Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's grundprincipper

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's grundprincipper


EU's værdier og mål


Indledning
EU's oprettelse
EU's værdier
EU's mål
Grundprincipper
EU's symboler
Grundlæggende rettigheder
Oversigt

INDLEDNING

I præamblen til traktaten om en forfatning for Europa fremhæver man bl.a. Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv og opfordrer de europæiske folkeslag til at lægge tidligere tiders splittelse bag sig og i stadig tættere forening udforme deres fælles skæbne, samtidig med at de bevarer stoltheden over deres identitet og nationale historie.

De temaer, der indgik i de tidligere traktaters præambler, indgår også i stort omfang i denne traktats præambel. Af andre temaer kan nævnes humanisme, fornuft og folkeslagenes nationale identitet. Der henvises i præamblen til det arbejde, der er gennemført på grundlag af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten), og medlemmerne af det europæiske konvent takkes for at have udarbejdet traktatforslaget på vegne af Europas befolkninger og stater.

Selv om afsnit I af forfatningstraktatens del I har titlen "Definition af Unionen og dens mål", gives der dog ikke nogen præcis definition af Den Europæiske Union eller nogen redegørelse for dennes vigtigste træk. Der gives en indirekte definition i de første otte artikler, som omhandler EU's oprettelse, værdier og mål, de grundlæggende friheder og ikke-forskelsbehandling, forholdet mellem EU og medlemsstaterne, EU-retten, samt EU's retlige status og symboler.

Afsnit II af del I indeholder bestemmelser om de grundlæggende rettigheder (artikel I-9) og unionsborgerskab (artikel I-10). Charteret om grundlæggende rettigheder, som ikke tidligere havde retskraft, indgår nu som forfatningens del II. Dette er et vigtigt fremskridt.

[ Top ]

DEN EUROPÆISKE UNIONS OPRETTELSE

Ved forfatningens artikel I-1 oprettes der en Europæisk Union, der afspejler de europæiske borgeres og staters vilje til at skabe en fælles fremtid. Medlemsstaterne giver denne union beføjelser for at opnå deres fælles mål; unionen samordner medlemsstaternes politik for at realisere disse mål og udøver på fællesskabsgrundlag de beføjelser, forfatningen hjemler den.

At der er tale om en egentlig forfatning fremgår af vendingen "Ved denne forfatning"; i de nuværende traktater er det "de høje kontraherende parter" som opretter en union og et fællesskab. Denne udtryksform, som anvendes i internationale traktater, er således erstattet med en ny formulering, som understreger, at den nye traktat vedrører en forfatning.

[ Top ]

EU's værdier

De værdier, EU bygger på, er respekt for menneskets værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og menneskerettighederne, og herunder mindretallenes rettigheder. Disse værdier, som er anført i artikel I-2, er fælles for medlemsstaterne. Samfundene i medlemsstater bygger endvidere på pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kønnene. Disse værdier spiller navnlig i to tilfælde en vigtig rolle. For det første kan medlemsstater ikke optages i EU på grundlag af proceduren i artikel I-58, medmindre de respekterer disse værdier. For det andet kan en medlemsstats medlemskab suspenderes , hvis den ikke respekterer disse værdier (artikel I-59).

I forhold til de tidligere traktater er der indsat følgende nye værdier i forfatningen: menneskets værdighed, lighed, mindretalsrettigheder samt den ovenfor beskrevne redegørelse for medlemsstaternes samfund.

[ Top ]

EU'S MÅL

I forfatningstraktatens artikel I-3, som omhandler EU's ydre og indre målsætninger, er bestemmelserne i EU-traktaten og EF-traktaten slået sammen. Disse målsætninger er vejledende for, hvordan EU fastlægger og iværksætter sin politik på de forskellige områder.

Hovedmålet er at fremme fred, EU's værdier og befolkningens velfærd.

Hertil kommer en række mere detaljerede mål:

EU respekterer den kulturelle og sproglige mangfoldighed og beskytter den europæiske kulturarv.

Det vil således sige, at der i den nye forfatning ud over de mål, der er opstillet i de tidligere traktater, indgår følgende nye mål: videnskabelige og tekniske fremskridt, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder. Den økonomiske og sociale samhørighed får nu også en territorial dimension. Kulturel og sproglig mangfoldighed og beskyttelse af den europæiske kulturarv indgår nu også blandt EU's mål.

Artikel I-3, stk. 4, vedrører den pligt, der påhviler EU til at fremme sine værdier og interesser i forbindelserne med den øvrige verden. I dette stykke har man samlet de i EU-traktaten omhandlede målsætninger for udenrigspolitikken og den fælles sikkerhedspolitik og de i EF-traktaten opstillede målsætninger for udviklingssamarbejdet:

Som et nyt forfatningsmål indgår beskyttelse af børns rettigheder på verdensplan.

