en generel "passerelle"-bestemmelse, der gør det muligt at anvende den almindelige lovgivningsprocedure. Ikke desto mindre forbliver denne såkaldte "forenklede revision" omfattende, da den både skal vedtages med enstemmighed i Det Europæiske Råd og godkendes af de nationale parlamenter.

[ Top ]

DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE

Forfatningsteksten foreslår en forenkling af EU's lovgivningsprocedurer.
Proceduren med en almindelig udtalelse (høring) samt den samstemmende udtalelse (godkendelse), der er anført i den aktuelle traktat, er samlet under betegnelsen "særlige lovgivningsprocedurer".

Den fælles beslutningsprocedure, der er anført i EF-traktatens artikel 251, overtages uden ændringer og bliver "den almindelige lovgivningsprocedure", som er nærmere beskrevet i artikel I-34 og III-396.

De europæiske love og rammelove vedtages af Europa-Parlamentet og Ministerrådet i fællesskab på forslag af Kommissionen efter den almindelige lovgivningsprocedure i artikel III-396. Dette medfører en forenkling af de nuværende traktatbestemmelser, som foreskriver den fælles beslutningsprocedure: i stedet for at henvise til Kommissionens forslag og til den fælles beslutningsprocedure henvises der udelukkende til love og rammelove. Når en artikel refererer til en europæisk lov eller en rammelov forstås således automatisk, at den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse. Hvis det derimod drejer sig om en europæisk lov eller rammelov fra Ministerrådet eller Europa-Parlamentet, finder den særlige lovgivningsprocedure anvendelse.

Forfatningen udvider anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure betydeligt, og giver således Parlamentet større beslutningsbeføjelser. Samtidig med at den fælles beslutningsprocedure således bliver den almindelige procedure, vil anvendelsen af afstemninger med kvalificeret flertal blive udvidet til at omfatte omkring tyve områder , hvor der i øjeblikket træffes afgørelse med enstemmighed, og i forbindelse med et tilsvarende stort antal nye retsgrundlag, vil der også blive anvendt kvalificeret flertal.

Den almindelige brug af den fælles beslutningsprocedure og den øgede brug af afstemning med kvalificeret flertal vil lette beslutningstagningen.

[ Top ]

DE SÆRLIGE LOVGIVNINGSPROCEDURER

I artikel I-34 præciseres det, at europæiske love eller rammelove i særlige tilfælde, som er fastsat i forfatningen, kan vedtages af Rådet alene eller i sjældnere tilfælde af Europa-Parlamentet alene og ikke længere af de to institutioner i fællesskab. Det vil dreje sig om love eller rammelove vedtaget af Rådet efter godkendelse eller høring af Europa-Parlamentet eller omvendt om love eller rammelove vedtaget af Europa-Parlamentet efter godkendelse af Rådet.
Forfatningen præciserer ikke de særlige lovgivningsprocedurers forløb, som det er tilfældet med den almindelige lovgivningsprocedure i artikel III-396. Det er derfor nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at referere til de gældende retsgrundlag.

De særlige lovgivningsprocedurer vedrører en række retsgrundlag og omfatter de tidligere hørings- og samarbejdsprocedurer og proceduren for samstemmende udtalelse. De anvendes især inden for følgende områder:

[ Top ]

"PASSERELLE"-BESTEMMELSEN

Forfatningen indeholder en række såkaldte "passerelle"-bestemmelser, der gør det muligt at udvide anvendelsesområdet for afstemning med kvalificeret flertal og den almindelige lovgivningsprocedure.

Hvad angår lovgivningsproceduren, er det således muligt at udskifte de særlige lovgivningsprocedurer med den almindelige lovgivningsprocedure uden først at skulle afholde en regeringskonference, der indebærer en ratifikation i samtlige lande.

I forfatningstraktatens artikel IV- 444 beskrives "passerelle"-bestemmelserne:

"Passerelle"-bestemmelserne udgør en af de vigtigste nyskabelser i forfatningstraktaten, da de åbner op for en udvidet brug af kvalificeret flertal og samtidig tildeler Europa-Parlamentet en større rolle på områder, hvor det ikke tidligere har været ligestillet med Rådet.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
Artikel IV-444 "Passerelle"-bestemmelse Ny bestemmelse
Artikel I-34 Den almindelige lovgivningsprocedure og den særlige lovgivningsprocedure Ny bestemmelse
Artikel III-396 Den almindelige lovgivningsprocedure -


[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top