Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's institutioner


Europa-Parlamentet


Indledning
Generelle bestemmelser
Parlamentets sammensætning
Lovgivningsprocedurer
Andre bestemmelser
Oversigtstabel

INDLEDNING

De reformer, der indføres ved forfatningen med hensyn til Europa-Parlamentet, er koncentreret om to forhold:

Som for de øvrige institutioner samles de vigtigste bestemmelser vedrørende Parlamentet i en enkelt artikel i første del af forfatningstraktaten for at gøre dem mere synlige (artikel I-20).

For at undgå, at spørgsmålet om fordelingen af pladser i Parlamentet gøres til genstand for alt for lange forhandlinger mellem medlemsstaterne, fastlægges der i forfatningen grundlæggende regler for denne fordeling og det overlades til Parlamentet at udarbejde et forslag om emnet, som så skal vedtages enstemmigt af Det Europæiske Råd.

Hver gang der er foretaget en reform af traktaterne, er Europa-Parlamentets rolle i gennemførelsen af EU's beslutningsprocedurer blevet styrket. Forfatningen udvider den fælles beslutningsprocedure, omdøbt til " den almindelige lovgivningsprocedure ", til at omfatte et stort antal artikler. Parlamentet bliver således sideordnet lovgivningsmyndighed i næsten samtlige tilfælde bortset fra en snes akter, hvor det kun vil blive hørt. Der gøres rede for de nærmere detaljer vedrørende denne overgang til den "almindelige lovgivningsprocedure" i en specifik oversigt over lovgivningsproceduren .

[ Top ]

GENERELLE BESTEMMELSER

Forfatningstraktaten indeholder i artikel I-20 de generelle bestemmelser vedrørende Parlamentet. I henhold til forfatningen udøves den lovgivende funktion og budgetfunktionen af Parlamentet og Ministerrådet i fællesskab. Parlamentet er således ligestillet med Ministerrådet i tildelingen af disse to funktioner. Parlamentet udøver ligeledes funktionerne med politisk kontrol og høring efter de betingelser, der er fastsat i forfatningen (f.eks. kontrol af Kommissionen eller budgetgennemførelsen ).

Ifølge forfatningen vælges Kommissionens formand herefter af Europa-Parlamentet af et flertal af medlemmerne på forslag af Det Europæiske Råd . Ved dette forslag skal der tages hensyn til valget til Europa-Parlamentet. Det skal understreges, at man har foretrukket udtrykket valg frem for udtrykket godkendelse, som hidtil har været anvendt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Denne ændring tager sigte på at øge Europa-Parlamentsvalgets og Parlamentets betydning, og viser klart det ansvar, Kommissionens formand har over for Parlamentet.

[ Top ]

PARLAMENTETS SAMMENSÆTNING

I forfatningstraktaten forudses der ingen ændringer af de nærmere bestemmelser for valget til Europa-Parlamentet. Dette valg finder sted i form af almindelige direkte valg, hvor der frit og hemmeligt afgives stemmer, og det skal give de europæiske borgere mulighed for at vælge deres repræsentanter for et mandat på fem år (artikel I-20). I forfatningen opretholdes i artikel III-330 det retsgrundlag, hvor det fastsættes, at valget til Europa-Parlamentet skal afholdes ifølge en i alle medlemsstater ensartet procedure, hvilket endnu ikke er tilfældet. I samme artikel fastsættes det, at der ved europæisk lov eller rammelov fastsættes de nærmere foranstaltninger, der skal træffes for at overholde dette krav.

Forfatningstraktaten fastsætter antallet af pladser til højst 750, hvilket er mere end det tal, der i øjeblikket er fastsat ved Nice-traktaten . Det mindste antal pladser for en medlemsstat er fastsat til seks for at sikre, at alle større politiske tendenser har chance for at blive repræsenteret i Europa-Parlamentet, også fra medlemsstater med en lille befolkning. For første gang har man også indskrevet det højeste antal pladser, 96, i forfatningstraktaten. .

Man bryder med traditionen med, at den detaljerede fordeling af pladser mellem medlemsstaterne fastsættes i traktaterne. I stedet for indeholder forfatningstraktaten en tildelingsregel, som specificerer, at borgere repræsenteres degressivt. (artikel I-20).

Det Europæiske Råd skal i god tid inden valget til Europa-Parlamentet i 2009 med enstemmighed på forslag af Europa-Parlamentet og med dettes godkendelse vedtage en afgørelse om sammensætningen af Parlamentet. De nye regler for sammensætningen skal således baseres på Parlamentets forslag, hvilket giver dette en større indflydelse på sin egen sammensætning. Hvis det efter endnu en udvidelse viser sig at være nødvendigt igen at ændre sammensætningen af pladser, skal der følges nøjagtigt samme procedure, idet man dermed undgår at skulle ændre forfatningen.

For valgperioden 2004-2009 opretholdes ved protokollen om overgangsbestemmelser vedrørende EU's institutioner og organer fordelingen af pladser efter den ordning, der blev aftalt i Nice , således som den er fastsat ved tiltrædelsestraktaterne med de ti nye medlemslande. .

[ Top ]

LOVGIVNINGSPROCEDURER

Forfatningen medfører en stor forenkling af EU's lovgivningsprocedurer . Med indførelsen af den "almindelige lovgivningsprocedure" (artikel I-34 og III-396), som er udformet på grundlag af den eksisterende såkaldte "fælles beslutningsprocedure", er Parlamentet herefter blevet en reel sideordnet lovgivningsmyndighed sammen med Ministerrådet. De europæiske love og rammelove skal vedtages af Parlamentet og Ministerrådet i fællesskab efter den procedure, der er beskrevet i artikel III-396. Anvendelsesområdet for denne lovgivningsprocedure udvides til at omfatte et stort antal artikler, og Parlamentet tillægges dermed større beslutningsbeføjelser. For visse love og rammelove, som vedtages efter en særlig procedure, er det fastsat i forfatningstraktaten, at Parlamentet skal høres eller skal godkende den pågældende retsakt.

Parlamentets beføjelser i budgetproceduren (artikel III-403 til III-409) styrkes, idet budgetproceduren herefter vil ligne den almindelige lovgivningsprocedure med en enkelt behandling og et forlig mellem Parlamentet og Rådet.. Desuden er den tidligere sondring mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter ophævet, og det betyder, at Parlamentets indflydelse udvides til at omfatte hele budgettet. Tidligere var det nemlig kun de ikke-obligatoriske udgifter, Parlamentet kunne træffe endelig afgørelse om. Nærmere enkeltheder om budgetproceduren findes på temasiden om EU's finanser .

[ Top ]

ANDRE BESTEMMELSER

I artikel III-330 til III-340 i forfatningstraktaten fastsættes de mere specifikke bestemmelser (valg til Europa-Parlamentet, arbejdsmetoder, årlige sessioner, midlertidige undersøgelsesudvalg, borgernes ret til at indgive andragender, den europæiske ombudsmands rolle, vedtagelsen af forretningsordenen, mistillidsvotum mod Kommissionen osv.), uden at grundlaget for disse bestemmelser dog ændres i forhold til de nuværende traktater.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-20 Europa-Parlamentet Vigtige ændringer
I-34 Lovgivningsmæssige retsakter Vigtige ændringer
III-330 til III-340 Europa-Parlamentet - specifikke bestemmelser -
III-396 Den almindelige lovgivningsprocedure Vigtige ændringer
III-403 til III-409 EU's årlige budget - Vigtige ændringer-
Protokollen om overgangsbestemmelser vedrørende EU's institutioner og organer Pladser i Europa-Parlamentet 2004-2009 Vigtige ændringer

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top