Forfatningstraktatens del III, artikel III-115 til III-122 omhandler mere specifikke krav med hensyn til EU's overholdelse af forfatningen. Der er bl.a. tale om ligestilling af mænd og kvinder, bekæmpelse af forskelsbehandling, særlige krav til beskæftigelsen og socialpolitikken, miljø- og forbrugerbeskyttelse og hensyntagen til de specifikke forhold omkring tjenesteydelser af almen interesse.

[ Top ]

GRUNDPRINCIPPER

Forfatningens artikel I-4 sikrer fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital (de fire frihedsrettigheder) og forbyder enhver forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

De forskellige bestemmelser i de tidligere traktater vedrørende forholdet mellem EU og medlemsstaterne er samlet i forfatningstraktatens artikel I-5. Der er bl.a. tale om respekt for den nationale identitet og medlemsstaternes grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer. Artiklen knæsætter også princippet om et loyalt samarbejde.

Forfatningstraktatens artikel I-6 vedrører EU-retten. Heri fastsættes princippet om, at EU-retten har forrang frem for medlemsstaternes ret. Dette princip, som ligger til grund for hele Domstolens retspraksis, har længe været anerkendt som et grundprincip og et centralt element i den måde, EU fungerer på. Forfatningen gør dette forhold mere klart ved, at denne bestemmelse indføjes på rette sted i traktaten.

EU får status som juridisk person ved artikel I-7. Ved sammensmeltningen af Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Union får den nye union således ret til at indgå internationale aftaler - på samme måde som Det Europæiske Fællesskab kan gøre det i dag - uden at dette berører fordelingen af beføjelserne mellem EU og medlemsstaterne.

[ Top ]

EU's symboler

I artikel I-8 opregnes EU's symboler:

Man har ikke i forfatningen oprettet nye symboler, men blot overtaget EU-symbolerne, som allerede var kendt i befolkningen, og givet dem forfatningsmæssig status.

[ Top ]

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

Forfatningen indebærer et stort fremskridt med hensyn til beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Med forfatningstraktatens artikel I-9 overtages EU-traktatens garanti vedrørende de grundlæggende rettigheder, og der henvises til den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner. Artiklen åbner også mulighed for, at EU formelt tiltræder denne konvention. De grundlæggende rettigheder indgår således i EU-retten som generelle principper.

I en protokol, der er vedføjet som bilag til forfatningen, fastsættes det, at EU's specifikke forhold og retsorden skal bevares i forbindelse med EU's eventuelle tiltrædelse til den europæiske menneskerettighedskonvention, og at dette ikke må få følger for medlemsstaternes særlige situation for så vidt angår denne konvention. Det konstateres ydermere i en erklæring, der er vedlagt slutakten til regeringskonferencen, at EU's Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fører en regelmæssig dialog, og at denne dialog kan uddybes ved EU's tiltrædelse af konventionen.

Forfatningstraktatens afsnit II omfatter endvidere det charter om grundlæggende rettigheder, som Det Europæiske Råd proklamerede på mødet i Nice i december 2000. EU har dermed sikret sig et rigt udvalg af grundlæggende rettigheder, som er juridisk bindende ikke blot for EU og EU's institutioner, agenturer og organer, men også for medlemsstaterne, for så vidt angår gennemførelsen af EU-retten. Den omstændighed, at dette charter er optaget i forfatningen, berører ikke fordelingen af beføjelser mellem EU og medlemsstaterne.

At dette charter er indsat i forfatningstraktaten, sikrer ikke blot, at hele befolkningen får bedre kendskab hertil, men sikrer også, at befolkningen informeres bedre om sine rettigheder. Hertil kommer at charteret giver ekstra rettigheder, som ikke indgår i den europæiske menneskerettighedskonvention, bl.a. arbejdstageres sociale rettigheder, databeskyttelse, biomedicinsk etik, og retten til en god forvaltningspraksis.

[ Top ]

Oversigtsskema

Artikel Emne Bemærkninger
I-1 EU's oprettelse -
I-2 EU's værdier Væsentlige ændringer
I-3 EU's mål Væsentlige ændringer
I-4 Grundlæggende frihedsrettigheder og ikke-forskelsbehandling -
I-5 Forbindelserne mellem EU og medlemsstaterne -
I-6 EU-retten Nye bestemmelser
I-7 Status som juridisk person Nye bestemmelser
I-8 EU's symboler Nye bestemmelser
I-9 Grundlæggende rettigheder Nye bestemmelser
I-10 EU-borgerskab Væsentlige ændringer
I-58 Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af Unionen -
I-59 Suspension af medlemskab af Unionen -
Del II EU's charter om grundlæggende rettigheder -
Erklæring til artikel I-9 EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention -


[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Disse oplysninger forpligter ikke Kommissionen retligt, er ikke nødvendigvis udtømmende, og må ikke tages som udtryk for en fortolkning af forfatningen.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top