Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s institutioner

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

EU:s institutioner


EU:s utrikesminister


Inledning
Utnämningsförfarande
Befogenheter
En europeisk avdelning för yttre åtgärder
Översiktstabell

INLEDNING

Inrättandet av en post som utrikesminister är en av de viktigaste nyheterna i konstitutionen. En sådan befattning skulle få Europeiska unionens (EU) yttre åtgärder att vinna i effektivitet och kontinuitet, genom att utrikesministern blir unionens röst inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) .

Frågan om att inrätta en utrikesministerpost har länge diskuterats såväl inom konventet som under regeringskonferensen .

Detta nya ämbete är resultatet av en sammanslagning av uppgifterna för den höge representanten för GUSP och kommissionsledamoten med ansvar för yttre förbindelser. Det är genom artikel I-28 i konstitutionsfördraget som en utrikesministerpost inrättas. Utrikesministern har olika instrument till sitt förfogande och ska med hjälp av dessa leda EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Utrikesministern är dock inte den enda person som kommer att representera unionen utåt. I konstitutionen är det nämligen kommissionen som uttryckligen har i uppgift att företräda unionen, utom i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
I artikel I-22 föreskrivs dessutom att ordföranden i Europeiska rådet , utöver att förbereda och leda arbetet i Europeiska rådet även ska ha till uppgift att på sin nivå representera unionen utåt, utan att utrikesministerns befogenheter åsidosätts. Konstitutionen preciserar dock inte hur arbetsfördelningen mellan Europeiska rådets ordförande och utrikesministern ska se ut, utan överlåter till de båda institutionerna att utforma en praxis för sina respektive uppgifter.

[ Till sidans början ]

UTNÄMNINGSFÖRFARANDE

Utrikesministern ska utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet, med godkännande av kommissionens ordförande . Europeiska rådet kan även avsätta utrikesministern genom samma förfarande som det som används vid utnämningen.

Utrikesministern ska också vara en av kommissionens vice ordförande. I denna egenskap ingår utrikesministern i kommissionen, som ska godkännas i sin helhet av Europaparlamentet innan den tillträder. När utrikesministern utövar sina befogenheter inom kommissionen, och endast då, ska utrikesministern omfattas av de förfaranden som reglerar kommissionens arbete. I konstitutionsfördraget specificeras nu - sedan frågan tagits upp under regeringskonferensen - att om Europaparlamentet beslutar om misstroendevotum mot kommissionen ska utrikesministern särbehandlas i och med att denne "skall avgå från kommissionen", vilket underförstått betyder att utrikesministern kan fortsätta att utöva sitt ämbete i rådet i väntan på att en ny kommission tillsätts.

[ Till sidans början ]

BEFOGENHETER

Under arbetet i konventet och under regeringskonferensen sades att utrikesministern ska ha två funktioner: dels som ministerrådets företrädare i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, dels som en av kommissionens vice ordförande.

Utrikesministern ska leda unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och har i detta avseende rätt att ta initiativ i utrikespolitiska frågor och att genomföra denna politik i egenskap av ministerrådets bemyndigade ställföreträdare. Han eller hon ska också leda den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. När utrikesministern utför dessa uppgifter som företrädare för rådet gäller inte den kollegialitetsprincip som tillämpas inom kommissionen.

I konstitutionen föreskrivs att utrikesministern, förutom att leda rådet i konstellationen utrikes frågor, genom sina förslag ska bidra till att utarbeta den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, sörja för att de europeiska beslut som fattas av Europeiska rådet och ministerrådet genomförs och tillsammans med ministerrådet se till att GUSP:s styrande principer följs (artikel III-294).

Utrikesministern ska företräda EU i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och ska i unionens namn föra en politisk dialog och uttrycka unionens ståndpunkt i internationella organisationer och vid internationella konferenser. I arbetet ingår också att samordna unionens medlemsstaters uppträdande i sådana internationella sammanhang (artikel III-305). Utrikesministern kan till exempel bli kallad att lägga fram EU:s ståndpunkt i en viss fråga inför FN:s säkerhetsråd på begäran av de medlemsstater som ingår i det, när unionen har tagit ställning i frågan (artikel III-305).

Vidare ska unionens särskilda representanter (som utsetts av ministerrådet och fått mandat att sköta särskilda politiska frågor) utöva sina mandat under ledning av utrikesministern (artikel III-302).

Samtidigt ska unionens utrikesminister också vara en av Europeiska kommissionens vice ordförande och där ha ansvar för de yttre förbindelserna och samordningen av andra aspekter av EU:s yttre åtgärder. EU måste se till att politiken på de olika områden som omfattas av unionens yttre åtgärder är konsekvent och att den är förenlig med övriga politikområden. Ministerrådet och kommissionen ska med utrikesministerns hjälp säkerställa denna samstämmighet och samarbeta i detta syfte (artikel III-292).

[ Till sidans början ]

EN EUROPEISK AVDELNING FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

Utrikesministern ska även leda en diplomattjänst bestående av delegationer i nästan 125 länder. I konstitutionen föreslås att en europeisk avdelning för yttre åtgärder ska inrättas för att bistå utrikesministern i arbetet (artikel III-296).

Denna avdelning ska inrättas genom ett beslut som ministerrådet ska fatta efter att ha hört Europaparlamentet och efter kommissionens godkännande, och den kommer att placeras under utrikesministerns ledning. Den ska vara sammansatt av tjänstemän från de behöriga avdelningarna vid ministerrådets generalsekretariat och kommissionen samt utsänd personal från de nationella diplomattjänsterna. Avdelningen ska samarbeta med medlemsstaternas diplomattjänster.

Personalen vid EU:s delegationer i tredje land och internationella organisationer ska komma från denna avdelning.

Enligt den förklaring som fogades till regeringskonferensens slutakt ska de nödvändiga åtgärderna för att inrätta en europeisk avdelning för yttre åtgärder vidtas så snart fördraget om upprättande av en konstitution för Europa har undertecknats.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-28 Utnämning av utrikesministern, precisering av vilka uppgifter och ansvarsområden som är knutna till posten Nya bestämmelser
I-22 Uppgifter som åligger Europeiska rådets ordförande Nya bestämmelser
III-292 till III-328 (Avdelning V) Unionens yttre åtgärder Betydande ändringar
III-296 Inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder -
Förklaring om inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder Europeisk avdelning för yttre åtgärder Nya bestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan