Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > Grundläggande principer för EU

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Grundläggande principer för EU


Unionens värden och mål


Inledning
Upprättande av unionen
Unionens värden
Unionens mål
De grundläggande principerna
Unionens symboler
De grundläggande rättigheterna
Översiktstabell

INLEDNING

Det fördrag genom vilket en konstitution för Europa upprättas, föregås av en ingress där bl.a. Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv tas upp och de europeiska folken uppmanas att övervinna sina gamla motsättningar och bygga en gemensam framtid samtidigt som de förblir stolta över sin identitet och nationella historia.

I ingressen tas i stora delar de ämnen upp som behandlas i ingresserna till de nuvarande fördragen. Nya ämnen, bl.a. humanismen, men även förnuftet och folkens nationella identitet tas emellertid också upp. I ingressen hänvisas till det arbete som fullbordats inom ramen för de fördrag varigenom Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) och Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) upprättas och tackas ledamöterna i Europeiska konventet för att de i de kvinnliga och manliga medborgarnas och i de europeiska staternas namn utarbetat utkastet till konstitution.

Även om avdelning I i den första delen av det konstitutionella fördraget kallas "Definition av unionen och dess mål", finner man inte någon exakt definition av Europeiska unionen där, med någon uppräkning av dess egenskaper. Definitionen ges indirekt i de åtta första artiklarna om upprättandet av unionen, dess värden och mål, de grundläggande friheterna och icke-diskrimineringen, förbindelserna mellan unionen och medlemsstaterna, unionens rätt, unionens status som juridisk person samt unionens symboler.
I avdelning II i den första delen finns bestämmelser om de grundläggande rättigheterna (artikel I-9) och EU-medborgarskapet (artikel I-10). Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som hittills inte haft rättslig status, integreras dessutom i konstitutionen och återges i konstitutionstextens andra del. Detta är ett stort framsteg.

[ Till sidans början ]

UPPRÄTTANDE AV UNIONEN

Europeiska unionen upprättas i artikel I-1 i konstitutionen, som har sitt ursprung i en önskan hos Europas medborgare och stater att bygga sin gemensamma framtid. Medlemsstaterna tilldelar unionen befogenheter för att deras gemensamma mål ska uppnås. Unionen samordnar medlemsstaternas politik för att dessa mål ska kunna uppnås och utövar enligt gemenskapsmetoden de befogenheter den tilldelats genom konstitutionen.

Den formulering som används i artikel 1 är konstitutionell till sin natur eftersom Europeiska unionen upprättas "genom denna konstitution", medan det i de nuvarande fördragen är "de höga avtalsslutande parterna" som upprättar unionen och gemenskapen mellan sig. Detta uttryckssätt som ingår i de internationella fördragens språkbruk ersätts av en ny formulering som framhäver det nya fördragets konstitutionella karaktär.

[ Till sidans början ]

UNIONENS VÄRDEN

Unionen bygger på värden som respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, inbegripet rättigheter för dem som tillhör minoriteter. Dessa värden, som räknas upp i artikel I-2, är gemensamma för medlemsstaterna. Dessutom kännetecknas medlemsstaternas samhällen av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa värden spelar en viktig roll, framför allt i två konkreta fall. För det första är respekten för dessa värden ett villkor för att en ny medlemsstat ska få ansluta sig till unionen, enligt förfarandet i artikel I-58. För det andra kan bristande respekt för dessa värden leda till att en medlemsstats rättigheter till medlemskap i unionen tillfälligt upphävs (artikel I-59).

Jämfört med nu gällande fördrag införs genom konstitutionen nya värden, framför allt människans värdighet, jämställdhet, minoriteternas rättigheter och den beskrivning av medlemsstaternas samhälle som nämns ovan.

[ Till sidans början ]

UNIONENS MÅL

I artikel I-3 i konstitutionsfördraget, som omfattar unionens interna och externa mål, sammanfogas bestämmelserna i EU-fördraget med bestämmelserna i EG-fördraget. Dessa mål ska ligga till grund för unionen när den fastställer och genomför alla sina politikområden.De viktigaste målen för unionen kommer hädanefter att vara att främja freden, de egna värdena och folkens välfärd.

Till dessa allmänna mål läggs en förteckning över mer detaljerade mål:

Unionen respekterar dessutom den kulturella och språkliga mångfalden och övervakar bevarande och utveckling av det europeiska kulturarvet.

I tilläggen till de mål som anges i de nuvarande fördragen anges i konstitutionen alltså främjande av vetenskaplig och teknisk utveckling och solidaritet mellan generationerna, samt skydd av barns rättigheter. Den ekonomiska och sociala sammanhållningen får en territoriell dimension. Den kulturella och språkliga mångfalden samt bevarande och utveckling av det europeiska kulturarvet ingår också i unionens mål.

Artikel I-3.4 handlar om att främja unionens värden och intressen i dess förbindelser med den övriga världen. I denna punkt samlas de mål som för närvarande finns i EU-fördraget om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och de bestämmelser i EG-fördraget som handlar om utvecklingssamarbete:

Konstitutionen innehåller som ett nytt mål skydd av barnens rättigheter internationellt.

I artiklarna III-115-III-122 i del III i konstitutionsfördraget finns slutligen närmare bestämmelser om vad unionen bör iaktta vid genomförandet av konstitutionen. Det handlar framför allt om jämställdhet mellan män och kvinnor, kampen mot diskriminering, kraven rörande sysselsättning och socialpolitik, miljöskydd, , konsumentskydd och beaktande av den betydelse som tjänster av allmänt intresse har.

[ Till sidans början ]

DE GRUNDLÄGGANDE PRINCIPERNA

I artikel I-4 I konstitutionen säkerställs fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital i unionen (de berömda "fyra friheterna") och all diskriminering på grund av nationalitet är strängt förbjuden.

När det gäller förbindelserna mellan unionen och medlemsstaterna samlas i konstitutionsfördraget de relevanta bestämmelserna i de nuvarande fördragen i artikel I-5. Det handlar framför allt om respekt för den nationella identiteten och de grundläggande politiska och konstitutionella strukturerna i medlemsstaterna. I denna artikel återfinns även principen om lojalt samarbete.

Artikel I-6 i konstitutionsfördraget ägnas åt unionsrätten. Där definieras principen om den europeiska unionsrättens företräde framför medlemsstaternas rätt. Denna princip, som utvecklats av domstolen under hela dess rättstillämpning, erkänns sedan lång tid som en grundläggande princip och en viktig del i unionens verksamhet. I konstitutionen görs den helt enkelt synligare genom att den inskrivs på ett tydligt ställe i fördraget.

I artikel I-7 får unionen status som juridisk person. Genom sammanslagningen av Europeiska gemenskapen med Europeiska unionen får den nya unionen samma rätt att sluta internationella avtal som Europeiska gemenskapen har idag utan att fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna på något sätt ifrågasätts.

[ Till sidans början ]

UNIONENS SYMBOLER

I artikel I-8 uppräknas unionens symboler:

[ Till sidans början ]

DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

Genom konstitutionen införs stora förbättringar i fråga om skyddet av de grundläggande rättigheterna. I artikel I-9 i konstitutionsfördraget återfinns garantin för de grundläggande rättigheter som anges i EU-fördraget och det hänvisas till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och till de gemensamma konstitutionella traditionerna i medlemsstaterna. Denna artikel öppnar också vägen för en formell anslutning av unionen till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. De grundläggande rättigheterna utgör alltså en del av unionsrätten när det gäller allmänna principer.

I ett protokoll anslutet till konstitutionen föreskrivs att unionens anslutning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skall bevara unionens och dess rättsordnings särdrag och inte påverka medlemsstaternas särskilda förhållande till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Dessutom konstateras i en deklaration bilagd slutakten från regeringskonferensen förekomsten av en regelbunden dialog mellan Europeiska unionens domstol och Europadomstolen för mänskliga rättigheter, en dialog som kommer att kunna förstärkas genom unionens anslutning till denna konvention.

Dessutom integreras genom konstitutionsfördraget den stadga om de grundläggande rättigheterna, som högtidligt antogs av Europeiska rådet i Nice i december 2000, i del II i konstitutionen. Europeiska unionen har alltså en katalog av grundläggande rättigheter som kommer att bli rättsligt bindande för unionen, dess institutioner, byråer och organ, men även för medlemsstaterna när det gäller genomförandet av unionens lagstiftning. Att stadgan om grundläggande rättigheter införs i konstitutionen påverkar inte fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna.

I och med att stadgan om de grundläggande rättigheterna, som innehåller kompletterande rättigheter som inte anges i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, särskilt arbetstagares sociala rättigheter, skydd av personuppgifter, bioetik och rätten till en god förvaltning, införs i konstitutionsfördraget blir den synligare för medborgarna som blir bättre informerade om sina rättigheter.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-1 Upprättande av unionen -
I-2 Unionens värden Viktiga ändringar
I-3 Unionens mål Viktiga ändringar
I-4 Grundläggande friheter och icke-diskriminering -
I-5 Förbindelserna mellan unionen och medlemsstaterna -
I-6 Unionsrätten Nya bestämmelser
I-7 Juridisk person Nya bestämmelser
I-8 Unionens symboler Nya bestämmelser
I-9 Grundläggande rättigheter Nya bestämmelser
I-10 Unionsmedborgarskap Viktiga ändringar
I-58 Villkor för medlemskap och förfarande för anslutning till unionen -
I-59 Tillfälligt upphävande av rättigheterna till medlemskap i unionen -
Del II Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna -
Deklaration till artikel I-9 Unionens anslutning till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna -

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Dessa uppgifter är inte rättsligt bindande för Europeiska kommissionen, eftersträvar inte fullständighet och saknar tolkningsvärde för konstitutionens text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan